Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

OMNIBUS - program rozwijania kompetencji kluczowych

Aktualności

Rekrutacja rozpoczęta! Zapraszamy chętnych uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Białymstoku z/s w Suwałkach do udziału w projekcie.

O projekcie

 stopka kolor

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.02.2017 – 31.01.2019
realizuje projekt:

„OMNIBUS - program rozwijania kompetencji kluczowych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III – Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Dofinasowanie projektu z UE: 553 164,44 zł

Cel projektu: Wzrost kompetencji kluczowych związanych z rynkiem pracy 138 uczniów oraz kompetencji zawodowych 30 nauczycieli LO ZDZ z/s Suwałkach, w wyniku realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły zawierającego zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwa, doposażenia pracowni do 31 I 2019r. z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania.

Projekt skierowany jest do 138 uczniów i 30 nauczycieli LO ZDZ z/s Suwałkach

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

WSPARCIE UCZNIÓW:

1. Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Działania - 6h/uczeń

2. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:

 • Laboratoria MATlab, SCIENCElab, CREATIVlab (40 godzinne warsztaty)
 • Zajęcia językowe j. angielski lub j. rosyjski (60 godz. kurs)
 • ECDL Advanced (60 godz. kurs)
 • Fotografia cyfrowa z obsługą Photoshop (60 godz. kurs)
 • Programowanie aplikacji i stron www (80 godz. kurs)

3. Warsztaty Dobry Start (16godz.)

4. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (6godz.)

5. Zajęcia wyrównawcze (matematyka, nauki przyrodnicze, przedmioty humanistyczne)

6. Stypendia dla szczególnie uzdolnionych (na rok szkolny 2017/2018)

7. Spotkania i wizyty w przedsiębiorstwach i instytucjach

 • Spotkania z przedsiębiorcami w szkole
 • Wizyty w przedsiębiorstwach/ instytucjach

8. Wyjazdy i wycieczki edukacyjne:

 • Wycieczka edukacyjna do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik) - 1 dzień
 • Obóz przetrwania – 7 dni

WSPARCIE NAUCZYCIELI - kursy:

 • Innowacyjne metody nauczania kompetencji kluczowych (16godz.)
 • Eksperyment w procesie nauczania (16godz.)
 • Zastosowanie technik i narzędzi TIK w szkole (16godz.)

 

Rekrutacja

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu podpisania Oświadczenia uczestnika projektu spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest uczniem lub pracownikiem (nauczycielem) Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Białymstoku z/s w Suwałkach.

Zakłada się, iż do grupy docelowej zakwalifikuje się 138 uczniów tj. 69 uczennic i 69 uczniów oraz 30 nauczycieli tj. 20 kobiet i 10 mężczyzn. Wszyscy uczniowie szkoły będą mieli równy dostęp do doradcy zawodowego i świadczonych przez niego usług.

Uczniowie na etapie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe punkty, w sytuacji gdy wykażą:

- niski status materialny ucznia – 1 punkt

- uczeń zamieszkujący tereny wiejskie – 1 punkt

- uczeń kl. III - 1 punkt

- opinia wychowawcy/ pedagoga - 1 punkt

W przypadku dużej liczby chętnych na poszczególne zajęcia liczba uzyskanych punktów decydować będzie o przyjęciu na poszczególne zajęcia. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decydować będzie opinia doradcy, następnie kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o skierowaniu danego ucznia na poszczególne zajęcia w ramach projektu podejmuje doradca. Uczeń weźmie udział w min. 3 zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

W przypadku nauczycieli o udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

 Punkty rekrutacyjny:

 • Sekretariat szkoły: Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel

Lista rankingowa I Etap

Lista rankingowa II Etap

Lista rankingowa nauczyciele

Lista rankingowa III Etap

Harmonogram

 • Promocja i rekrutacja do projektu – okres: II-IV 2017r., IX 2017
 • Realizacja doradztwa: III 2017 – I 2019
 • Realizacja zajęć pozalekcyjnych: III 2017 – I 2019
 • Realizacja zajęć wyrównawczych: III 2017 – I 2019
 • Przyznawanie stypendiów: IX 2017 – VI 2018
 • Realizacja spotkań i wizyt w przedsiębiorstwach: III 2017 – I 2019
 • Realizacja wyjazdów i wycieczek edukacyjnych: III 2017 – I 2019
 • Szkolenia nauczycieli: III 2017 – I 2019

szczegółowe harmonogramy poszczególnych zajęć są dostępne tutaj.

Zapytania ofertowe

1. Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Postępowanie nr: 3/Omnibus/17

Zapytanie ofertowe

Załączniki

W odpowiedzi na zapytanie do dn. 06.03.2017r. nie wpłynęła żadna oferta.

2. Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych. Postępowanie nr: 4/Omnibus/17

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze oferty

3. Zapraszamy do składania ofert na zakwaterowanie i wyżywienie uczesników Obozu Przetrwania. Postępowanie nr: 5/Omnibus/17

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Pytania i odpowiedzi.5/Omnibus17

Informacja o wyborze oferty 5/Omnibus17

4. Zapraszamy do składania ofert na zakwaterowanie i wyżywienie uczesników Obozu Przetrwania. Postępowanie nr: 6/Omnibus/17

Zapytanie ofertowe

Załączniki

informacja o wyborze oferty

5. Zapraszamy do składania ofert na zakwaterowanie i wyżywienie uczesników Obozu Przetrwania. Postępowanie nr: 7/Omnibus/17

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl

2. dane osobowe przetwarzane będą:

 •  w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „OMNIBUS – program rozwijania kompetencji kluczowych”  (03.01.02-20-0109/15) na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 •  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu

4. administrator nie przetwarza  podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

5. administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7. każdy uczestnik projektu  posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8. uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w rekrutacji do projektu