Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Hiszpańskie doświadczenie – staże uczniów szkół ZDZ (2019-1-PL01-KA102-064515)

Rezultaty

  • 30 uczniów z klas II – IV Techników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Białymstoku kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, odbyło 2- tygodniowe praktyki zawodowe w firmach w Walencji (Hiszpania). Praktyki zawodowe odbywały się w prestiżowych salonach fryzjerskich , gdzie uczniowie mieli możliwość w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i jednocześnie zdobyć nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Zdobyta podczas realizacji stażu wiedza i doświadczenie zmotywowała uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, pozwoliła ukształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności uczniowie otrzymali certyfikat od Partnera oraz został im wydany certyfikat Europass Mobilność, honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejski
  • Przed wyjazdem na staż uczniowie uczestniczyli w 45-godzinnym kursie języka hiszpańskiego zawodowego

Poza godzinami stażu i w weekendy uczniowie poznawali kulturę i obyczaje Walencji/ Hiszpanii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Zwiedzili Walencję, Benidorm, Altea, Cabo de Sant Antoni, Xñabia-Déniaej oraz Miasto Nauki i Sztuki, Oceanarium, Muzeum Las Fallas.

 

Aktualności

Rekrutacja do projektu rozpoczęta!

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV szkół ZDZ do wyjazdu na staż zawodowy do Hiszpanii!

Oferujemy:

  • Przygotowanie językowo, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 45- godzinny kurs języka przed wyjazdem). Okres realizacji listopad - grudzień 2021.
  • 2- tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania), w terminie 23.01.2022 – 05.02.2022r.

 Zapewniamy:
Transport na lotnisko, przelot, transport na miejscu, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, organizację praktyk, zajęcia językowe i kulturowe, organizację czasu wolnego, opiekę oraz kieszonkowe na drobne wydatki.

Żeby wziąć udział w projekcie należy do 31.10.2021r. w Sekretariatach Szkół złożyć formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Sekretariacie Szkoły.

Udział w stażu jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce do pobrania.

O projekcie

W okresie 01.09.2019r – 30.04.2022r. ZDZ w Białymstoku realizuje projekt „Hiszpańskie doświadczenie– staże uczniów szkół ZDZ" nr 2019-1-PL01-KA102-064515 finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna.

Cel projektu:

  • rozwój uczniów szkół ZDZ poprzez wzbogacenie kształcenia o zagraniczny staż zawodowy, prowadzący do zwiększenia szans zatrudnienia i wzrost umiejętności zawodowych uczniów.

Cele szczegółowe:

  • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, predyspozycji osobistych
  • wzrost kreatywności i możliwości zdobycia potwierdzonego doświadczenia zawodowego

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 30 uczniów kształcących się w systemie dziennym zawodach technik usług fryzjerskich w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz fryzjer w Branżowej Szkole I stopnia ZDZ w Białymstoku. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2019/20 oraz 2021/22.

Oferowane wsparcie:

  • Przygotowanie językowe do stażu zagranicznego (nauka języka hiszpańskiego, 45- godzinny kurs językowy przed wyjazdem). Okres realizacji listopad - grudzień 2019 (I grupa) oraz listopad – grudzień 2021 (II grupa)
  • Przygotowanie kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego (8- godzinne warsztaty przed wyjazdem). Okres realizacji styczeń 2020 (I grupa) oraz styczeń 2022 (II grupa)
  • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjerską w terminie 20.01.2020 – 31.01.2020r - I grupa oraz 23.01.2022 – 05.02.2022r. – II grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Hiszpanii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymali potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu:


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
2) dane osobowe przetwarzane będą:
a. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Hiszpańskie doświadczenie– staże uczniów szkół ZDZ" nr 2019-1-PL01-KA102-064515 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
4) administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
5) administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
8) uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w rekrutacji do projektu.