Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Uprawnienia

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna

Najbliższe planowane terminy egzaminów weryfikacji uprawnień:

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

Grupy Dozór Eksploatacja
Grupa I      pdfDozór       pdfEksploatacja
Grupa II      pdfDozór       pdfEksploatacja
Grupa III      pdfDozór       pdfEksploatacja

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r., sprawdza wiadomości oraz stwierdza kwalifikacje na stanowiskach pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wg załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. (Dz. U. poz. 1392)::

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego:
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż l kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż l kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy ;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna ;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stale, płynne i gazowe o mocy wyższej niż 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW
 5. urządzenia, wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o moc wyższej niż 50 kW
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW
 7. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW,
 10. aparatura kontrolno pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1-9

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdalniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno - pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.1 -9


Adres Komisji:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77

Tel. 85 675 24 91, w.stankiewicz@zdz.bialystok.pl

 

Podstawa prawna działalności Komisji:

Podstawą prawną działalności Komisji Kwalifikacyjnej Nr 379 jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji (art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. z 2022, poz. 1392).

Egzaminy przeprowadzane są we wszystkich Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ (lista ośrodków).
Na życzenie klienta, przy większej ilości osób egzaminowanych, możliwe jest przeprowadzenie egzaminów w siedzibie Firmy zlecającej.

Informujemy, że świadectwa kwalifikacyjne wydawane w terminie od 21 czerwca 2003r. do 3 maja 2005r. jako uprawniania bezterminowe, zachowują ważność do dnia 3 maja 2010r., zgodnie z artykułem 16 (Dz. U. Nr 62 poz.552) z dnia 4 marca 2005r.

 

UWAGA! Od dnia 2 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania świadectwa kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. w tym dniu weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć:  (§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ):

1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 1.  świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2.  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3.  certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4.  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 1.  świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 2.  zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U.   z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 3.  zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń,  instalacji i sieci. (w przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych   osób zakresu posiadanych uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z dnia 1 lipca 2022-Dz.U.2022 poz.1392 )

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

 1.  opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MKiŚ.
 2.  zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla  których  osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. (przykład treści przelewu/wpłaty: imię i nazwisko , Grupa 2 pkt.: 1,2,10.” )