Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja (woj. podlaskie, powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki)

 

 EFS

 

 

Aktualności

Szanowni Państwo, czas realizacji projektu dobiega końca a zatem przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości , po upływie 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z CEiDG) należy przedłożyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok

lub dostarczyć do najbliższego Ośrodka ZDZ

 

UWAGA!!!

Osobom, które złożyły do ZUS wniosek  o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r., przypominamy o konieczności poinformowaniu na piśmie ZDZ o tym fakcie.

Za miesiące w których korzysta się ze zwolnienia nie przysługuje wsparcie pomostowe. (stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o sposobie postępowania w projektach EFS, w celu zapobiegnięcia sytuacji podwójnego finansowania zadań)

 

UWAGA!!!

W związku z trudną sytuacją na rynku wywołaną pandemią koronawirusa istnieje możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, a okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie będzie traktowany jako naruszenie wymogu trwałości.

Okres ten nie będzie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy a zatem po ponownym podjęciu działalności musi ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej odbywa się w uzgodnieniu z Zakładem Doskonalenia Zawodnego w Białymstoku i Urzędem Marszałkowskim  i musi zostać formalnie udokumentowane

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z otrzymanymi zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie rozliczania wsparcia pomostowego informujemy iż wsparcie pomostowe dodatkowo rozliczane będzie na podstawie szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego.

W związku z powyższym rozliczenia należy dokonać przedkładając Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego wraz:

   -  z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek ZUS za rozliczany miesiąc

   - zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego

   -  wydruk z CEiDG potwierdzający funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Wzór dokumentów  oraz link do CEiDG:

- Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

- Zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego

- CEiDG link: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wypłata kolejnej transzy wparcia pomostowe stanowi zatwierdzenie złożonego rozliczenia.

Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu, mogą być wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia trwania wsparcia pomostowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego, za dany miesiąc, beneficjent pomocy powinien przedłożyć najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca, we właściwym dla swojego powiatu Ośrodku ZDZ lub przesłać listem poleconym na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
z dopiskiem rozliczenie wsparcia pomostowego projekt Dotacje na Start II edycja.

Rozliczenia należy dokonać przedkładając Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego (wzór poniżej) wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek ZUS za rozliczany miesiąc oraz wydrukiem z CEiDG potwierdzającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa (link poniżej). Wypłata kolejnej transzy wparcia pomostowe stanowi zatwierdzenie złożonego rozliczenia.

Wzór Oświadczenia oraz link do CEiDG:

- Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

- CEiDG link: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Przypominamy, iż wsparcie pomostowe należy wydatkować zgodnie z Katalogiem wydatków wskazanym w §7pkt. 5 Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego na Rozwój Przedsiębiorczości.

Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, materiałów do produkcji, towarów z przeznaczeniem na sprzedaż.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę rankingową wniosków osób dla których przysługiwało prawo odwołania się.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji - po odwołaniu

Jednocześnie informuję, że dla osób, które skorzystały z możliwości odwołania się, szczegółowe informacje dot. oceny zostaną wysłane listownie dnia 29 sierpnia br. Ponadto zgodnie z Regulaminem ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w okresie od 19.08.2019 do 28.08.2019 trwa ocena złożonych wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z biznesplanami (w ramach procedury odwołania).  Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, podsumowujące pracę jest planowane w terminie 28.08.2019. Szczegółowa informacja o wynikach oceny biznesplanów wraz z kartami ocen zostanie przesłana pocztą do wszystkich Wnioskodawców.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości § 6 pkt. 8 w ramach przyznanych środków finansowych dozwolony jest zakup używanych środków trwałych o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,
 2. sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej,
 3. cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
 4. dla potwierdzenia ceny rynkowej wymagana jest wycena rzeczoznawcy lub min 3 oferty innych sprzedających.
 5. zaznaczenia tego faktu w sekcji IV.3 pkt.3 biznes planu – w opisie specyfikacji technicznej planowanych maszyn i urządzeń

Deklaracja pochodzenia środka trwałego, będzie weryfikowana na etapie rozliczenia inwestycji przez Przedsiębiorcę – dokumenty (wzór poniżej) należy dołączyć do Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usług (załącznik nr 3c w zakładce do Pobrania)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zbliżającym się okresem podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego oraz pojawiającymi się pytaniami zamieszczamy kilka informacji oraz wzory wymaganych zaświadczeń. Osoby, których Wnioski zostały wybrane do dofinansowania o warunkach podpisania umów będą informowane pisemnie.

1. Informacje dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej.

Firmę należy zarejestrować przed podpisaniem umowy. Data rejestracji firmy oraz data uruchomienia działalności powinny być takie same.

2. Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia w ramach projektu

Beneficjenci Pomocy, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną wybrane do dofinansowania zobowiązani są do złożenia jednego z dwóch rodzajów zabezpieczenia dotacji:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym, lub
 • gwarancja bankowa.

Zgodnie z Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości preferowaną formą zabezpieczenia jest weksel z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym.

Poręcznie wekslowe jako zabezpieczenie powinno być dokonane, przez co najmniej 2 osoby,

Poręczycielem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia lecz nie osiągnęła wieku 65 lat życia
 • jest zatrudniona na okres co najmniej dwóch lat i nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub pobiera emeryturę/rentę lub prowadzi gospodarstwo rolne,
 • nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków),
 • osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających dzień poręczenia wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów),
 • nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego.

Należy dostarczyć w zależności od formy uzyskiwanego dochodu przez poręczyciela:

1. Osoby zatrudnione na umowę o pracę:

Od osób zatrudnionych, wymaga się się następujących dokumentów:

- Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (wzór)

 • Okres obowiązywania umowy o pracę poręczyciela pozostającego w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, nie może być krótszy niż 2 lata licząc od dnia złożenia wniosku, lub na czas nieokreślony.
 • Wynagrodzenie nie może być obciążone zajęciem komorniczym
 • Poręczyciel nie może być w okresie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę, jak również zakład pracy nie może znajdować się w stanie likwidacji. Zaświadczenie o zatrudnieniu ważne jest przez okres 30 dni od daty wystawienia.

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • Wpis CEIDG/KRS
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach lub kopia deklaracji podatkowej o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy poświadczonej przez Urząd Skarbowy oraz
 • potwierdzenie osiągniętych dochodów w roku bieżącym (wzór) - informację o przychodach, kosztach i dochodzie narastająco od początku roku potwierdzone przez biuro rachunkowe lub osobę uprawnioną), oraz
 • Zaświadczenia z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 m-ce od daty wystawienia.

Minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności gospodarczej to 6 m-cy;

3. Emeryci i renciści:

 • Decyzja o wysokości przyznanego świadczenia (kopia) oraz w przypadku rencisty – o okresie na jaki świadczenie zostało przyznane tj. przynajmniej na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub na czas nieokreślony,

4. Osoby uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych przypadających na jednego właściciela gospodarstwa rolnego, z ustaloną przez GUS na dzień uzyskania informacją o wysokości rocznego przychodu z jednego hektara przeliczeniowego (w oryginale lub kopii) oraz
 • zaświadczenia z KRUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

UWAGA: Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika ZDZ lub zgody poświadczonej notarialnie – wyjątek gdy małżonkowie mają zawartą umowę o wyłączeniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

W celu wniesienia zabezpieczenia muszą się stawić:

 • Beneficjent Pomocy (będąc w małżeństwie również współmałżonek Beneficjenta Pomocy),
 • Poręczyciele wraz z małżonkami (z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYNIKI WERYFIKACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI)

W wyniku przeprowadzonej oceny Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na założenie działalności gospodarczej, zamieszczamy listę rankingową ocenionych Wniosków, uszeregowaną w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej.

Lista rankingowa oceny biznesplanów

Szczegółowa informacja o wynikach oceny biznesplanów wraz z kartami ocen zostanie przesłana pocztą do wszystkich Wnioskodawców.

Osoby, których Wnioski zostały wybrane do dofinansowania o warunkach podpisania umów będą informowane pisemnie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO (DOTACJI)
i inne terminy z tym związane

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego rozpocznie się dnia 15 lipca i upływa 19 lipca 2019r. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do 19.07.2019r do godz. 15:00 w jednym z następujących punktów:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23, 
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76,
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 6B
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10,

 

Na komplet dokumentów składa się:

 • Zał.2. Wzór Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • Zał.2a. Wzór Biznes Planu
 • Zał.2b. Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji
 • Zał.2c. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 • Zał. 2d. Wzór Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 • Zał. 2e. Wzór Oświadczenia o o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT
 • Zał. 2f. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Zał. 2g. Wzór Oświadczenia 
 • Zał. 2h. Wzór Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • Zaświadczenia potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowego w ramach projektu - kopia lub  zaakceptowane przez Beneficjenta zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej

 

Linki do tych załączników umieszczone są niżej w zakładce Do pobrania.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 110 punktów w tym max 10 punktów otrzyma wniosek w przypadku gdy:

- profil działalności wpisuje się w inteligentne specjalizacje zgodnie z Planem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 15 dni roboczych tj. do 9 sierpnia 2019r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 03.06.2019 pracę zakończyli doradcy zawodowi i tym samym zakończony został II etap rekrutacji. Wiemy już kto dostał się do udziału w projekcie. Osoby, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych zapraszamy na szkolenie: ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć własną firmę. O szkoleniach poinformowani zostaniecie Państwo telefonicznie. Pozostałym osobom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w innych naszych projektach.

Lista rankingowa kwalifikujaca do udziału w projekcie

 

Poniżej lista formularzy, których autorzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i są na liście rezerwowej. Państwa udział w projekcie jest możliwy jeżeli, któraś z osób znajdujących się na liście podstawowej zgłosi z rezygnację z projektu i jednocześnie będzie możliwość ukończenia szkolenia.

Lista rezerwowa

 

Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych po dwóch etapach rekrutacji:

Ocena formularzy zgłoszeniowych po I i II etapie rekrutacji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za okazaną cierpliwość i zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kwalifikującą do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym.

Lista rankingowa kwalifikująca do II etapu rekrutacji

Jednocześnie informujemy, że z osobami, których formularze zostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji skontaktuje sie wkrótce Pracownik ZDZ Białystok w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych:

Lista formularzy zgłoszeniowych ocenionych pod względem merytorycznym

Osoby które nie zakwalifikowały się do etapu II wyniki oceny wraz z uzasadnieniem otrzymają informację drogą mailową.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! Rekrutacja zakończona

Informujemy, iż w dniu 01 kwietnia 2019r zakończyliśmy nabór formularzy rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Dotacje na Start”.

W ramach rekrutacji do projektu wpłynęło 80 formularzy rekrutacyjnych. Rozpoczynamy I etap oceny formularzy rekrutacyjnych – weryfikację formalno-techniczną i ocenę merytoryczną. Na podstawie dokonanych ocen tych formularzy zostanie ułożona lista uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, która zostanie ogłoszona w biurze projektu oraz na stronie internetowej.

Następnie zaprosimy maksymalnie 50 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów do drugiego etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Po zakończeniu całego procesu rekrutacji – umieścimy na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu listę 40 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA! Rekrutacja do projektu nadal trwa!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych (patrz zakładka Do pobrania) w terminie do 01 kwietnia 2019r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.01.2019 – 30.09.2020 będzie realizował projekt:

„Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

 

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 40 niepracujących osób zamieszkujących subregion Suwalski do końca IX 2020 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo - doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 30 z nich.

Projekt skierowany jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki przy czym 23osób (10 kobiet i 13 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 17 osób (10 kobiet i 7 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap-złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap-rozmowa z doradcą zawodowym

2. Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”

3. Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości do 24 330,00zł dla 30 osób oraz wsparcie pomostowe - finansowe.

4. Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (30 osób)

5. Forum wymiany doświadczeń (30 osób)

 • 40 osób nabędzie/podniesie umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 30 osób pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 30 osób otrzyma wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 516 642,50 w tym dofinansowanie z UE – 1 324 342,50  zł

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które spełniają 4 poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30lat
 • zamieszkują na terenie  powiatów objętych projektem tj.m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki
 • należą do jednej z następujących grup:
       - osoby bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP) lub
       - osoby poszukujące pracy i niekatywne/ bierne zawodowo
 • oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach (max wykształcenie średnie).

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 1.03 - 01.04.2019 godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6B, tel./fax. (86) 272-64-27
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-37-87

Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Wzor wniosku o ponowna weryfikacje Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu.pdf - aktualny od dnia 8.03.2019r.

    Nieaktualny Regulamin rekrutacji uczestników projektu.pdf (zmiana z dnia 8.03.2019r.)

Przykładowe PKD (wykluczone z pomocy de minimis) na które nie będzie można uzyskać dotacji (plik PDF)

Uwaga. Na etapie rekrutacji osoby zainteresowane składają tylko formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

 

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej:

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwoj przedsiebiorczości.pdf

Zał.1. Wzór Umowy na świadczenie usługi szkoleniowe.pdf

Zał.2. Wzór Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.doc

Zał.2a. Wzór Biznes Planu.doc

Zał.2b. Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.doc

Zał.2c. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc

Zał.2d. Wzór Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc

Zał.2e. Wzór Oświadczenia o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT.doc

Zał.2f. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Zał.2g. Wzór Oświadczenia

Zał. 2h. Ośw. o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu

Zał.3. Wzór Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.pdf

Zał.3a. Wzór Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimisWzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis

Zał. 3b. Wzór Indywidualnego planu potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

Zał. 3c. Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usługWzór szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usług

Zał. 3d Wzór Oświadczenia w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

Zał. 4. Wzór Umowy o udzielenie wsparcia w formie forum wymiany doświadczeń

Zał. 5. Regulamin pracy KOW

Zał. 5a. Wzór Deklaracji bezstronności i poufności Członka KOW

Zał. 5b. Wzór Karty oceny formalnej wniosku o udz dotacji i wsparcia pomostowego

Zał. 5c. Wzór Kart oceny biznesplanu

Zał. 5d.Wzór Wspólnego stanowisko członków Komisji Oceny Wniosków