Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

O projekcie

loga4x

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 31.10.2021
realizuje projekt:

„Stawiam na aktywność - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 74 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 36 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat ełcki, gołdapski lub olecki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 48 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 11 osób pracujących do X2021.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w powiecie ełckim, oleckim lub gołdapskim, w wieku 30 lat i więcej, należących do jednej z następujących grup:

1) 56 osób (37 kobiety i 37 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 10 osób),
 • powyżej 50 roku życia (min. 10 osób),
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne (min. 6 osób),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 28 osób).

2) 34 osób (21 kobiet i 15 mężczyzn) pracujących (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia)

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (śr. 10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu dla 46 osób (śr. 120 godzin / osoba),
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 46 osób.

II. Osoby pracujące

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Wsparcie psychologiczne (śr. 5 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.) dla 10 osób,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 80 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 28 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 46 osób nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 991 628,21 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 842 883,97 zł.

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
2) zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: ełcki, gołdapski lub olecki,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo,  które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)

b) osoby pracujące:

 • osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
 • osoby ubogie pracujące tj. osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.01.2019- 31.10.2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.