Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia – II edycja

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2020 – 28.02.2021
realizuje projekt:

„Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia - II edycja”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy prowadzące do otrzymania zatrudnienia bądź poprawy warunków zatrudnienia przez 56 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z grupy NEET oraz 34 osoby pracujące w wieku 15-29 lat do II2021 z powiatu białostockiego, m. Białystok, sokólskiego poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci określenia ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Projekt skierowany jest  do osób zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu białostockiego, m. Białystok, sokólskiego w wieku 15-29 lat, należących do jednej z następujących grup:

 1. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET
 2. osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych).

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 1. osoby bierne zawodowo min. 40% wśród osób pozostających bez pracy
 2. osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 20% grupy docelowej)
 3. osoby pochodzące z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno - gospodarcze tj. Sokółka min. 20% grupy docelowej

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Wsparcie osób pracujących (34 osoby)

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(4 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • pośrednictwo pracy (śr. 3h/osobę) (opcjonalnie)
 • szkolenia zawodowe (śr. 50-100 godzin / osobę)

II. Wsparcie osób pozostających bez pracy (56 osób),

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (4 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę),
 • szkolenia zawodowe (46 osób) (śr. 50-100 godzin / osobę),
 • 3- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców (28 osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90 osobom zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania
 • 80 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 30 osób bezrobotnych/ biernych znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 10 osób pracujących poprawi warunki zatrudnienia

Całkowita wartość projektu wynosi 686 825,68 zł zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 578 856,68 zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (styczeń – grudzień 2019)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (styczeń 2020 – luty 2021)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (luty 2020 – luty 2021)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (luty 2020 – luty 2021)

5) Realizacja staży zawodowych (luty 2020 – luty 2021)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat,
2) zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Białystok, powiat białostocki, sokólski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) – tzw. młodzież NEET

b) osoby pracujące, spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.01.2020 – 28.02.2021) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Z udziału w projekcie wyłączone są:

1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej.

2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)

4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)

5) matki przebywające w domach samotnej matki,

6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.01.2020- 31.12.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
 • Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. 85 711 22 57.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne wkrótce będą w zakładce Do pobrania.

RODO

Klauzula informacyjna dot. kandydatów do projektu w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do "Młodzi na Start – aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia – II edycjanr WND-POWR.01.02.01-20-0014/19 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
 • administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 • administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych