Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

Aktualności

13.06.2018r.

Prezentujemy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinasowania w ramach III tury. Beneficjenci otrzymają niebawem pisma informujące o ocenie złożonego wniosku i procedurze podpisania umowy. Gratulujemy!

Lista rankingowa


15.05.2018r.

Uczestników Ścieżki Dotacyjnej - III tura informujemy, że w dn. 05.06.2018r. o godz. 16:00 upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe wraz z biznes planem. Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu Olecki Ośrodek ZDZ, ul. Armii Krajowej 22A, Olecko tel./fax. 87 520-26-35.

Na Komplet dokumentów składa się:

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu. Wnioski składać można w dni robocze od poniedziału do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Proszę zwrócic uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania wnisoków. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani listownie. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.


22.04.2018r.

Lista rankingowa II etap - III tura rekrutacji formularze złożone do 23.03.2018r.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną zaproszone do podpisania umowy na wsparcie szkoleniowo - doradcze.


17.04.2018r.

Lista rankingowa formularzy zgłoszeniowych w ramach III tury rekrutacji na ścieżkę dotacyjną złożonych do dn. 23 marca 2018r.

Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie zaproszone na II etap rekrutacji - spotkanie z doradcą zawodowym.


01.03.2018r.

Informujemy, o przedłużeniu terminu dodatkowego naboru na ścieżkę Dotacyjną w projekcie. Nabór formularzy w ramach III tury rekrutacji będzie trwał do 23 marca 2018r. Zapraszamy do udziału w projekcie!

Do projektu mogą zgłosić się osoby, które utraciły pracę, są na wypowiedzeniu lub są zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy.

W zakładce Do Pobrania znajduje się aktualny Regulamin projektu.


06.02.2018r.

Informujemy, o uruchomieniu dodatkowego naboru na ścieżkę Dotacyjną w projekcie. Nabór formularzy w ramach III tury rekrutacji będzie trwał do 28 lutego 2018r. Zapraszamy do udziału w projekcie!

W zakładce Do Pobrania znajduje się aktualny Regulamin projektu.


05.02.2018r.

Prezentujemy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinasowania w ramach II tury. Beneficjenci otrzymają niebawem pisma informujące o ocenie złożonego wniosku i procedurze podpisania umowy.

Lista rankingowa


10.01.2018r.

Uczestników Ścieżki Dotacyjnej - II tura informujemy, że w dn. 31.01.2018r. o godz. 16:00 upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe wraz z biznes planem. Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu Olecki Ośrodek ZDZ, ul. Armii Krajowej 22A, Olecko tel./fax. 87 520-26-35.

Na Komplet dokumentów składa się:

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu. Wnioski składać można w dni robocze od poniedziału do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Proszę zwrócic uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania wnisoków. Przewidywany termin prac komisji to pierwszy tydzień sierpnia. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani listownie. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.


06.12.2017r.

Lista rankingowa formularzy złożonych w ramach II tury rekruatcji na ścieżkę dotacyjną (formularze złożone do 30.11.2017r). - I i II etap rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną zaproszone do podpisania umowy na wsparcie szkoleniowo - doradcze.


20.11.2017r.

Lista rankingowa II etap - formularze złożone do 31.10.2017r.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną zaproszone do podpisania umowy na wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Przypominamy, że rekrutacja na ścieżkę dotacyjną TRWA!


16.11.2017r.

Lista rankingowa formularzy zgłoszeniowych złożonych do dn. 31 października 2017r.

Osoby zakwalifikowane zostaną zaproszone na II etap rekrutacji - spotkanie z doradcą zawodowym.


08.11.2017r.

Informujemy, że do dn. 31 października 2017r. na II ŚU - Dotacyjna wpłynęły 3 formularze zgłoszeniowe. Zgodnie z Regulaminem projektu § 8 pkt. 15. Ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu na ścieżkę dotacyjną. Formularze można składać do dn. 30 listopada 2017r.

Wyniki rekrutacji (I etap), osób które złożyły formularze zgłoszeniowe do dn. 31 listopada 2017r. zostaną ogłoszone w połowie października 2017r. Lista rankingowa pojawi się na stronie internetowej. Telefonicznie będą umawiane terminy spotkań w ramach II etapu rekrutacji.


25.09.2017r.

Informujemy, że do dn. 15 września 2017r. na II ŚU - Dotacyjna wpłynął 1 formularz zgłoszeniowy. Zgodnie z Regulaminem projektu § 8 pkt. 15.rekrutacja na ścieżkę dotacyjną zostaje wydłużona do dn. 31 października 2017r.

Lista rankingowa I etap - formularze złożone do 15.09.2017r.

Lista rankingowa II etap - formularze złożone do 15.09.2017r.


08.08.2017r.

Straciłeś pracę? A może jesteś na wypowiedzeniu lub wiesz, że pracodawca nie przedłuży ci umowy? Weź dotację na rozpoczęcie własnej działalności!

Rekrutacja na II turę trwa w okresie: 4 - 15 września 2017!.

Zapraszamy też osoby, które chcą nabyć kwalifikacje lub znaleźć nowe miejsce pracy, oferujemy atrakcyjne szkolenia i dobrze płatne staże zawodowe! Poniżej więcej informacji.


01.08.2017r.

Prezentujemy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinasowania w ramach I tury. Beneficjci otrzymają niebawem pisma informujące o ocenie złożonego wniosku i procedurze podpisania umowy.

Lista rankingowa


10.07.2017r.

Uczestników Ścieżki Dotacyjnej - I tura informujemy, że w dn. 28.07.2017r. o godz. 16:00 upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe wraz z biznes planem. Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu Olecki Ośrodek ZDZ, ul. Armii Krajowej 22A, Olecko tel./fax. 87 520-26-35.

Na Komplet dokumentów składa się:

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu. Wnioski składać można w dni robocze od poniedziału do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Proszę zwrócic uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania wnisoków. Przewidywany termin prac komisji to pierwszy tydzień sierpnia. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani listownie. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.


16.06.2017r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II ŚU - Dotacyjna I tura.

Informujemy, że do dn. 9.09.2017r. w ramach rekrutacji uzupełniajacej wpłynął 1 formularz zgłoszeniowy, został on odrzucony z przyczyn formalnych.


31.05.2017r.

Lista rankingowa formularzy zgłoszeniowych złożonych do dn. 19 maja 2017r.

Osoby zakwalifikowane zostaną zaproszone na II etap rekrutacji - spotkanie z doradcą zawodowym.


24.05.2017r.

Informujemy, że do dn. 19 maja 2017r. na II ŚU - Dotacyjna wpłynęło 8 formularzy zgłoszeniowych. Zgodnie z Regulaminem projektu § 8 pkt. 15. Ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu na ścieżkę dotacyjną. Formularze można składać do dn. 9 czerwca 2017r.

Wyniki rekrutacji (I etap), osób które złożyły formularze zgłoszeniowe do dn. 19 maja 2017r. zostaną ogłoszone na początku czerwca 2017r. Lista rankingowa pojawi się na stronie internetowej. Telefonicznie będą umawiane terminy spotkań w ramach II etapu rekrutacji.


04.05.2017r.

Informujemy, że do dn. 28 kwietnia 2017r. na II ŚU - Dotacyjna wpłynęło 5 formularzy zgłoszeniowych. Zgodnie z Regulaminem projektu § 8 pkt. 15. rekrutacja na ścieżkę dotacyjną zostaje wydłużona do dn. 19 maja 2017r.

O projekcie

logo RPOWM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 02.01.2017 – 31.05.2019
  realizuje projekt:

„POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w grupie 160 osób z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży, dotacji do 31.05.2019r.

Projekt skierowany jest do 160 osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym 100 osób będą to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz 60 osób będą to osoby pracujące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

Kompleksowa pomoc będzie udzielana w ramach ścieżki szkoleniowej oraz ścieżki dotacyjnej:

1. ścieżka szkoleniowa dla 130 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os. w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (24h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
 • pośrednictwa pracy
 • kursów zawodowych dla 130os. w śr. 5 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,50 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięcznych staży zawodowych dla 70 osób(w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1850 zł/m-c brutto).

2. ścieżka dotacyjna dla 30 osób zakłada realizację:

 • doradztwa zawodowego(10h/os w tym 2h opracowanie IPD)
 • poradnictwa psychologicznego (2gr*24h)
 • szkolenia ABC przedsiębiorczości (2gr*56h) w tym warsztat z przygotowywania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 • doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowywania biznes planu (8h/os.)
 • udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla 24 osób w max wysokości 23 390zł, przyznawanej na zasadzie konkursu biznesplanów
 • udzielenie wsparcia pomostowego w formie doradztwa biznesowego dla 24 osób

Całkowita wartość projektu wynosi 2 210 512,95 zł w tym dofinansowanie z UE – 1 878 936,00 zł.

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 18 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, gołdapski, olecki, węgorzewski, giżycki, piski
 • są przewidziane do zwolnienia (tj. znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych lub dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych)
 • zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

UWAGA

Ścieżka dotacyjna dostępna jest wyłącznie dla osób, które kwalifikują się do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnością
 • kobieta
 • pracownik o niskich kwalifikacjach
 • osoba w wieku 50+ lub 30-

W pierwszej kolejności ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracownicy znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

Rekrutacja uczestników na ścieżkę szkoleniową realizowana będzie na bieżąco od lutego 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

Rekrutacja uczestników na ścieżkę dotacyjną odbędzie się w 2 naborach: 6.03 - 28.04.2017r. i 4-15.09.2017r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z Punktów rekrutacyjnych:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 • Węgorzewo, ul. B. Prusa 8, tel./fax. 87 427-20-23,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615-11-57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax. 87 520-26-35,

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w zakładce Do pobrania

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe nr 1/Pomagamywm17 na realizację doradztwa zawodowego dla uczestników projektu

Termin składania ofert 28.06.2017r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze wykonawcy

2. Zapytanie ofertowe nr 2/Pomagamywm17 na realizację doradztwa biznesowego dla uczestników projektu

Termin składania ofert 30.06.2017r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze wykonawcy

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja” nr RPWM.10.05.00-28-0004/16 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
 • administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 • administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych