Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe

Aktualności

06.09.2017r.

pomagamy zwalnianymZapraszamy do projektu wszystkie osoby zagrożone zwolnieniem, będące na wypowiedzeniu lub zwolnione z przyczyn zakładu pracy nie dłużej niż 6 miesięcy.

Rekrutacja wciąż trwa!!!

Szkolenia indywidualnie dopasowane!

Staże płatne!

Znajdź z nami nową pracę!

 

 

 

 


14.02.2017r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu po II Etapie rekrutacji (II TURA) pobierz


23.01.2017r.

W zakładce Rekrutacja zamieszczono zaktualizowany Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy - dotacja.


10.01.2017r.

UWAGA!!!

Informujemy, że w ramach II tury rekrutacji nie wpłynął żaden formularz zgłoszeniowy w ramach ścieżki dotacyjnej. W związku z powyższym informujemy, że nabór został wydłużony do 31 stycznia 2017r. Można składać formularze zgłoszeniowe wraz z Biznes Planem do godz. 15:15. W zakładce Rekrutacja znajduje się zaktualizowany Regulamin projektu.


04.01.2017r.

UWAGA!!!

W związku z faktem, iż 7 stycznia 2017r. wypada w dniu wolnym, za złożone w terminie uważą się formularze zgłoszeniowe - dotacja złożone do dn. 9.01.2017r. do godz. 15:30


13.12.2016r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu po II Etapie rekrutacji (I TURA) pobierz


9.12.2016r.

Informujemy, że w ramach II Ścieżki Uczestnictwa do dn. 30.11.2016r. złożone zostały 3 formularze zgłoszeniowe, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, do II etapu zostały zakwalifikowane 2 osoby. Osoby te zostaną telefonicznie poinformowne i umówione na rozmowę z doradcą zawodowym.

Jednocześnie informujemy, że nabór został wydłużony do 7 stycznia 2017r. można składać formularze zgłoszeniowe wraz z Biznes Planem.

Lista rankingowa I Etap (wnioski złożone do 30.11.2016r.) - pobierz

Lista rankingowa II Etap (lista osób zakwalifikowanych do projektu - 13.12.2016r.) - pobierz


8.12.2016r.

Zapraszamy do udziału w projekcie! Rekrutacja w ramach:

 • Ścieżki dotacyjnej trwa do 07.01.2016r.
 • Ścieżki szkoleniowej do momentu zakwalifikowania  osób.

Nie zwlekaj zgłoś się już dziś!

Regulamin projektu i formularze dostępne poniżej.

 

O projekcie

 stopka kolor

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2016 – 31.08.2018
realizował projekt:

„POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Dofinasowanie projektu z UE: 759 670,69 zł

Cel projektu: jest podtrzymanie aktywności zawodowej 44 kobiet i 66 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe do 31.08.2018r.

Projekt skierowany jest do 110 osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Ścieżka szkoleniowa (DLA 107 OSÓB):
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo opieka mentorska uczestników w trakcie udziału w projekcie (śr. 4h/os.)
 • Szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł/m-c).

Ścieżka dotacyjna (przewidziana dla 3 osób)
 • Doradztwo zawodowe (5h/os. w tym opracowanie IPD)
 • Poradnictwo psychologiczne (16h/gr)
 • Usługa doradczo-szkoleniowa przed rozpoczęciem działalności "ABC Przedsiębiorczości" (40h/gr. + 5h/os.)
 • Udzielenie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności dla 3 osób w maksymalnej wysokości 23 000 zł.

 

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • są mieszkańcami woj. podlaskiego
 • są przewidziane do zwolnienia (otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane pisemnie przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych) lub
 • były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zostały zwolnione lub nie przedłużono im umowy z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

W przypadku osób, które zainteresowane są dotacją dodatkowo należy spełnić następujące wymagania:

W pierwszej kolejności ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz kandydat należy przynajmniej do jednej z kategorii osób:

 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby w wieku 50+
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby poniżej 30 roku życia

 Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53,
 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730 24 49,
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27,
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682 24 85,
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax.85 655 21 43,
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax.85 711 22 57,
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64,
 • Zambrów, ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. 86 271 42 11.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - od 16.03.2018 - aktulany

Formularz zgłoszeniowy - staż

Formularz zgłoszeniowy - dotacja aktualny

Oświadczenie kandydata do projektu - dot. przyczyn zakładu pracy

Załaczniki do regulaminu


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - od 27.01.2017 - archiwalny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - od 10.01.2017 - archiwalny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - od 8.12.2016 - archiwalny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - archiwalny

Formularz zgłoszeniowy - dotacja archiwalny