Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia

O projekcie

loga4x

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.03.2020 – 28.02.2022
realizuje projekt:

Wyższe kwalifikacje – lepsza praca - kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 112 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 68 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 52 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 22 osoby pracujące do II2022.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących w subregionie ełckim tj. w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski, w wieku 30 lat i więcej, należących do jednej z następujących grup:

1) 112 osób (66 kobiet i 46 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne (min. 18 osób),
 • powyżej 50 roku życia (min. 18 osób),
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 56 osób),
 • osoby niepełnosprawne (min. 7 osób).

2) 68 osób (29 kobiet i 39 mężczyzn) pracujących i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Mentoring (śr. 10 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu dla 92 osób (śr. 100 godzin/osoba),
 • średnio 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 90 osób.

II. Osoby pracujące

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Mentoring (śr. 5 godz./os.)
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.) dla 10 osób,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 100 godzin/osoba),

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 180 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 160 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • minimum 52 osoby znajdą zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 90 osób  nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi  1 757 952,60 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 494 259,71 zł.

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
2) zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)
 • osoby powyżej 50 roku życia

b) osoby pracujące spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.03.2020 – 28.02.2022) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział  byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają wyżej określone kryteria grupy docelowej.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.03.2020- 31.12.2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. B.Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Do pobrania

- regulamin projketu - pobierz

- formularz zgłoszeniowy: osoby niepracujące - pobierz

- formularz zgłoszeniowy: osoby pracujące - pobierz

- Oświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP - pobierz