Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja

O projekcie

FE POWER min

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
realizuje projekt:

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

 

Celem projektu: Zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u 100 osób (48 kobiet i 52 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 15-29 l. z grupy NEET do grudnia 2019 roku z podregionu ełckiego poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń i staży zawodowych prowadzącego do zatrudnienia.

Projekt skierowany jestdo 100 osób młodych (48 mężczyzn i 52 kobiet), w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET .

Ze wsparcia wyłączone są os. kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy (śr. 2 godz./os.),
 • Wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os. zadanie 1, 5 godz./os. zadanie 2, 10 godz./osobę zadanie 3 – łącznie 17 godz./os.)
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu kończące się egzaminem zewnętrznym,
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

Dofinansowanie projektu z UE: 1 669 333,60 zł.

Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie październik 2018 – czerwiec 2019.

Punkty rekrutacyjne znajdują się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w następujących miejscowościach:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Bolesława Prusa 8, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

RODO

Klauzula informacyjna dot. kandydatów do projektu w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do "MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycjana podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
 • administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 • administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych