Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 29.02.2020
realizuje projekt:

„Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy prowadzące do otrzymania zatrudnienia bądź poprawy warunków zatrudnienia przez 56 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP z grupy NEET oraz 34 osoby pracujące w wieku 15-29 lat do II2020 z powiatu białostockiego, m. Białystok, sokólskiego poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci określenia ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu białostockiego, m. Białystok, sokólskiego w wieku 15-29 lat, należących do jednej z następujących grup:

1) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

2) osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

1) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy należące do grupy NEET (min. 60% grupy docelowej) przy czym w grupie tej co najmniej 70% stanowiły będą osoby bierne zawodowo

2) osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 30% grupy docelowej).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Wsparcie osób pracujących (34 osoby)

 • doradztwo indywidualne (2 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(4 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • pośrednictwo pracy (śr. 3h/osobę),
 • szkolenia zawodowe (śr. 50-100 godzin / osobę)

II. Wsparcie osób pozostających bez pracy (56 osób),

 • doradztwo indywidualne (2 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (4 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • szkolenia zawodowe (46 osób) (śr. 50-100 godzin / osobę),
 • 3- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców (46 osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 80 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 30 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 46 osób nabędzie doświadczenie zawodowe
 • 12 osób poprawi swoją sytuację na rynku pracy

Całkowita wartość projektu wynosi 1 011 650,00 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 852 618,62 zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (styczeń – grudzień 2019)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (luty 2019 – luty 2020)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (luty 2019 – luty 2020)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (luty 2019 – luty 2020)

5) Realizacja staży zawodowych (marzec 2019 – luty 2020)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat,
2) zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Białystok, powiat białostocki, sokólski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) – tzw. młodzież NEET

b) osoby pracujące:

 • osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
 • osoby ubogie pracujące tj. osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Z udziału w projekcie wyłączone są:

1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej.

2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)

4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)

5) matki przebywające w domach samotnej matki,

6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.01.2019- 31.12.2019 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
 • Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. 85 711 22 57.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne wkrótce będą w zakładce Do pobrania.