Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Rekrutacja szkoły Białystok

 fryzjerzy graficy razem 2024

 

Zasady rekrutacji dla klas pierwszych Technikum ZDZ

i Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Białymstoku

 • Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.
 • Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.
 • Rekrutacja  do Technikum ZDZ odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły przy ul. Sienkiewicza 77

 Bez tytułu

Pobierz podanie do szkoły:

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji:

01.04.2024-18.06.2024   

 Składanie podań w sekretariacie szkoły

01.04.2024-09.07.2024

 Uzupełnienie dokumentów o zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie

21.06.2024-09.07.2024

 Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty

12.07.2024

 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych  do klas pierwszych

12.07.2024-17.07.2024

 Potwierdzenie przez osoby zakwalifikowane do pierwszych klas woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectw

19.07.2024

 Ogłoszenie listy osób przyjętych do klas pierwszych oraz listy wolnych miejsc

 Rekrutacja uzupełniająca jest przeprowadzana tylko w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych klasach.

 

Kryteria punktowane przy rekrutacji

Kryteria punktowane przy rekrutacji:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
Technik usług fryzjerskich 
Fryzjer 
Klasa IA Klasa IB Klasa IC

Punktowane przedmioty:

- j. polski,

- matematyka,

- informatyka,

- najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy.

Punktowane przedmioty:

- j. polski,

- matematyka,

- plastyka,

- najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy.

Punktowane przedmioty:

- j. polski,

- matematyka,

- plastyka,

- najwyższa ocena z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy.

 

Zasady punktowania ocen i osiągnięć ze świadectwa:

- ocena celująca - 18 pkt,

- ocena bardzo dobra - 17 pkt,

- ocena dobra - 14 pkt,

- ocena dostateczna - 8 pkt,

- ocena dopuszczająca - 2 pkt;

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt;
 • tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują 200 pkt.

Zasady punktowania wyników egzaminu ósmoklasisty:

Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki

mnożone są przez przelicznik 0,35, np. 100% = 100 x 0,35 = 35 pkt.

Uzyskane wyniki procentowe z języka nowożytnego na poziomie podstawowym

mnożone są przez przelicznik 0,3, np. 75% = 75 x 0,3 = 22,50 pkt.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty

 • dwa zdjęcia

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie

 • orzeczenie lub opinia ppp (jeżeli uczeń posiada)

 

Miejsce składania dokumentów

ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77 (wejście od ul. Jagienki)

15-003 Białystok

Sekretariat, pokój nr 6,

tel. 85 675 24 91,

szkoly@zdz.bialystok.pl