Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

SPO-RZL 2004-2006 - Rozwój kompetencji instytucji rynku pracy – Województwo Warmińsko-mazurskie i Podlaskie

Opis

efs logo65x45eu-flag68x45

W okresie do września 2005 r. do lutego 2006 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizował projektu pt. ”Rozwój kompetencji instytucji rynku pracy”, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy". Środki na realizację projektu zostały przyznane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Założonym celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego wśród kadr instytucji rynku pracy, a przez to zwiększenie efektywności pracy tych jednostek, rzutujące na poprawę społecznej oceny ich funkcjonowania oraz poziom dostosowania ich usług do standardów unijnych.

Pracownikom instytucji takich jak powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, a także OHP, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia z obszaru województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zaoferowano w projekcie udział w seminarium szkoleniowym dotyczącym misji instytucji rynku pracy nakreślonej przez nowe ustawodawstwo krajowe oraz regulacje Unii Europejskiej. Seminarium odbyło się w dniach 27-28 października 2005 w Hotelu nad Pisą w Piszu, wzięło w nim udział 94 osoby reprezentujące 46 instytucji z obu regionów. W roli prelegentów na seminarium wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz eksperci w dziedzinie problematyki ryku pracy. Seminarium zostało pozytywnie ocenione przez uczestników, większość z nich wyraziła opinie, iż udział w nim podniósł ich poziom wiedzy dotyczącej prezentowanych w jego trakcie treści oraz spełnił ich oczekiwania.

W kolejnym etapie projektu przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia mogli skorzystać z sześciu rodzajów szkoleń dostosowanych tematycznie do potrzeb kadry zarządzające i wykonawczej urzędów pracy. Pracownicy kadry zarządzającej mieli okazję w ramach projektu poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzanie czasem oraz efektywnej organizacji pracy, asertywności w zarządzaniu ludźmi, zarządzania kompetencjami pracowników, a także motywowania. Kadra wykonawcza urzędów pracy szkoliła się w zakresie komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientem urzędu oraz asertywności, wypalenia zawodowego i stresu.

Działania zaproponowane w projekcie znalazły uznanie wśród odbiorców o czym świadczy liczne uczestnictwo w szkoleniach i seminarium - w ramach obu form zaplanowano przeszkolenie 174 osób, jednak zainteresowanie okazało się tak duże, iż w zrealizowanych 20 kursach i seminarium wzięło udział około stu osób więcej! Uczestnicy ocenili wysoko jakość oferowanych w projekcie szkoleń o czym świadczą przytoczone poniżej wybrane wypowiedzi kursantów.

„Szkolenie na wysokim poziomie. Często biorę udział w szkoleniach więc mam porównanie. Ciekawi i kompetentni prowadzący. Dziękuję i gratuluję!”

„Super, więcej takich szkoleń!!!”

„Szkolenie bardzo ciekawe, żal że tak krótko można uczestniczyć w tak profesjonalnie prowadzonych szkoleniach”

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkoleniach i seminarium!!