Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Logo

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.10.2022
będzie realizował projekt:

Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Wartość Projektu: 703 920,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 598 332,00 zł

Cel projektu: nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez 120 osób (60K i 60M) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy od 30 roku życia, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego lub wysokomazowieckiego, prowadzące do poprawy warunków zatrudnienia przez min. 32 z nich do X2022r.

Projekt skierowany jest do 120 osób pracujących w wieku 30+ zamieszkujących jeden z powiatów:

 • bielski,
 • hajnowski,
 • siemiatycki
 • lub wysokomazowiecki,

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • tzw. ubodzy pracujący lub
 • osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowych lub
 • osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych,

których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

 

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (120 osób, 4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (120 osób, 2 godz./os.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz./20grup

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (120 osób, śr. 120 godz. /osobę)

    4) Pośrednictwo pracy (do 4 godz./osobę)

 

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
     - ubezpieczenie NNW

 

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

     - 120 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
     - 120 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
     - 32 osób poprawi warunki zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
 • zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: bielski, hajnowski, siemiatycki lub wysokomazowiecki
 • są pracujące i należą do jednej z następujących grup:

          - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
          - osoby zatrudnione w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
          - osoby ubogie pracujące tj. osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.09.2019- 31.10.2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49,
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85,
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43,
 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-25-17 (powiat wysokomazowiecki).

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne wkrótce w zakładce do Pobrania.

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących” nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0262/18 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
 • administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 • administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych