Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia - II edycja

O projekcie

logo RPOWM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.11.2016 – 30.04.2018
realizował projekt:

„Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia - II edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Dofinasowanie UE - 1 326 394,04 PLN

 

Cel projektu: Zwiększenie efektywnościw poruszaniu się po rynku pracy niepracujących 120 osób (63 kobiet i 57 mężczyzn) po 29 roku życia z podregionu ełckiego prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia do IV 2018r.

Projekt skierowany jest do 120 osób (63 kobiet i 57 mężczyzn), powyżej 29 roku życia (mają skończone 30 lat) osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo, zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

 W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba)
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 700 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6,64 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • zamieszkują podregion ełcki (zgodnie z KC), tj. powiaty objęte projektem: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski
 • należą do jednej z następujących grup:

- osoby bezrobotne,

- osoby poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo.

 • oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

 Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy