Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Jubileusz 70 lat ZDZ w Białymstoku

Święto Pracownika ZDZ 1988r.Tradycja Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku sięga roku 1945. Z dumą stwierdzamy, że ZDZ jest jedną z najstarszych placówek oświatowych w północno - wschodniej Polsce.

Obecnie Zakład Doskonalenia Zawodowego jest silną organizacją stowarzyszeniową, w pełni samofinasującą się, z prężnie działającymi władzami statutowymi. ZDZ ma duże osiągnięcia w sferze szkoleniowej, produkcyjnej i szkolnej.

 Szkolimy zawodowo od 70 lat!

Głównym celem działalności firmy jest kształcenie osób dorosłych oraz młodzieży w różnych specjalnościach w formach szkolnych i kursowych. Kształcimy również kadrę nauczycielską w Centrach Doskonalenia Nauczycieli. Przez cały okres działalności ZDZ w kursach zawodowych więzło udział ponad 832 tys. osób w kilkudziesięciu obszarach tematycznych, szkoły ZDZ ukończyło 13,5 tys. uczniów.

Na szkolenia organizowane przez Ośrodki ZDZ uczęszcza średnio rocznie 12.000 kursantów, wydajemy ok. 1500 uprawnień spawalniczych, energetycznych, obsługi maszyn i urządzeń budowlanych, pedagogicznych.

ZDZ prowadzi 29 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (gimnazja, ZSZ, licea, technika oraz szkoły policealne). W szkołach ZDZ w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016, na 21 różnych kierunkach, kształci się 1616 uczniów, w tym 984 szkół dziennych i 632 uczniów szkół zaocznych.

Zrealizowaliśmy 50 różnych projektów o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowych o łącznej wartości prawie 58 mln złotych. W ramach tych projektów daliśmy szansę bezpłatnych szkoleń i doradztwa zawodowego, staży zawodowych dla 19 tys. osób. ZDZ udzielił 57 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dzięki czemu powstały małe firmy na rynku lokalnym.

W czerwcu 2008r. otrzymaliśmy „Jaskółkę Rynku Pracy” za perspektywiczne innowacje społeczne na rynku pracy w ramach realizowanego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku projektu "Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina" Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w dziedzinie "Solidarność pokoleń".

Na zlecenie organizujemy wizyty studyjne, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Ponadto organizujemy, przygotowujemy merytorycznie oraz obsługujemy konferencje zarówno krajowe jak i zagraniczne, w tematyce związanej z edukacją, rynkiem pracy, promocyjne.

Wspieramy i czynnie uczestniczymy w akcjach związanych z promowaniem aktywności zawodowej. Jesteśmy liderem Lokalnej Koalicji na rzecz Kobiet 50+ działającej na obszarze powiatu białostockiego oraz Miasta Białystok oraz Lokalnej Koalicji na rzecz 50+ w MŚP działającej w powiecie hajnowskim.
Jesteśmy koordynatorem programu „Zdrowa i aktywna po 50-tce”, którego misją jest zwiększenie aktywności zawodowej Kobiet 50+ oraz upowszechnienie zdrowego stylu życia, postawy otwartości, jako warunków przedłużenia aktywności zawodowej Kobiet 50+.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jest instytucją oświatową, która przystosowała się do nowych czasów i nowych wymagań stawiając na nowoczesność w dydaktyce, najwyższe kwalifikacje kadry oraz na współpracę z placówkami naukowymi i innymi organizacjami. Zakład współpracuje z Wojewódzkimi i Powiatowymi Urzędami Pracy, z jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto duże znaczenie przywiązujemy do współpracy z Kuratorium Oświaty, Izbą Przemysłową – Handlową. Utrzymujemy stałą współpracę z Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Zakładami Doskonalenia Zawodowego z terenu całego kraju. Od 2014 ZDZ jest Partnerem Strategicznym Klastra Obróbki Metali. Celem Klastra jest wspieranie podlaskich przedsiębiorców działających w branży obróbki metali. Współpracujemy z instytucjami ze Szwecji, Niemiec, Szwajcarii, Turcji, Węgier, Włoch, Hiszpanii i Litwy.

Dorobek 70-ciu lat działalności w liczbach:

 • 70 lat doświadczenia i tradycji
 • 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
 • warsztaty produkcyjne
 • nowoczesne pracownie: komputerowe, kosmetyczne, fryzjerskie, sale wykładowe/konferencyjne, spawalnia, place nauki jazdy, poligon budowlany
 • 50 projektów unijnych o wartość prawie 58 mln zł w których wsparcie szkoleniowo – doradcze otrzymało ponad 33 500 słuchaczy (19000 osób)
 • udzielenie 57 jednorazowych dotacji w kwocie do 40 tysięcy złotych. Ponad 80% nowo powstałych firm działa na rynku już ponad 2 lata.
 • 832 tys. absolwentów kursów
 • 13,5 tys. absolwentów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
 • ponad 1000 uczestników konferencji organizowanych przez ZDZ
 • 10 zagranicznych i krajowych wizyt studyjnych, w których uczestniczyło150 osób m.in. pracowników służb zatrudnienia
 • 21 szkoleń Powiatowych Rad Zatrudnienia, w których uczestniczyło 500 osób.

Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia historycznych zdjęć z czasów powstawania Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.