Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkolenia

Wychowawca wypoczynku

Zapraszamy na kurs nadający uprawnienia wychowawcy wypoczynku.

children g15f133b38 1920

Czas trwania: 36 godzin

Cena: 800 zł

ZAPISZ SIĘ ONLINE 

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Po ukończeniu szkolenia kandydaci na wychowawców będą wyposażeni w niezbędną wiedzę merytoryczną i zdobędą umiejętności organizowania różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Kto może uczestniczyć w kursie Wychowca wypoczynku?

Na szkolenie wychowawcy wypoczynku może zapisać się osoba, która:

 • nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodek skarny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie

Z uczestnictwa w kursie na wychowawcę wypoczynku zwolnieni są:

nauczyciele,
instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
przodownicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (do 31 sierpnia 2017r.)
trenerzy i instruktorzy sportowi, którzy uzyskali tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715 oraz z 2015r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013r.
osoby pracujące z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.)

Zakres szkolenia

Zajęcia przeprowadzone są zgodnie z programem nauczania opracowanym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) i obejmują tematy:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 • Ruch i rekreacja.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 • Zajęcia praktyczno-techniczne.
 • Prace społecznie użyteczne.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników kursu.
 • Dodatkowo uczestnicy kursu przejdą przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego  słuchacz uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz 652).

Zapisy i informacje

IMG 3873Zakład Doskonalenia Zawodowego

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77

www.zdz.bialystok.pl

k.roszkowska@zdz.bialystok.pl

tel. 85 675 25 17