Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych (województwo warmińsko-mazurskie)

Opis

W okresie od 01.12.2009 do 30.09.2011 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizował projekt „Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Celem projektu było podtrzymanie aktywności zawodowej osób zwalnianych poprzez kompleksowe wsparcie 30 kobiet i 70 mężczyzn z woj. warmińsko – mazurskiego.

Powyższy cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie i realizację kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego, dzięki któremu uczestnicy dostosowali swoje umiejętności zawodowe oraz otrzymają pomoc w efektywnym poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu były osoby, z terenu woj. warmińsko - mazurskiego, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,

OFEROWANE WSPARCIE:

Osobom biorącym udział w projekcie zaoferowaliśmy:

 • doradztwo edukacyjno – zawodowe: sesje grupowe i indywidualne – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych
 • warsztaty psychologiczne: mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
 • Indywidualne Ścieżki Szkoleniowe: szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Dodatki szkoleniowe – 4 zł za każdą faktycznie spędzoną na szkoleniu godzinę
 • Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej – do 40.000zł
 • Wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy
 • Pośrednictwo w znalezieniu nowego zatrudnienia

Projekt był realizowany przez: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku, Giżycku, Gołdapi, Olecku, Piszu i Węgorzewie.

Rezultaty

 • Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 115 osób zwolnionych lub na wypowiedzeniu (50 Kobiet, 65 Mężczyzn),
 • Realizacja 115 Indywidualnych Ścieżek Szkoleniowych.(średnio 100 godz./osoba),
 • Przeprowadzenie 17 3-godzinnych sesji doradztwa grupowego i 115 3-godzinnych sesji doradztwa indywidualnego,
 • Przeprowadzenie 12 grup warsztatów psychologicznych (wyjazdowe 2 - dniowych, 16 -godzinne,
 • Przeprowadzenie 3 grup warsztatów „Kobieta sukcesu” (8 - godzinne warsztaty),
 • Zarejestrowanie 10 działalności gospodarczych w wyniku uczestnictwa w projekcie,
 • Udzielenie wsparcia pomostowego 10 Beneficjentom Pomocy, którzy założyli w projekcie działalności gospodarcze.