Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych (województwo podlaskie)

Opis

W okresie od 06.10.2009 do 31.03.2011 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizował projekt „Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogólnym celem projektu było podtrzymanie aktywności zawodowej w regionie, poprzez wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.

Powyższy cel został osiągnięty, w wyniku działań projektowych skoncentrowanych na zorganizowaniu i realizacji kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego, dzięki któremu uczestnicy projektu dostosowali swoje umiejętności zawodowe oraz otrzymali pomoc w efektywnym poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

Uczestnikami projektu były osoby:

 • dorośli mieszkańcy woj. podlaskiego (65% z Łap i okolic), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę u pracodawcy mającego siedzibę lub oddział na teranie woj. podlaskiego,
 • których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, głównie z branży naprawy taboru kolejowego.

Rezultaty

 • udział projekcie zakończyło 116 osób (35 kobiet, 81 mężczyzn),
 • zdiagnozowano i zrealizowano 116 Indywidualnych Ścieżek Szkoleniowych, zawierających doradztwo zawodowe, warsztaty psychologiczne oraz szkolenia zawodowe,
 • przeprowadzono 270 godzin doradztwa zawodowego, 13 sesji grupowych i 154 sesje indywidualne,
 • przeprowadzono 13 sesji warsztatów psychologicznych, z czego 8 wyjazdowych, co stanowi łącznie 184 godzin warsztatów psychologicznych,
 • zrealizowano 65 szkoleń zawodowych, z czego zlecono 20 szkoleń. Stanowi to łącznie realizację 5184 godzin szkoleniowych, średnio na 1 uczestnika przypadało 119 godzin szkolenia,
 • 6 osób otrzymało wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł. i założonych zostało 6 firm
 • Ponad 60% beneficjentów w pierwszym roku realizacji projektu znalazło zatrudnienie

Ponadto uczestnicy otrzymywali:

 • Materiały szkoleniowe
 • Poczęstunek
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz stypendium

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy sukcesów zawodowych!

Galeria

broszura