Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - II Edycja (woj. podlaskie)

Aktualności

pomagamy zwalnianym rekrutacja2

WZNAWIAMY REKRUTCJĘ DO PROJEKTU!!!

Zapraszamy do udziału w projekcie mieszkańców woj. podlaskiego:
- zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
- zagrożonych zwolnieniem
- były/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę u pracodawcy posiadającego siedzibę/ oddział na terenie woj. podlaskiego

Oferujemy bezpłatne wsparcie:
- Psychologiczno – doradcze
- Indywidualne szkolenia zawodowe
- Staże: 3- miesięczne (wynagrodzenie 1400zł brutto miesięcznie).

Rekrutacja trwa do 31.03.2014r. Nie zwlekaj zapisz się już dziś! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wsparcie towarzyszące:
- Dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzoną na szkoleniu godzinę
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/ doradztwo/ egzamin

 

Wypełnij dokumenty rekrutacyjne
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie pracodawcy
zaświadczenie o zatrudnieniu

i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ:
Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53,
Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730 24 49,
Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27,
Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682 24 85,
Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655 21 43,
Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel. 711 22 57 fax. 85 71 94 81,
Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64,
Zambrów, al. Wojska Polskiego 5, tel./fax. 86 271 42 11

O Projekcie

pomagamy zwalnianym zdz biaystok szkolenia

Projekt „POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - II Edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.02-20-006/12-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w okresie 01.09.2012 - 31.08.2014.

Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy 40 kobiet i 40 mężczyzn z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie i realizację kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego, staży i dotacji na założenie działalności gospodarczych, dzięki któremu uczestnicy dostosują swoje umiejętności zawodowe oraz otrzymają pomoc w efektywnym poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

Osobom zainteresowanym i spełniającym kryteria rekrutacji oferujemy jedną z dwóch możliwych ścieżek uczestnictwa w projekcie:

Zgodnie z I ŚCIEŻKĄ UCZESTNICTWA - STAŻE (I ŚU):

 • Wsparcie psychologiczno – doradcze:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
  • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
 • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (Średnio 100 godz./osoba)
 • Staże: 3- miesięczne staże w przedsiębiorstwach

Zgodnie z II ŚCIEŻKĄ UCZESTNICTWA – PRZEDSIĘBIORCZĄ (II ŚU):

 • Wsparcie psychologiczno – doradcze:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
  • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
 • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (do 100 godz./osoba)
 • Wsparcie na założenie działalności gospodarczej:(tylko dla osób zwolnionych bądź na wypowiedzeniu umowy o pracę):
  • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (40 godz.)
  • Doradztwo biznesowe (3godz./ osoba)
  • Dotacje do 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczych udzielone 5 Beneficjentom Pomocy
  • Wsparcie pomostowe (1000 zł/mies.) przez okres do 12 miesięcy

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzona na szkoleniu godzinę
 • Stypendium stażowe – 1400 zł. brutto miesięcznie
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/ doradztwo/ egzamin

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • mają skończone 18 lat i są mieszkańcami woj. podlaskiego
 • których stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • są przewidziane do zwolnienia
 • były/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczej
 • nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS.

Kandydaci do projektu spełniający ww. kryteria muszą złożyć do jednego z 9 Punktów Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach ZDZ (Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Zambrów) następujący komplet dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy (zgodnie z wybraną ścieżką uczestnictwa STAŻE lub PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
  • świadectwa pracy (oryginał do wglądu) w przypadku osób zwolnionych
  • wypowiedzenie umowy o pracę (oryginał do wglądu), w przypadku osób znajdujących się na wypowiedzeniu. UWAGA po zakończeniu okresu wypowiedzenia, beneficjent musi dostarczyć kserokopię świadectwa pracy
 • Dodatkowo w przypadku osób znajdujących się na wypowiedzeniu lub zagrożonych zwolnieniem
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wraz z oświadczeniem pracodawcy, że przechodzi procesy restrukturyzacyjne
  • Oświadczenie pracodawcy o powodzie zwolnienia (jezleni nie wynika to jasno z dokumentów)

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w ramach II Ścieżki Uczestnictwa – Przedsiębiorczej muszą złożyć formularz zgłoszeniowy - przedsiębiorczość  wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio do Biura Projektu: ZDZ ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok w zaklejonej kopercie pok. 221. do dnia 31.12.2012r. do godz. 15:00. Formularze, które wpłyną po teminie nie będą rozpatrywane. Szczegóły zostały opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Projekt jest realizowany przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ w:
Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach i Zambrowie.

Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53,
Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730 24 49,
Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27,
Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682 24 85,
Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655 21 43,
Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel. 711 22 57 fax. 85 71 94 81,
Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64,
Zambrów, al. Wojska Polskiego 5, tel./fax. 86 271 42 11

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce Do pobrania.