Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - II Edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

Aktualności

Ostateczna lista rankingowa po ocenie merytorycznej Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych do projektu: „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – II edycja” – woj. warmińsko - mazurskie zgodnie z II Ścieżką Uczestnictwa – Przedsiębiorczą.

Prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych z II etapu rekrutacji  do projektu "POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - II edycja" woj. warmińsko -mazurskie w ramach ścieżki przedsiębiorczej. Zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostało 6 osób.

Lista rankingowa - II etap

Prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu "POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - II edycja" woj. warmińsko -mazurskie w ramach ścieżki przedsiębiorczej.

Lista rankingowa - I etap

W ramach II etapu rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 5 osób.

Informujemy, że na skutek przedłużającej się oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - II edycja" woj. warmińsko -mazurskie dostępna będzie w dniu 21.02.2013 r.

UWAGA!!!

Z dniem 28 lutego 2013 r. rozpoczynamy II etap rekrutacji do udziału w projekcie.

Osoby starające się o otrzymanie 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą składać formularze zgłoszeniowe do 15 marca 2013r. (liczy się data wpływu formularza)

W plikach do pobrania znajduje się „Regulamin II Etapu rekrutacji i udziału w projekcie”

Zapraszamy do udziału w projekcie

O projekcie

Projekt „POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - II Edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.02-28-023/12-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w okresie 01.09.2012 - 30.05.2014.

Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy 40 kobiet i 40 mężczyzn z woj. warmińsko-mazurskiego (subregionu ełckiego) poprzez kompleksowe wsparcie.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie i realizację kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego, staży i dotacji na założenie działalności gospodarczych, dzięki któremu uczestnicy dostosują swoje umiejętności zawodowe oraz otrzymają pomoc w efektywnym poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

Osobom zainteresowanym i spełniającym kryteria rekrutacji oferujemy jedną z dwóch możliwych ścieżek uczestnictwa w projekcie:

Zgodnie z I ŚCIEŻKĄ UCZESTNICTWA - STAŻE (I ŚU):

 • Wsparcie psychologiczno – doradcze:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
  • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
 • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (Średnio 100 godz./osoba)
 • Staże: 3- miesięczne staże w przedsiębiorstwach

Zgodnie z II ŚCIEŻKĄ UCZESTNICTWA – PRZEDSIĘBIORCZĄ (II ŚU):

 • Wsparcie psychologiczno – doradcze:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
  • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
 • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (do 100 godz./osoba)
 • Wsparcie na założenie działalności gospodarczej:(tylko dla osób zwolnionych bądź na wypowiedzeniu umowy o pracę):
  • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (60 godz.)
  • Doradztwo biznesowe (3godz./osoba)
  • Dotacje do 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczych udzielone min. 12 Beneficjentom Pomocy
  • Wsparcie pomostowe (1000 zł/mies.) przez okres do 12 miesięcy

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzona na szkoleniu godzinę
 • Stypendium stażowe – 1100 zł. brutto miesięcznie
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/ doradztwo/ egzamin

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • mają skończone 18 lat i są mieszkańcami powiatów: piskiego, giżyckiego, ełckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, oleckiego
 • których stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • są przewidziane do zwolnienia
 • były/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • nie są osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczej
 • nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS.

Kandydaci do projektu spełniający ww. kryteria muszą złożyć do jednego z 6 Punktów Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach ZDZ (Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko, Pisz, Węgorzewo) następujący komplet dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy (zgodnie z wybraną ścieżką uczestnictwa STAŻE (I część) lub PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (obie części))
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
  • świadectwa pracy w przypadku osób zwolnionych (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  • wypowiedzenie umowy o pracę (potwierdzone za zgodność z oryginałem), w przypadku osób znajdujących się na wypowiedzeniu. UWAGA po zakończeniu okresu wypowiedzenia, beneficjent musi dostarczyć kserokopię świadectwa pracy
 • Dodatkowo w przypadku osób znajdujących się na wypowiedzeniu lub zagrożonych zwolnieniem
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wraz z oświadczeniem pracodawcy, że przechodzi procesy restrukturyzacyjne
  • Oświadczenie pracodawcy o powodzie zwolnienia (jeżeli nie wynika to jasno z dokumentów)

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w ramach II Ścieżki Uczestnictwa – Przedsiębiorczej muszą złożyć formularz zgłoszeniowy (obie części) wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie do dnia 31.01.2013r. do godz. 15:00. Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegóły zostały opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (w zakładce do pobrania).

Projekt jest realizowany przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

Ełk – ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk, Tel. 87 620-26-10

Giżycko – ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko, Tel. 87 428-22-16

Gołdap – ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, Tel. 87 615-11-57

Olecko – ul. Armii Krajowej 22 A, 19-400 Olecko, Tel. 87 520-26-35

Pisz – ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz, Tel. 87 423-27-45

Węgorzewo – ul. Teatralna 5, 11-600 Węgorzewo, Tel. 87 427-20-23

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce Do pobrania.