Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne (woj. podlaskie)

TYTUŁ

pomagamy

Projekt „POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL realizowany był na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.02-20-001/11-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w okresie 01.07.2011 - 31.03.2013.

 Celem projektu było podtrzymanie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy 50 kobiet i 50 mężczyzn z woj. podlaskiego poprzez kompleksowe wsparcie.

Powyższy cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie i realizację kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego, staży i dotacji na założenie działalności gospodarczych, dzięki któremu uczestnicy dostosowali swoje umiejętności zawodowe oraz otrzymali pomoc w efektywnym poszukiwaniu nowego miejsca pracy.

Realizowane były 2 ścieżki uczestnictwa w projekcie:

I ŚCIEŻKAUCZESTNICTWA - STAŻE:

 • Wsparcie psychologiczno – doradcze:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
  • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
  • Warsztaty autoprezentacja (8 godz. stacjonarne)
 • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (Średnio 100 godz./osoba)
 • Staże: 3- miesięczne staże w podlaskich przedsiębiorstwach

 II ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA – PRZEDSIĘBIORCZA (II ŚU):

 • Wsparcie psychologiczno – doradcze:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
  • Warsztaty psychologiczne (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu poprawę samooceny i motywacji uczestników
  • Warsztaty autoprezentacja (8 godz. stacjonarne)
 • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (do 100 godz./osoba)
 • Wsparcie na założenie działalności gospodarczej:(tylko dla osób zwolnionych bądź na wypowiedzeniu umowy o pracę):
  • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (30 godz.)
  • Doradztwo biznesowe (3godz./ osoba)
  • Dotacje do 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczych udzielone 10 Beneficjentom Pomocy
  • Wsparcie pomostowe (1100 zł/mies.) przez okres do 12 miesięcy

Udzielane było wsparcie towarzyszące:

 • Dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzona na szkoleniu godzinę
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/ doradztwo/ egzamin
 • Refundacja opieki nad osobą zależną

Rezultaty

 • udział projekcie zakończyło 132 osób (84 kobiet, 48 mężczyzn),
 • zdiagnozowano i zrealizowano 135 Indywidualnych Planów Działania, zawierających poradnictwo zawodowe, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże lub wsparcie działalności gospodarczych
 • przeprowadzono 463 godziny poradnictwa zawodowego, 21 sesji grupowych i 400 godzin poradnictwa indywidualnego,
 • przeprowadzono 14 sesji warsztatów psychologicznych, co stanowi łącznie 224 godziny warsztatów psychologicznych,
 • przeprowadzono 18 sesji warsztatów autoprezentacja, co stanowi łącznie 144 godziny warsztatów psychologicznych,

 • zrealizowano 121 szkoleń zawodowych, z czego zlecono 12 szkoleń. Stanowi to łącznie realizację 8603 godzin szkoleniowych, średnio na 1 uczestnika przypadało 111 godzin szkolenia, 233 wydane zaświadczenia
 • zrealizowano 80 staży zawodowych

 • 10 osób otrzymało wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł. oraz wsparcie pomostowe, założonych zostało 10 firm
 • 65,91% beneficjentów znalazło zatrudnienie

Ponadto uczestnicy otrzymywali:

 • Materiały szkoleniowe
 • Poczęstunek
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz stypendia

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy sukcesów zawodowych!