Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Europejskie doświadczenie kluczem do Rozwoju

O projekcie

projekt erasmus Europejskie doświadczenie kluczem do rozwoju

W okresie 01.06.2020r – 31.05.2022r. ZDZ w Białymstoku realizuje projekt „Europejskie doświadczenie kluczem do rozwoju” nr 2020-1-PL01-KA116-081193 finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, który jest elementem realizacji Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkół Zawodowych ZDZ w Białymstoku na lata 2020-2025.

Projekt przyczyni się m.in. do:

 • przygotowania uczniów na krajowy i zagraniczny rynek pracy oraz rozwój kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami europejskiej polityki edukacyjnej
 • rozwoju uczniów szkół ZDZ poprzez wzbogacenie kształcenia o zagraniczny staż zawodowy, prowadzący do zwiększenia szans zatrudnienia i wzrost umiejętności zawodowych uczniów
 • rozwoju nauczycieli szkół ZDZ

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 60 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Szkole Branżowej I stopnia ZDZ oraz 7 nauczycieli zawodu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2020/2021.

Oferowane wsparcie:

 • Przygotowanie językowo - kulturowe do stażu zagranicznego (nauka języka angielskiego/hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 60 - godzinny kurs językowy przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji wrzesień 2021 (I grupa, II grupa, ) oraz listopad – grudzień 2021 (III, IV grupa).
 • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Rimini (Włochy): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, drukarniach i firmach zajmujących się grafiką komputerową w terminie 16.10.2021 –30.10.2021r I grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Włoch i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
 • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Lizbonie (Portugalii): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, drukarniach i firmach zajmujących się grafiką komputerową w terminie 17.10.2021 –30.10.2021r II grupa oraz 23.01.2021 – 05.02.20121r. – III grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Portugalii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
 • 2-tygodniowy staż – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, drukarniach i firmach zajmujących się grafiką komputerową w terminie 23.01.2021 – 05.02.2021r - IV grupa. Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Hiszpanii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
 • 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w 1-tygodniowych szkoleniach job shadowing w szkołach, akademiach w Lizbonie i Walencji.

Aktualności

ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI

Informuję iż z dniem 24.08.02021 wprowadzono nowe zapisy w Regulaminie rekrutacji dotyczące szczepień, testów na COVID.

Zakres zmian, które zostały wprowadzone do  treści regulaminu:

- w &6 dodano pkt. 2

- w &6 dodano pkt. 3

Aktualny Regulamin rekrutacji dostępny w zakładce Do pobrania.

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do „Europejskie doświadczenie kluczem do rozwoju” nr 2020-1-PL01-KA116-081193 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu

4) administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

5) administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8) uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w rekrutacji do projektu

 

Rezultaty

 • 58 uczniów z klas II – IV Techników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Szkoły Branżowej Ist. ZDZ w Białymstoku kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbyło 2- tygodniowe praktyki zawodowe w firmach w Rimini (Włochy), Lizbonie (Portugalia), Walencji (Hiszpania). Praktyki zawodowe odbywały się w prestiżowych salonach fryzjerskich, firmach z branży reklamowej, poligraficznej oraz drukarniach cyfrowych, gdzie uczniowie mieli możliwość w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i jednocześnie zdobyć nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Zdobyta podczas realizacji stażu wiedza i doświadczenie będą motywować uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, pozwolą kształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności uczniowie otrzymali certyfikat od Partnera oraz został im wydany certyfikat Europass Mobilność, honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.
 • 6 nauczycieli praktycznej nauki fryzjerstwa uczestniczyło w Job - shadowing w instytucjach związanych z kształceniem w zawodzie fryzjer.
 • przed wyjazdem na staż uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w 60-godzinnym kursach językowym m.in.  w kursie języka angielskiego zawodowego, kursie z języka hiszpańskiego czy portugalskiego
 • Poza godzinami stażu i w weekendy uczniowie oraz nauczyciele poznawali kulturę i obyczaje Portugalii/Hiszpanii/Włoch w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Zwiedzili m.in. Lizbonę, Sintrę, Walencję, Benidorm, Altea, Cabo de Sant Antoni, Xñabia-Déniaej, Rimini, San Marino

Zapraszamy do obejrzenia relacji foto.