Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Z Dobrym Zawodem w dorosłość – programy rozwojowe szkół fryzjerskich ZDZ

O projekcie

zdz-szkoy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-20-192/12-00 z Województwem Podlaskim w imieniu, którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w okresie 01.01.2013 – 31.05.2014 zrealizował projekt „Z Dobrym Zawodem w dorosłość – programy rozwojowe szkół fryzjerskich ZDZ”.

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w 3 szkołach ZDZ poprzez wdrożenie programów rozwojowych uwzględniających potrzeby uczniów (96K i 4M) do 31.05.2014.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, zamierzone cele osiągnął. Zorganizowano i zrealizowano dla młodzieży uczącej się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, Technikum Zawodowym ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku oraz w Suwałkach, następujące formy wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowe: 
  • Doradztwo indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 16 godzinne warsztaty realizowane w formie wyjazdowej, weekendowo, w grupach śr 10 osobowych. Warsztaty mają na celu oderwanie od codziennego środowiska. Poruszają zagadnienia takie jak aktywność na regionalnym rynku pracy, planowanie kariery zawodowej. Doskonalą umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w grupie, kreatywne myślenie.
 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, realizowane w formie stacjonarnej:
  • warsztaty z jęz. polskiego (2 gr. śr 10 os.) – 50h
  • warsztaty matematyczno – przyrodnicze (2 gr. śr 10 os.) – 50h
  • język obcy (3gr. śr 10 os.) – 30h
  • przedsiębiorczość (3gr. śr 10 os.) – 30h
  • kompetencje informatyczne – Photoshop, komputerowe projektowanie fryzur (4gr. śr 10 os.) – 30h
 • Dodatkowe zajęcia zawodowe. Celem zajęć jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów (zajęcia są skierowane do uczniów przejawiających trudności w nauce). Tematyka zajęć dobrana pod kątem kierunku nauczania i zagadnień problemowych z jakimi boryka się uczeń w dziedzinie fryzjerstwa. Tematyka zajęć zgodna lub wykraczająca poza program nauczania, m.in.:
  • wizaż,
  • stylizacja paznokci,
  • zajęcia dokształcające zgodne z programem nauczania dla najsłabszych w nauce uczniów.

Zajęcia realizowane stacjonarnie, w weekendy, w śr 10 osobowych grupach, 4gr w Suwałkach i 6 gr. w Białymstoku (60h/gr).

 • 3-dniowy wyjazd na targi fryzjerskie do Poznania dla 100os (29os. z Tech. Zaw. ZDZ w B-stoku z siedzibą w Suwałkach, 40os. z ZSZ ZDZ w B-stoku, 31 os. z Technikum Zaw. ZDZ w B-stoku)
 • 4 tygodniowe staże (150 godz./osobę) dla 50 osób (48Ki2M) mające na celu poprawę umiejętności zawodowych i zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz spełniające funkcję wyróżnienia dla uczniów wykazujących największa inicjatywę do własnego doskonalenia i zdobywania wiedzy (wysokie zaangażowania w zajęcie realizowane w ramach projektu, poprawa wyników nauki itp.)

Wsparcie towarzyszące:

 • Dodatek stażowy