Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL- "Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina"- Województwo Podlaskie

Opis

equal logo74x45efs logo65x45eu-flag68x45

Od czerwca 2004 r. do sierpnia 2008 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, jako członek międzynarodowego Konsorcjum, uczestniczy w realizacji projektu "Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W skład Konsorcjum wchodzą: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Lider Projektu), ZDZ w Białymstoku, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Region Podlaski NSZZ "Solidarność" w Białymstoku oraz partnerzy zagraniczni: Uniwersytet Helsiński – Centrum Kształcenia Ustawicznego "Palmenia" w Finlandii, a także Miejski Instytut Kształcenia i Zatrudnienia w Grenadzie (Hiszpania).

Projekt skierowany jest do pracujących rodziców posiadających dzieci w wieku do lat 7 oraz kobiet ciężarnych i przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Jego celem jest poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających skuteczne godzenie życia rodzinnego z zawodowym i zapobieganie dezaktualizacji ich kwalifikacji w czasie przerwy w wykonywaniu czynności zawodowych spowodowanej wychowywaniem dziecka.

Projekt "Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina" zmierza również do promowania wizerunku nowoczesnego pracownika, który potrafi godzić życie zawodowe i rodzinne bez szkody dla żadnego z nich, na którym pracodawca może polegać i powierzyć mu odpowiedzialne zadanie. Aby to osiągnąć prowadzone działania nakierowane będą również na pracodawców, związki zawodowe, pracowników urzędów i inspektoratów pracy, instytucje badawcze oraz szkoleniowe.

Swoim zasięgiem Projekt obejmuje 4 powiązane ze sobą obszary działania:

  1. promowanie elastycznych form zatrudnienia m.in. poprzez organizowanie szkoleń i seminariów, testowanie elastycznych form zatrudnienia (np. telepracy) w przedsiębiorstwach, organizację konkursu na najlepszą firmę przyjazną rodzinie,
  2. zwiększenie dostępu do placówek opiekuńczo-wychowawczych i dostosowanie ich oferty do potrzeb pracujących rodziców,
  3. promocja większego zaangażowania mężczyzn w życie rodzinne,
  4. zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych rodziców podczas przerwy w pracy zawodowej, przez dostarczenie szkoleń i poradnictwa zawodowego w zakresie planowania indywidualnych ścieżek kariery uwzględniających łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

Do zadań Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w trakcie realizacji Projektu należeć będzie:

  • organizacja indywidualnych szkoleń zawodowych dla osób pracujących wychowujących dzieci do lat 7, przebywających na urlopach wychowawczych lub macierzyńskich
  • zorganizowanie sali zabaw, gdzie rodzice – w trakcie trwania zajęć szkoleniowych – będą mogli zostawiać swoje dzieci pod opieką wykwalifikowanych opiekunek i odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy
  • organizacja seminariów dla pracodawców i pracowników z dziećmi, propagujących idee Projektu i pokazujących przedsiębiorcom potencjalne korzyści płynące z aktywności zawodowej pracowników podczas ich przerwy w wykonywaniu zawodu spowodowanej urlopami rodzicielskimi.

Więcej informacji o Projekcie i realizujących go instytucjach można znaleźć na stronie internetowej: www.eppr.pl