Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP

Opis

W latach 2005-2007 Konsorcjum w składzie: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Lider Konsorcjum, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zrealizowało projekt "Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP" współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich. W projekcie udzielona została Pomoc publiczna na szkolenia BHP małym i średnim przediębiorstwom.

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu było zapewnienie pracodawcom i kadrze inżynieryjno-technicznej małych i średnich przedsiębiorstw dostępu do nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania BHP. W wymiarze długofalowym przyczyniającym się do wzrostu kwalifikacji kadr zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który wpłynie zarówno na lepsze dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstw do wymagań prawa, jak i na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

OBSZAR REALIZACJI:

Województwa: podlaskie, warmińsko - mazurskie, pomorskie, lubelskie.

GRUBA DOCELOWA:

Projekt był skierowny pracowników małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców z terenu całej Polski.W szczególności  przedsiębiorców i pracowników z branż sektora producentów: art. spożywczych, drewna i wyrobów z drewna, wyrobów chemicznych, metali i wyrobów z metali, maszyn i urządzeń.

OFEROWANE WSPARCIE:

Dwudniowe szkolenia z zakresu przepisów BHP i zarządzania BHP. Szkolenia odbywały się będą pomiędzy październikiem 2005 a majem 2007. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe zarówno w wersji papierowej i elektronicznej w prosty i przystępny sposób wyjaśniające zagadnienia z zakresu BHP, wskazując rozwiązania dla najczęściej pojawiających się problemów.Program szkoleń obejmował regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzanie ryzykiem zawodowym w małych i średnich przedsiębiorstwach (w szczególności: identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego, ograniczenie ryzyka zawodowego poprzez stosowanie środków ochronnych i zapobiegawczych) oraz bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń.Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewnione zostało wyżywienie, a w przypadku uczestnictwa w szkoleniach osób zamieszkałych poza miejsce jego organizacji - nocleg lub zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.

Rezultaty

W skali kraju w szkoleniach z zakresu BHP wzięło udział 10160 pracowników i właścicieli małych i średnich firm.

W tym planowane i zlealizowane przez ZDZ w Białymstoku działania:

ZAŁOŻENIA:  

województwo

 

łącznie

podlaskie

warmińsko - mazurskie

pomorskie

lubelskie

Planowana liczba kursów

64

9

14

24

17

Planowana liczba słuchaczy

1690

240

350

650

450

Liczba godzin szkolenia

1024

144

144

384

272

Liczba dni szkolenia

128

18

28

48

34

 

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI:

 

województwo

 

łącznie

podlaskie

warmińsko - mazurskie

pomorskie

lubelskie

Zrealizowana liczba kursów

73

22

26

13

12

Przeszkolona liczba słuchaczy

1915

604

691

339

281

Liczba godzin szkolenia

1168

352

416

208

192

Liczba dni szkolenia

146

44

52

26

24

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIACH:

  • zdobycie najnowszej, nowoczesnej wiedzy z dziedziny BHP i współczesnych metod zarządzania BHP,
  • ukształtowanie umiejętności analizy i interpretacji przepisów prawnych, identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, stosowania środków ochronnych i zapobiegawczych, bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń,
  • stworzenie podstaw do efektywnego zarządzania BHP,
  • ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
  • zmniejszenie liczby wypadków, a w efekcie zmniejszenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.