Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

ZPORR 2004 - 2006: Wsparcie doradczo – szkoleniowe szansą na nowy zawód dla nauczycieli. - Województwo podlaskie

Opis

zporr logo92x45efs logo65x45eu-flag68x45

Zakład Doskonalenia Zawodowego od września 2006 do końca lipca 2007 wdrażał na terenie 13 powiatów województwa podlaskiego (augustowskiego, białostockiego i m. Białystok, bielskiego, grajewskiego, hajnowskiego, łomżyńskiego i m. Łomża, sokólskiego siemiatyckiego, suwalskiego i m. Suwałki, zambrowskiego) projekt o tytule „Wsparcie doradczo – szkoleniowe szansą na nowy zawód dla nauczycieli”.

Inicjatywa realizowana była w ramach działania 2.4 ZPORR. Środki na jej realizacje pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, zostały przyznane przez WUP w Białymstoku.

Projekt kierowany był do osób zatrudnionych w zawodzie nauczyciela, które chciały uzyskać kwalifikacje i umiejętności potrzebne do poszukiwania pracy poza szkolnictwem. Z myślą o osiągnięciu niniejszego celu 455 uczestnikom z zaproponowano udział w bezpłatnych: doradztwie i informacji zawodowej oraz szkoleniach. Miały one ułatwić dokonanie identyfikacji predyspozycji i potrzeb zawodowych uczestników w kontekście możliwości lub konieczności zmiany zatrudnienia oraz wyposażyć ich w aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające na poszukiwanie pracy w takich zawodach jak trener instytucji szkoleniowej, webmaster, specjalista PR czy funduszy europejskich itp. Udział w projekcie zgodnie z jego założeniami miał przygotować uczestników do zmiany zatrudnienia lub też pozwolić na bardziej efektywne wykonywanie aktualnej pracy.

Każdy nauczyciel, który zgłosił chęć udział w projekcie mógł skorzystać z 12 godzin doradztwa zawodowego – w tym 6 godzin zajęć grupowych i 6 indywidualnych, 8 godzin informacji zawodowej (w formie szkolenia obejmującego informacje nt. rynku pracy oraz naukę umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy) oraz uczestniczy w jednym z następujących szkoleń:

 • Pilot wycieczek (120 godz. + 3 dni wycieczek)
 • Nowoczesne metody kształcenia dorosłych (40 godz.)
 • Projektowanie, realizacja i ewaluacja modułowych programów nauczania (80 godz.),
 • Tworzenie i publikowanie witryn internetowych (164 godz.)
 • Wykorzystywanie funduszy europejskich (40 godz.)
 • Public relations – budowanie wizerunku firmy (80 godz.)

Poza udziałem w jednym z ww. szkoleń głównych, każdy z uczestników projektu miał możliwość wyboru dodatkowych modułów szkoleniowych kształtujących umiejętności przydatne na każdym stanowisku pracy. Decyzja o udziale w dodatkowych szkoleniach podejmowana była w trakcie doradztwa, w wyniku dokonanej wspólnie z doradcą analizy potrzeb indywidualnych każdego z uczestników.

Każdy nauczyciel, który zgłosił chęć udział w projekcie mógł skorzystać z 12 godzin doradztwa zawodowego – w tym 6 godzin zajęć grupowych i 6 indywidualnych, 8 godzin informacji zawodowej (w formie szkolenia obejmującego informacje nt. rynku pracy oraz naukę umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy) oraz uczestniczy w jednym z następujących szkoleń:

 • język angielski (60 godz.),
 • integracja i aktywizacja (8 godz.),
 • komunikacja (8 godz.),
 • asertywność (8 godz.),
 • autoprezentacja (8 godz.),
 • radzenie sobie ze stresem (8 godz.)

W efekcie zakończonych działań projektu zrealizowano wszystkie planowane szkolenia główne - 46 edycji, a także łącznie 62 edycje dodatkowych modułów w tym 22 edycje modułu j. angielskiego oraz łącznie 42 edycje pozostałych modułów miękkich. Największą ilość modułów zrealizowano w temacie „Radzenia sobie ze stresem” – 11 edycji, kolejne były „Komunikacja” i „Asertywność” - w każdym 10 edycji, następne to „Autoprezentacja” - 9 edycji oraz ”Integracja i aktywizacja” - 2 edycje.

Udział w projekcie ukończyło 440 osób, które otrzymały zaświadczenia o ukończonych szkoleniach oraz certyfikat poświadczający udział we wszystkich formach wsparcia dostarczonych w projekcie.

Uczestnicy projektu mieli możliwość jego oceny biorąc udział w badaniu ankietowym. Znacząca większość spośród 431 ankietowanych beneficjentów ostatecznych projektu (99%) oceniła udział w nim pozytywnie. Osoby te uznały, iż wszystkie oferowane formy wsparcia w pełni lub częściowo spełniały ich oczekiwania.

Pozytywnym efektem projektu jest też deklarowana przez uczestników chęć kontynuacji kształcenia - uczestnictwa w innych szkoleniach, podjęcia nauki w formach szkolnych, którą wyraziło aż 87% ankietowanych.

Plany zawodowe uczestników pozwalają zakładać, że w niedługiej perspektywie czasowej osoby biorące udział w projekcie zdecydują się podjąć nową pracę. Już w trakcie trwania projektu 13 osób znalazło inne zatrudnienie, a kolejne 105 planuje poszukiwać odmiennego od dotychczasowego zajęcia zawodowego w najbliższym czasie.

Realizacja projektu pozwoliła sporej grupie osób na poznanie wielu ciekawych zagadnień z obszaru realizowanych szkoleń. Uczestnicy mieli szansę wzbogacić swoje umiejętności i wiedzę zupełnie bezpłatnie, co z pewnością było dla nich komfortowym rozwiązaniem. Ponadto każdy z nich został zmotywowany do poświęcenia czasu na bliższe przyjrzenie się własnej osobie, zastanowienie się nad swymi celami życiowymi i zawodowymi, zidentyfikowanie swych słabych i mocnych stron w kontekście wykonywania różnego rodzaju prac.

Wierzymy, że udział w projekcie pomoże im w rozwoju ich kariery zawodowej i zachęci do korzystania z podobnych inicjatyw w przyszłości.

Wszystkim biorącym udział w projekcie dziękujemy za skorzystanie z jego oferty, życzymy sukcesów w życiu zawodowy i zapraszamy do korzystania z naszych propozycji szkoleniowych.