Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Czas na rozwój zawodowy - bezpłatne szkolenia dla osób pracujących do 29 roku życia

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.02.2020 – 31.10.2022
realizuje projekt:

„Czas na rozwój zawodowy - bezpłatne szkolenia dla osób pracujących do 29 roku życia”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez 88 osób (34Ki54M) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 15-29 lat, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu: m. Łomża, łomżyńskim, kolneńskim lub zambrowskim, prowadzące do poprawy warunków zatrudnienia przez min. 22 z nich do X2022r.

Projekt skierowany jest  do osób pracujących tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych zamieszkujących/ pracujących na terenie powiatu m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego lub zambrowskiego w wieku 15-29 lat.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 40% grupy docelowej)
 2. osoby pochodzące z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno - gospodarcze tj. Łomża, Zambrów min. 20% grupy docelowej

 W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD (88osób)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (2 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (88osób)
 • warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa) (88osób)
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę) (opcjonalnie dla 36 osób)
 • szkolenia zawodowe (śr. 50 - 120godz.) (88osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 88 osobom zostanie opracowane Indywidualne Plany Działania
 • 88 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 24 osoby pracujące poprawi warunki zatrudnienia

Całkowita wartość projektu wynosi 474 707,00 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 400 083,05 zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (luty 2020 – wrzesień 2022)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (marzec 2020 – październik 2022)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (marzec 2020 – październik 2022)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (marzec 2020 – październik 2022)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają nie więcej niż 29 lat,

2) zamieszkują lub pracują na terenie powiatu objętego projektem tj.: m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego lub zambrowskiego,

3) osoby pracujące spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3010zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3010zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3010zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.02.2020 – 31.10.2022) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

4) Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

 

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1POWER, w tym z następujących grup:
a) tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z poniższych grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

 

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.02.2020- 30.09.2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punkcie Rekrutacyjnym znajdującymsię w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Zambrowie, al. Wojska Polskiego 5, 18-300 Zambrów, tel./fax. 86 271 42 11

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne wkrótce będą w zakładce Do pobrania.