Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

INNOWACJE 50+ - program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia

O Projekcie

W okresie od 01.03.2010 do 28.02.2013 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w Partnerstwie krajowym z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku (Lider Projektu), Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr oraz we współpracy z partnerem ponadnarodowym: IAL FRIULI VENEZIA GIULIA (Włochy), realizował innowacyjny projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL Działanie 8.3:

"INNOWACJE 50+ - program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia"

Działania projektu koncentrowały się na wypracowaniu i wdrożeniu w praktykę, na terenie województwa podlaskiego, innowacyjnych rozwiązań utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia, w następujących obszarach:

  • Aktywność zawodowa Kobiet po 50 roku życia – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień godzenia życia zawodowego i rodzinnego w związku z pełnieniem funkcji opiekuńczych oraz wdrażania elastycznych form pracy.
  • Aktywność zawodowa osób po 50 roku życia zamieszkujących obszary wiejskie – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pozarolniczej aktywności zawodowej oraz projektowania reorientacji zawodowej osób starszych odchodzących z rolnictwa w obszar usług agroturystycznych.
  • Aktywności zawodowa pracowników po 50 roku życia zatrudnionych w MŚP - z uwzględnieniem zagadnień zarządzania wiekiem oraz wdrażania praktycznych rozwiązań z zakresu intermentoringu.

W każdym z wyżej wymienionych obszarów wypracowane zostały nowe instrumenty utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia:

  • rozwiązania w zakresie innowacyjnych metod określania potrzeb szkoleniowych i planowania rozwoju zawodowego osób starszych;
  • rozwiązania w zakresie organizacji i realizacji usług szkoleniowych dla osób starszych, z uwzględnieniem zagadnień zdrowotnych i rehabilitacyjnych, w tym aktywizacji fizycznej w formie zajęć ruchowych i hobbistycznych;
  • modelowe rozwiązania w zakresie lokalnych, partnerskich działań na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w formie lokalnych koalicji;
  • Poprzez połączenie 3 obszarów problemowych oraz 3 grup instrumentów podtrzymywania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia powstało 9 modelowych rozwiązań, które zostały przetestowane, pozytywnie zaopiniowane i wdrożone w praktykę.