Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: węgorzewski, giżycki, piski)

Aktualności

21.11.2018r.

Publikuję listę rankingową wnosków, które uzyskały dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że podpisanie umów wstępnie planowane jest na 10-11.12.2018r. w giżyckim Ośrodku ZDZ. Do dnia podpisania umowy należy:

* zarejestrować działalność gospodarczą (UWAGA!!! daty rejestracji i uruchomienia działalności powinny być takie same)

* podjąć decyzję dotyczącą formy zabizpieczenia realizacji umowy (od poręczycieli będzie wymagane zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę).

Wkrótce otrzymają Państwo, pocztą tradycyjną listy informujące o dalszych krokach w projekcie.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji_21.11.2018.pdf

Gratulujemy!


16.11.2018r.

Publikuję listę rankingową wnisków ocenianych w ramch procedury odwołania. Jednocześnie informuję, że pisma informacyjne wraz ze szczegółową oceną zostaną do Państwa przesłane w terminie 5 dni roboczych.

Lista_rankinkingowa_wniosków_ocenianych_w_ramach_procedury_odwołania.


02.11.2018r.

Osoby, które aktualnie przechodzą indywidualne doradztwo biznesowe są zobwiązna dnia 09.11.2018r. (piątek) na zajęciach w ramach doradztwa grupowego przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem):

Uwaga!!! Bezwzględnie wymaga się aby składane dokumenty były zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami. Dokumenty sporządzone na innych wzorach nie będą przyjmowane.

Dokumenty należy składać w giżyckim Ośrodku ZDZ Białystok, ul. Kopernika 5.

Dzień 09.11.2018r. (piątek) jest dniam złożnia wniosku o udzialenie dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami w tym biznes planem. Dokumenty przedłożone w tym dniu będą podlegały ocenie, która będzie podstawą do przyznania bądź nieprzyznania dotacji.


18.10.2018r.

Publikuję listę rankingową wnosków, które uzyskały dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że podpisanie umów wstępnie planowane jest na 6-7.11.2018r. w giżyckim Ośrodku ZDZ. Do dnia podpisania umowy należy:

* zarejestrować działalność gospodarczą (UWAGA!!! daty rejestracji i uruchomienia działalności powinny być takie same)

* podjąć decyzję dotyczącą formy zabizpieczenia realizacji umowy (od poręczycieli będzie wymagane zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę).

Wkrótce otrzymają Państwo, pocztą tradycyjną listy informujące o dalszych krokach w projekcie.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji inwestycyjnej.

Gratulujemy!


26.09.2018r.

Osoby, które aktualnie przechodzą indywidualne doradztwo biznesowe są zobwiązna dnia 05.10.2018r. (piątek) na zajęciach w ramach doradztwa grupowego przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem):

Uwaga!!! Bezwzględnie wymaga się aby składane dokumenty były zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami. Dokumenty sporządzone na innych wzorach nie będą przyjmowane.

Dokumenty należy składać w giżyckim Ośrodku ZDZ Białystok, ul. Kopernika 5.

Dzień 05.10.2018r. (piątek) jest dniam złożnia wniosku o udzialenie dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami w tym biznes planem. Dokumenty przedłożone w tym dniu będą podlegały ocenie, która będzie podstawą do przyznania bądź nieprzyznania dotacji.


14.09.2018

W związku z powtarzającymi sie pytaniami publikuję katalog kosztów możliwych do poniesienia w ramach wsparcia pomostowego.

Katalog_kosztów_mozliwych_do_poniesienia_w_ramach_finansowego_wsparcia_pomostowego.pdf

Katalog na stałe jest dostępny w zakładce Do pobrania.


14.09.2018

 INFORMACJA O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

W związku z otrzymanymi Zaleceniami (załącznik) Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalnośći podatku od towarów i usług (VAT) informujemy iż dotacja wypłacana będzie w kwocie netto (bez podatku VAT) tym wnioskodawcom, którzy oświadczają, że zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT.

Wnioskodawca, który zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT musi złożyć Zaktualizowany Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w tym Biznes Plan oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wzór Biznes Planu - VATowcy.docx

Załącznik nr 4 do Umowy - Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji.docx


12.09.2018r.

Witamy w projekcie kolejną już grupę osób zakwalifikowanych. Jednocześnie zaznaczam, że mamy jeszcze kilka miejsc dla kolejnych chcetnych osób, które planują starać się o dotację na założenie działalnosci gospodarczej.

Poniżej publikujemy listę wniosków, których autorzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie. Gratulujemy!

Lista_rankingowa_po_II_etapie_rekrutacji.pdf

Jednocześnie informujemy, że kolejne etapy Pańswa udziału w projekcie to:

1. szkolenie "ABC przesiębiorczości" 30 godz. - planowany okres realizacji: 15-18.09

2. indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowanie biznesplanu 8godz./osobę.

3. specjalistyczne doradztwo grupowe 16godz. w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego

4. składanie wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem

5. ocena wniosków i przyznanie dotacji

6.Specjalistyczne wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej.


10.08.2018r.

Publikuję listę rankingową wnosków, które uzyskały dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że podpisanie umów wstępnie planowane jest na 23-24.08.2018r. w giżyckim Ośrodku ZDZ. Do dnia podpisania umowy należy:

* zarejestrować działalność gospodarczą (UWAGA!!! daty rejestracji i uruchomienia działalności powinny być takie same)

* podjąć decyzję dotyczącą formy zabizpieczenia realizacji umowy (od poręczycieli bedzie wymagane zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę).

Wkrótce otrzymają Państwo, pocztą tradycyjną listy informujące o dalszych krokach w projekcie.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji_10.08.2018.pdf

Gratulujemy!


18.07.2018r.

Uwaga! Osoby, które aktualnie przechodzą indywidualne doradztwo biznesowe są zobwiązna dnia 26.07.2018r. (czartek) na zajęciach w ramach doradztwa grupowego przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem):

Dokumenty należy składać w giżyckim Ośrodku ZDZ Białystok, ul. Kopernika 5.

Dzień 26.07.2018 (czwartek) jest dniam złożnia wniosku o udzialenie dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami w tym biznes planem. Dokumenty przedłożone w tym dniu będą podlegały ocenia, która będzie podstawą do przyznania dotacji bądź odmowy przyznania.


06.07.2018r.

Uwaga! Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę osób, zakwalifikowanych do udziału w projekcie dnia 14.11.2017r. Aktualizacja dotyczy liczby punktów przyznanej osobie biernej zawodowo będącej autorem formularza nr 5/DotacjeWM17/Węgorzewo. Zmiana punktacji nie ma wpływu na miejsce jakie formularz zajął na liście rankigowej ani na kwalifikowalnosć uczetnika do projektu.

Lista_rankingowa_po_II_etapie_rekrutacji-aktualizacja_z_dn._06.07.2018.pdf

Publikujemy równiz zaktualizowaną listę rankingową z dnia 13.02.2018r. Aktualizacja dotyczy liczby punktów jakie uzyskał wniosek nr 8/DotacjeWM17-Giżycko/17. Poprzednio omyłowo wskazano, iż wniosek nr 8/DotacjeWM17-Giżycko/17 znalazł się na miejscu 8 listy rankingowej uzyskując 74,5pkt natomiast poprawna wartość uzyskanych punktów wynosi 77 i tym samym klasyfikuje wniosek na pozycji 5. Zmina nie ma wpływu na przyznane dofinansowanie.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji_-_aktualizacja_z_dn._06.07.2018.pdf

 


29.06.2018r.

Poniżej publikujemy listę kolejnej grupy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista_rankingowa_po_II_etapie_rekrutacji.pdf


24.05.2018r.

Publikuję listę rankingową wnosków, które uzyskały dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że podpisanie umów wstępnie planowane jest na 11-12.06.2018r. w giżyckim Ośrodku ZDZ. Do dnia podpisania umowy należy:

* zarejestrować działalność gospodarczą (daty rejestracji i uruchomienia działalności powinny być takie same)

* podjąć decyzję dotyczącą formy zabizpieczenia realizacji umowy (od poręczycieli bedzie wymagane zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę).

Wkrótce otrzymają Państwo, pocztą tradycyjną listy informujące o dalszych krokach w projekcie.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji_gr III.pdf

Gratulujemy!


08.05.2018r.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę rankingową wniosków ocenianych w ramach procedury odwołania.

Zaktualizowana_lista_rankinkingowa_wniosków_z_odwołania_gr_II.pdf

Jednocześnie infromuję, że szczegółowe informacje dot. oceny oraz dalszych kroków postępowania, zostaną do Państwa wysłane listownie dnia 8 maja br.


30.04.2018r.

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej - grupa III.

Informuję, że termin składania wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej wraz z biznesplanami upływa:

- dnia 10.05.2018r. (czwartek) dla osób z Pisza. Dokumenty należy złożyć w piskim Ośrodku ZDZ Białystok, ul. Rybacka 5,

- dnia 11.05.2018 (piątek) dla osób z Giżycka i Węgorzewa. Dokumenty należy złożyć w giżyckim Ośrodku ZDZ Białystok, ul. Kopernika 5.


30.04.2018r.

Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków ocenianych w ramach procedury odwołania.

Lista_rankinkingowa_wniosków_ocenianych w ramach proderuy_odwołania_gr_II.pdf

Jednocześnie infromuję, że szczegółowe informacje dot. oceny oraz dalszych kroków postępowania, zostaną do Państwa wysłane listownie dnia 8 maja br.


29.03.2018r.

Publikuję listę rankingową wnosków, które uzyskały dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że podpisanie umów wstępnie planowane jest na 17-18.04.2018r. w giżyckim Ośrodku ZDZ. Do dnia podpisania umowy należy:

* zarejestrować działalność gospodarczą (daty rejestracji i uruchomienia działalności powinny być takie same)

* podjąć decyzję dotyczącą formy zabizpieczenia realizacji umowy (od poręczycieli bedzie wymagane zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę).

Wkrótce otrzymają Państwo, pocztą tradycyjną listy informujące o dalszych krokach w projekcie.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji_29.03.2018.pdf

Gratulujemy!


22.03.2018r.

Witamy w projekcie kolejną już trzecią (III) grupę osób zakwalifikowanych. Jednocześnie zaznaczam, że mamy jeszcze kilka miejsc dla kolejnych chcetnych osób, które planują starać się o dotację na założenie działalnosci gospodarczej.

Poniżej publikujemy listę wniosków, których autorzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie. Gratulujemy!

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że kolejne etapy Pańswa udziału w projekcie to:

1. szkolenie "ABC przesiębiorczości" 30 godz. - planowany okres realizacji: 24.03. - 07.04

2. indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowanie biznesplanu 8godz./osobę.

3. specjalistyczne doradztwo grupowe 16godz. w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego

4. składanie wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem

5. ocena wniosków i przyznanie dotacji

6.Specjalistyczne wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej.


13.03.2018r.

Sznowni Państwo, poniżej publikuję listę wniosków, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną a ich autorzy zostaną zaproszeni na rozmowę z doradcą biznesowym oraz zawodowym. Na rozmowy będziecie Państwo umawiani telefonicznie przez Pracownika ZDZ za tem prosze czekac na telefon. Wstępny termin spotkania z doradcą biznesowym został ustalony na 19-20.03.2018r. Terminy spotkań z dotadcą zawodowym zostaną ustalone w najbliższym czasie.

Lista_rankingowa_po_weryfikacji_formalnej.pdf

Uwaga!!! Autorzy formularzy wskazanych na liście stanowią grupę III projektu - jest to informacja, która ułatwi Państu wyszukiwanie ogłoszeń dotyczących Państwa grupy.


09.03.2018r.

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej - grupa II.

Informuję, że termin składania wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej wraz z biznesplanami upływa:

- dnia 15.03.2018r. (czwartek) dla osób z Węgorzewa. Dokumenty należy złożyć w węgorzewskim Ośrodku ZDZ Białystok, ul. B. Prusa 8,

- dnia 16.03.2018 (piątek) dla osób z Gizycka i Pisza. Dokumenty należy złożyć w gizyckim Ośrodku ZDZ Białystok, ul. Kopernika 5.


13.02.2018r.

Publikuję listę rankingową wnosków, które uzyskały dofinansowanie. Jednocześnie informuję, że podpisanie umów wstępnie planowane jest na 6-7.03.2018r. w giżyckim Ośrodku ZDZ. Do dnia podpisania umowy należy:

* zarejestrować działalność gospodarczą (daty rejestracji i uruchomienia działalności powinny być takie same)

* podjąć decyzję dotyczącą formy zabizpieczenia realizacji umowy (od poręczycieli bedzie wymagane zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę).

Wkrótce otrzymają Państwo, pocztą tradycyjną listy informujące o dalszych krokach w projekcie.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_uzyskania_dotacji .pdf

Gratulujemy!


01.02.2018r.

Poniżej publikuję listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jednocześnie informuję, że szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości rozpoczną sie w przyszłym tygodniu.

Lista_rankingowa_po_II_etapie_rekrutacji.pdf


22.01.2018r.

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej - grupa I.

Informuję, że termin składania wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej wraz z biznesplanami upływa dnia 30.01.2018r. (wtorek).

Dokumenty należy składać w gizyckim Ośrodku ZDZ białystok, ul. Kopernika 5,

 

W szczególnych przypadka dopuszcza się złozenie dokumentów dnia 5.02.2018r. (poniedziałek)


22.01.2018r.

Kolejne osoby, które chcą wziać udział w naszym projekcie odbyły spotkanie z doradcą zawodowym. Poniżej prezentuję listę uzyskanych punktów. Jednocześnie informuję, ze w ramach II etapu rekrutacji jest przewidziane również spotkanie z Doradcą biznesowym.

Spotkania te odbędą się w następujących terminach: 25.01. - Węgorzewo, 26.01.- Giżycko oraz 27.01.- Pisz.

Lista punktów uzyskanych po spotkaniu z doradcą zawodowym.


02.01.2018r.

UWAGA!!! Informujemy, ze rekrutacja do projektu została wydłużona a więc nadal przyjmujemy formularze zgłoszeniowe. Połowa miejsc dostępnych w projekcie została już jednak rozdysponowana a zatem nie odkładajcie decyzji o zgłoszeniu. Zapraszamy!!!


27.12.2017r.

Zapraszam do składania ofert w ramach projektu "Dotacje na start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" na realizację:

- indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania biznesplanu (80os.*8h) (kwestie opracowania biznesplanu, inne zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które wymagają wyjaśnienia): 80 osób * 8 godzin = 640 godzin

- doradztwo grupowe specjalistyczne (16h*8grup) w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcie finansowego w postaci dotacji wraz z biznesplanem i innymi załącznikami oraz wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego: 16 godzin * 8 grup = 128 godzin

- indywidualne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej w zakresie usług analityczno – finansowych (6h/osobę) oraz usług specjalistycznych z zakresu aspektów organizacyjnych, prawnych, marketingowych, oraz mentoringowych (6h/osobę): 64 uczestników x 12 godziny = 768 godzin.

Ofertę należy złożyć w oparciu o dokumenty dostępne po kliknięciu w ponizszy link:

zapytanie_1_DotacjeWM17.pdf

załączniki_do_zapytania.docx


27.11.2017r.

ROZEZNANIE RYNKU DOT. REALIZACJI SZKOLEŃ Z ZAKRESU ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zapraszam do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku. Procedura dotyczy realizacji szkoleń z zakresu ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę. Szkolenia sostały przewidziane dla około 80 osób tj. 8 grup * 30 osó * 30 godzin/każde. Okres realizacji szkoleń: grudzień 2017-grudzień 2018.

Szczegółowe informacje oraz formularz ofetowy maożna uzyskać klikając ponizszy link:

 Rozpoznanie_rynku_1-Dotace17.docx

Zapraszamy!


14.11.2017

Witamy w projekcie pierwszą grupę osób zakwalifikowanych. Jednocześnie zaznaczam, że miejsc mamy jeszcze dużo i zapraszamy wszystkie osoby chcące uzyskać dotację.

Poniżej publikujemy listę wniosków, których autorzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie. Gratulujemy!

Lista_rankingowa_po_II_etapie_rekrutacji.pdf

Jednocześnie informujemy, że kolejne etapy Pańswa udziału w projekcie to:

1. szkolenie "ABC przesiębiorczości" 30 godz. - planowany okres realizacji: 28.11. - 11.12

2. indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowanie biznesplanu 8godz./osobę

3. specjalistyczne doradztwo grupowe 16godz. w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego

4. składanie wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem

5. ocena wniosków i przyznanie dotacji

6.Specjalistyczne wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej.


17.10.2017r.

Informujemy, że pierwsza grupa kandydatów do projektu rozpoczyna II etap rekrutacji. W ramach II etapu każdy z kandydatów do projektu:

- odbędzie jednogodzinne spotkanie z doradcą zawodowym

- odbędzie jednogodzinne spotkanie z doradcą biznesowym

Po zakończeniu II etapu rekrutacji poinformujemy o jej wynikach publikując listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz liczbę punktów jaką uzyskał każdy z kadydatów. Na listach będą umieszczane numery wniosków a nie imiona i nazwiska uczestników projektu.

Poniżej publikuję harmonogramy spotkań z doradcą zawodowym dla osób z powiatu giżyckieho oraz węgorzewskiego.

II_Etap_Giżycko.pdf

II_Etap_Węgorzewo.pdf

Wszystkim życzymy powodzenia!


O projekcie

poziom polskie kolor

wizualizacjaZakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.06.2017 – 31.07.2019
realizuje projekt:

"Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
II edycja"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap:

- indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

- indywidualne spotkanie z doradcą biznesowym – ocena pomysłu na biznes (1h/osobę)

2. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 80 os:

- grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (8grup*śr.10osób*30h)

- indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowania biznesplanu (8h/osobę)

- specjalistyczne doradztwo grupowe (8grup*śr.10osób*16h) w zakresie przygotowania Wniosku o przyznanie bezzwrotnego wsparcie finansowego w postaci dotacji wraz z biznesplanem i In. załącznikami, Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 390 zł dla 64 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 500,00 zł dla 64 osób przez okres 6 m-cy.

4. Indywidualne wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej polegające na doradztwie z zakresu analityczno – finansowego (6h/osobę) i z zakresu aspektów organizacyjno-prawnych, marketingowych oraz mentoringowych (6h/osobę).

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 80 niepracujących osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski do końca I 2019, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 64 z nich.

Projekt skierowany jest do 80 osób (43 kobiety i 37 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski przy czym 42 osoby (23 kobiety i19 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 38osób (20 kobiet i 18 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wartość projektu ogółem wynosi 2 326 770,30 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 2 275 581,35 zł.

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: węgorzewski, giżyckim, piskim
 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończonych 30 lat
 • należące do jednej z następujących grup:
 • osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo.
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Pirwsza lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana już we wrześniu!!!

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 30.09.2018, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

w jednym z Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek: 12.00-17.00

wtorek - piątek: 9.00-16.00

Giżycko – ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko, Tel. 87 428-22-16,

Pisz – ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz, Tel. 87 423-27-45,

Węgorzewo – ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo, Tel. 87 427-20-23

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Pytania i odpowiedzi:

Regulamin:

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dot. szkolenia:

Dokumenty składane razem z Biznesplanem oraz związane z jego oceną:

Dokumenty obowiązujące na etapie podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Załącznik nr 10. Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4 do Umowy - Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji

Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu

Załącznik nr 8. do Umowy - Oświadczenie dot. podatku VAT

Załącznik nr 9 do Umowy - Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i/lub usług

Załącznik nr 10 do Umowy - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 11 do Umowy - Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

Załącznik nr 12 do Umowy - Oświadczenie

Pytania i odpowiedzi

1. Czy do udziału w projekcie kwalifikuja się osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym?

Odp. Osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym wpisują się w definicję osoby biernej zawodowo i w zwiazku z tym kwalifikują się do udziału w projekcie.