Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (woj. podlaskie, powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki)

stopka kolor

 

Aktualności

28.08.2018

Drodzy Przedsiębiorcy, czas realizacji projektu dobiega końca a zatem przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia (§ 5 pkt. 23), po upływie 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z CEiDG)  należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

 Dokumenty należy przesłać na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok


18.01.2018

 

StartUp Mixer - platforma wymiany doświadczeń dla młodych przedsiębiorców.

Informacja dla osób z woj. podlaskiego, które w ramach nieniejszego projektu uzyskały dotację i założyły działalność gospodarczą.

Sznowni Państwo infromuje, że od dnia dzisiejszego na facebooku funkcjonuje platforma wymiany doświadczeń StartUp Mixer. Na maile, które Państwo podali, sukcesywnie będą wysyłane zaproszenia dzięki, którym będą Państwo mogli dołączyć do platformy. Bez problemu zrobią to osoby, które mają prywatne konto na www.facebook.com. Jeżeli jednak wystąpią trudności z dołączeniem do platformy proszę się nie martwić, zrobią to Państwo na pierszym spotkaniu w ramach StatUp Mixer, o którym poinformujemy niebawem.

https://www.facebook.com/groups/902438266590084/?notif_id=1516830438210626&notif_t=page_linked_group_activity&ref=notif


06.12.2017

Informuję, że zmianie uległ termin składania ofert w ramach zapytania nr 1/Dotacje17. Poniżej publikuję zaktualizowane zapytanie:

Zapytanie ofertowe 1/Dotacje17 V.2.pdf


05.12.2017

Zapraszam do składania ofert w ramach projektu "Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" na realizację doradztwa binesowego po założeniu działalności gospodardczej. Ofertę nalezy złożyć w oparciu o dokumnty dostępne po kliknościu w poniższy link:

Zapytanie ofertowe nr 1/Dotacje17.pdf


22.11.2017

Informuję, że od dnia dzisiejszego obowiązuje zaktualizowany Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwoj przedsiebiorczosci z dnia 17.11.2017.pdf. 

 

Do regulaminu wprowadzono m.in. następujące zmiany:

 

§ 6 pkt. 6 ppkt. c

wprowadzono zapis: cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. W przypadku środków trwałych, które wpisują się w definicję przyjętą w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i które jednocześnie nie są niskocennymi środkami trwałymi (ich wartość początkowa jest wyższa niż 3500.00zł) dla potwierdzenia ceny rynkowej wymagana jest wycena rzeczoznawcy lub min 3 oferty innych sprzedających.

 

§ 7 pkt. 4 dodano szczegółowy katalog wydatków możliwych do poniesienia w ramach finansowego wsparcia pomostowego

Wydatki możliwe do poniesienia w ramach wsparcia pomostowego – finansowego:

Przez pierwsze 6 miesięcy:

W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe – opłaty publiczno-prawne – ZUS. Następnie opłacane są inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej opłaty np.:

-      Koszty ZUS

-      Koszty szkoleń branżowych niezbędnych do świadczenia usług/prowadzenia firmy z wyłączeniem szkoleń po odbyciu, których oferta firmy mogłaby zostać rozszerzona.

-      Koszty administracyjne:

 • koszty ZUS pracowników zatrudnionych przez pracodawcę.

-      Koszty eksploatacyjne:

 • koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę),
 • podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
 • koszty zakupu paliwa do maszyn, urządzeń i środków transportu wprowadzonych na ewidencję środków trwałych lub wyposażenia.

W przypadku kosztu paliwa do samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej wliczamy tylko koszty dojazdu związane z prowadzeniem działalności, w związku z czym Uczestnik/czka będzie zobowiązany/a prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu wraz ze wskazaniem celu przejazdu, liczby przejechanych kilometrów itp..

-      Koszty opłat telekomunikacyjnych:

 • koszty abonamentu i połączeń telefonicznych w tym telefon stacjonarny i komórkowy,

-      Koszty usług prawnych:

-      Koszty usług kserograficznych,

-      Opłaty za prowadzenie konta bankowego,

-      Koszty usług pocztowych:

 • koszty przesyłek pocztowych,
 • koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym,
 • kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy,
 • zakup znaczków pocztowych.

-      Koszty usług księgowych:

 • zlecenie obsługi księgowej firmy.

-      Koszty drobnych materiałów biurowych:

 • zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, np. druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, umów), segregatory, zszywacz, dziurkacz, nożyczki, klej, papier ksero, papier kolorowy do wykonania reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty, notesy, spinacze, zszywki, flamastry itp.).

-      Koszty działań informacyjno – promocyjnych:

 • prowadzenie strony internetowej firmy,
 • materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalność,
 • reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet),
 • tablica reklamowa firmy (szyld),
 • banner reklamowy firmy.

-      Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 1. przedmiotem ubezpieczenia może być mienie:
 • będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego,
 • nie będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:
 • użytkowane przez Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyjęte przez Przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi.

-      ubezpieczenie osób od następstw i nieszczęśliwych wypadków.

Przez kolejne 6 miesięcy:

tylko opłaty publiczno-prawne – ZUS.

 

§ 7

wprowadzono zapis: „Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego, za dany miesiąc, beneficjent pomocy powinien przedłożyć najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca, we właściwym dla swojego powiatu Ośrodku ZDZ lub przesłać listem poleconym na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok z dopiskiem rozliczenie wsparcia pomostowego. Rozliczenia należy dokonać przedkładając Oświadczenie stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek ZUS za rozliczany miesiąc wraz z wydrukiem z CEiDG potwierdzającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wypłata kolejnej transzy wparcia pomostowe stanowi zatwierdzenie złożonego rozliczenia.”

 

Proszę o zapoznanie się i stosowanie do zaktualizowanej wersji Regulaminu!


06.10.2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego, za dany miesiąc, beneficjent pomocy powinien przedłożyć najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca, we właściwym dla swojego powiatu Ośrodku ZDZ lub przesłać listem poleconym na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
z dopiskiem rozliczenie wsparcia pomostowego.

Rozliczenia należy dokonać przedkładając Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego (wzór ponizej) wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek ZUS za rozliczany miesiąc oraz wydrukiem z CEiDG potwierdzającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa (link poniżej). Wypłata kolejnej transzy wparcia pomostowe stanowi zatwierdzenie złożonego rozliczenia.

Wzóry Oświadczenia oraz link do CEiDG:

- Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

- CEiDG link: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx


05.09.2017

W ramach niniejszego projektu dwie osoby zdecydowały się na skorzystanie z procedury odwołania. W ziązku z powyższym publikujemy listę wniosków ocenionych ponownie w ramach odwołania oraz gratulujemy uzyskania dotacji.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji - po odwołaniu.pdf


18.08.2017

W związku ze zbliżającym się okresem podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego oraz pojawiajacymi się pytaniami zamieszczam kilka informacji oraz wzory wymaganych zaświadczeń.

1. Informacje dotyczące rejestrowania działalności godpodarczej.

Firmę należy zarejestrować przed podpisaniem umowy. Data rejestracji fimy oraz data uruchomienia działalności powinny być takie same.

2. Informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia w ramach projektu

Beneficjenci Pomocy, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie

działalności gospodarczej zostały wybrane do dofinansowania zobowiązani są do złożenia jednego z dwóch rodzajów zabezpieczenia dotacji:

 • a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym,
 • b) gwarancja bankowa.

Zgodnie z Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości preferowaną formą zabezpieczenia jest weksel z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym.

Poręcznie wekslowe jako zabezpieczenie powinno być dokonane, przez co najmniej 2 osoby,

Poręczycielem może być osoba, która:

 • a) jest pełnoletnia lecz nie osiągnęła wieku 65 lat życia
 • b) jest zatrudniona na okres conajmniej dwóch lat i nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub pobiera emeryturę/rentę lub prowadzi gospodarstwo rolne,
 • c) nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (warunku nie stosuje się w przypadku rozdzielności majątkowej współmałżonków),
 • d) osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających dzień poręczenia wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (po zmniejszeniu o zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów),
 • e) nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego.

Należy dostarczyć w zależności od formy uzyskiwanego dochodu:

1. Osoby zatrudnione na umowę o pracę:

Od osób zatrudnionych, wymaga następujących dokumentów:

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (wzór)
 2. Okres obowiązywania umowy o pracę poręczyciela pozostającego w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, nie może być krótszy niż 2 lata licząc od dnia złożenia wniosku, lub na czas nieokreślony.
 3. Wynagrodzenie nie może być obciążone zajęciem komorniczym
 4. Poręczyciel nie może być w okresie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę, jak również zakład pracy nie może znajdować się w stanie likwidacji. Zaświadczenie o zatrudnieniu ważne jest przez okres 30 dni od daty wystawienia.

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 1. Wpis CEIDG/KRS
  1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach lub kopia deklaracji podatkowej o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy poświadczonej przez Urząd Skarbowy oraz  potwierdzenie osiągniętych dochodów w roku bieżacym (wzór) (informację o przychodach, kosztach i dochodzie narastająco od początku roku potwierdzone przez biuro rachunkowe lub osobę uprawnioną),
  2. Zaświadczenia z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 m-ce od daty wystawienia.
  3. Minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności gospodarczej to 6 m-cy;

3. Emeryci i renciści:

 1. Decyzja o wysokości przyznanego świadczenia (kopia) oraz w przypadku rencisty – o okresie na jaki świadczenie zostało przyznane tj. przynajmniej na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub na czas nieokreślony,

4. Osoby uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 1. zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych przypadających na jednego właściciela gospodarstwa rolnego, z ustaloną przez GUS na dzień uzyskania informacją o wysokości rocznego przychodu z jednego hektara przeliczeniowego (w oryginale lub kopii)
 2. zaświadczenia z KRUS-u o nie zaleganiu z płatnościami – ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

UWAGA: Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika ZDZ lub zgody poświadczonej notarialnie – wyjątek gdy małżonkowie mają zawartą umowę o wyłączeniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

W celu wniesienia zabezpieczenia muszą się stawić:

- Beneficjent Pomocy (będąc w małżeństwie również współmałżonek Beneficjenta Pomocy),

- Poręczyciele wraz z małżonkami (z wyjątkiem sytuacji gdy małżonkowie posiadają rozdzielnośc majątkową)


11.08.2017

Prezentujemy listę rankingową wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji w ramach niniejszego projektu.

Jednocześnie informuję, że w terminie 16-18 sierpnia zostaną do Państwa wyłane pima informujące o szczegółach oceny oraz dalszych krokach związanych z udziałem w projekcie.

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do uzyskania dotacji.

Szczęśliwcom gratulijemy i życzymy udanego weekendu!


13.07.2017

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO (DOTACJI)
i nne terminy z tym związane

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego rozpocznie się dnia 18 lipca i upływa 25 lipca 2017r. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do 25.07.2017r do godz. 15:00 w jednym z następujących punktów:

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 10,
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76,
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 23,

Na komplet dokumentów składa się:

 • Zał.2. Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • Zał.3. Biznes Plan
 • Zał.3a. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 • Zał.3b. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów
 • Zał.3c. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub Zał.3d. Oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis
 • Zał.3e. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia fiansowego i pomostowego
 • Zał.3f. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT
 • Zał.9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
 • Zaświadczenia potweirdzające ukończenie etapu szkoleniowego w ramach projektu - kopia 

 

Linki do tych załączników umieszczone są  niżej w zakładce Do pobrania.

 

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Proszę zwrócic uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 15 dni roboczych tj. do 16 sierpnia 2017r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.

 

16.06.2017

W dniu dzisiejszym pracę zakończyli doradcy zawodowi i tym samym zakończony został II etap rekrutacji. Wiemy już kto dostał się do udziału w projekcie. Osoby, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych zapraszamy na szkolenie: ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć własną firmę. Pierwsze szkolenie rozpoczyna sie już 23 czerwca! Pozostałym osobom sedecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w innych naszych projektach.

Lista rankingowa kwalifikująca do udziału w projekcie.


01.06.2017

Dziękujemy za okazaną cierpliwość i zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową kwalifikujacą do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym.

Lista rankingowa kwalifikująca do II etapu rekrutacji.pdf

Jednocześnie informujemy, że z osobami, których formularze uzyskały powyżej 21 punktów skontaktuje sie wkrótce Pracownik ZDZ Białystok w celu umówienia spotkania z doradcą zawodowym.


24.05.2017

Uwaga! Informuję, że lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona na przełomie maja i czerwca. Prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości.

04.04.2017

Jeszcze jest szansa na uzyskanie dotacji!


Staramy sie o przedłużenie rekrutacji do końca kwietnia (no prawie do końca - 28.04) więc jest jeszcze szansa aby uzyskać dotację na założenie działalnosci gospodarczej. Jesteśmy dobrej myśli wieć osoby, które jeszcze się do nas nie zgłosiły niech szykują formularze zgłoszeniowe. Natomiast wszystkich, którzy zgłosili sie do nas do dnia 31 marca prosimy o chwilę cierpliwości.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkie przedsiębiorcze osoby zainteresowane naszym projektem.


UWAGA! Przyjmujemy formularze rekrutacyjne. W tej rekrutacji kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Liczy sie jakość Twojego pomysłu na Biznes!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami (patrz zakładka Do pobrania) w terminie do 28 kwietnia (I termin rekrutacji:13-31.03.2017) godz. 15:00 lub do chwili zebrania kompletu formularzy zgłoszeniowych. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6B, tel./fax. 86 272 64 27
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax. 85 711 22 57
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.01.2017 – 31.10.2018 realizował projekt:

„Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych prowadzących do aktywizacji zawodowej u 40 niepracujących osób zamieszkujących subregion Suwalski do końca X 2018 poprzez udzielnie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz wzrost samozatrudnienia poprzez przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 30 z nich.

Projekt skierowany jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność napodstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki przy czym 23osoby (10 kobiet i 13 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 17osób (10 kobiet i7 mężczyzn) nieaktywne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap-złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap-rozmowa z doradcą zawodowym

2. Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”

3. Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości 23 000 zł dla 30 osób oraz wsparcie pomostowe - finansowe

4. Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (30 osób)

5. Forum wymiany doświadczeń (30 osób)

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 40osób nabędzie/podniesie umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 30 osoby pozostające bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • 30 osoby otrzymają wsparcie pomostowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 719 663,70 w tym dofinansowanie z UE – 1 461 714,14 zł

Rekrutacja

08.05.2017

Rekrutacja do projektu została zakończona 28 kwietnia 2017r. Wszystkich zainteresowanych tożsamym wsparciem zapraszamy do zapoznania się z innymi projektami, które realizujemy.


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki
 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne/ bierne zawodowo i każdorazowo wpisują się w jedną z poniższych grup:
       - osoby powyżej 50 roku życia,
       - kobiety,
       - osoby niepełnosprawne,
       - osoby długotrwale bezrobotne,
       - osoby o niskich kwalifikacjach

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony czytelnie wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6B, tel./fax. (86) 272-64-27
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-37-87

Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Ważne dokumenty:

Wykaz kodów PKD wykluczonych z pomocy de minimis.pdf

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu.pdf

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej:

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwoj przedsiebiorczosci z dnia 17.11.2017.pdf

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwoj przedsiebiorczości.pdf

Zał.3a. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.doc

Zał.3b. Oświadzenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów.doc

Zał.3c. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc

Zał.3d. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc

Zał.3e. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego.doc

Zał.3f. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT.doc

Zał.6a. Wzór Deklaracji bezstronności i poufności Członka Komisji Oceny Wniosków (KOW).pdf

Zał.6b. Wzór Wspólnego stanowiska członków KOW.pdf

Zał.6c. Wzór Karty oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego.pdf

Pozostałe informacje

W związku z zapisami Regulaminu rekrutacji, który przewiduje premię punktową (dodatkowe 10 punktów) dla dziłalności wpisujących się do inteligentnych specjalizacji według Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+ tj. w szczególności:

 • Przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości;
 • Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości,
 • Sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości,
 • Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości.

zapraszamy do lektury ww dokumentu:

Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020.pdf