Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: węgorzewski, giżycki, piski)

Aktualności

12.09.2018

Uwaga! Poniżej prezentuję aktualne zapisy Regulaminu Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości.

Aktualne brzmienie zapisów:

* w § 10 pkt 18 jest następujące:

"Beneficjent pomocy będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe i pomostowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego. W ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca Beneficjent pomocy zobowiązany jest do dostarczenia do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, przynajmniej jednego ze wskazanych poniżej:

 1. aktualny wypis z organu rejestrowego/wydruk z CEiDG;
 2. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków."

Wcześniej było:

"Beneficjent pomocy będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe i pomostowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego. W ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca Beneficjent pomocy zobowiązany jest do dostarczenia do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, takich jak:

 1. aktualny wypis z organu rejestrowego;
 2. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków."

* w § 10 pkt 5a jest następujące:

"W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie przez Beneficjenta pomocy wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie (powstanie) przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 1. zakup wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, w tym:

zakup samochodu – podstawą uznania wydatku za kwalifikowalny jest jego niezbędność i celowość do prowadzenia działalności gospodarczej (co oznacza brak możliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności bez zakupu środka transportu), przedstawienie przez uczestnika dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, wyceny rzeczoznawcy lub innych dokumentów, które potwierdzą, że zapłacona kwota nie odbiega od stawek rynkowych[1] (w przypadku zakupu używanego środka transportu). 

[1] Np. 3 oferty niezależnych sprzedających, dokumenty z US, itp."

Wcześniej było:

"W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie przez Beneficjenta pomocy wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie (powstanie) przedsiębiorstwa, a w szczególności:

1. zakup wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, w tym:

zakup samochodu – podstawą uznania wydatku za kwalifikowalny jest jego niezbędność i celowość do prowadzenia działalności gospodarczej (co oznacza brak możliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności bez zakupu środka transportu), przedstawienie przez uczestnika dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, wyceny rzeczoznawcy (w przypadku zakupu używanego środka transportu)."

Padsumowując:

1. W celu udokumentowania funkcjonowania działalności gospodarczej przez okres 12 m-cy należy przedłożyć jeden z dokumentów:

 • aktualny wypis z organu rejestrowego/wydruk z CEiDG;
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków."

2. W celu potwierdzenia rynkowej ceny zakupionego pojazdu używanego należy przedłożyć:

 • wycene rzeczoznawacy
 • 3 oferty niezależnych sprzedających
 • dokumenty z US
 • lub inny dokument potwierdzajacy rynkowość stawki.

Drodzy Przedsiębiorcy przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia (§ 10 pkt. 18), w celu udokumentowania 12 miesiecznego okresu prowadzenia działalności  należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wydruk z CEiDG potwierdzajacy aktywny status działalnosci gospodarczej,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

 

Dokumenty należy przesłać na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

 


07 listopad 2017

Zakończono ocenę wnisoków o przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego złożonych w ramach dodatkowego naboru. W związku z powyższym publikujemy listę rankingową wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji.

Lista_rankingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji_07.11.2017.pdf

Gratulujemy!


18 październik 2017

UWAGA!!! Ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej. O dotację mogą wnioskować osoby, które w ramach nieniejszego projektu ukończyły szkolenie z zakresu "ABC przedsiebiorczości" i nadal spełniają kryteria kwalifikowalności do projektu tj.:

* mają ukończone 30 lat, zamieszkują powiat: węgorzewski, giżycki lub piski są osobami bezrobotnymi/nieaktywnymi/biernymi zawodowo
i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wnioski neleży składać do dnia 30 października 2017r. (poniedziałek), do godz. 13:00 w Biurze projektu tj. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko. Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej. 

Na Komplet dokumentów składa się:

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Proszę zwrócic uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni tj. najpóźniej do 8 października 2017r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani listownie. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.


11 paździrnik 2017

Zapraszam do składania ofert w ramach projektu "Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalnosci gospodarczej" na realizację doradztwa biznesowego po założeniu działalnosci gospodarczej. Ofertę należy złożyć w oparciu o dokumenty dostępne po kliknięciu w ponizszy link:

zapytanie_1_DotacjeWM16.pdf

załączniki_do_zapytania.docx


03 lipca 2017

Publikujemy listę rankingową wniosków, które zostały rekomendowane do uzyskania dotacji.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji 03.07.2017

Podpisanie Umów o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Wsparcia Pomostowego nastąpi w terminie do 06.07.2017r w godz. 8:00-15:00 w Biurze Projektu (Giżycki Ośrodek ZDZ, ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko). Uwaga! W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu podpisania umowy.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zarejestrowanie działalności gospodarczej zgodnie ze złożonym i ocenionym wnioskiem oraz o przygotowanie następujących dokumentów:

 • Zaktualizowany Biznes Plan oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. (Oryginały) (dotyczy tych beneficjentów, którym zmniejszono kwotę dofinansowania lub rekomendowano inne zmiany wymagające aktualizacji dokumentu).
 • Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG).
 • Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis. (załącznik Nr 10a Regulaminu) (oryginał)
 • Zobowiązanie do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na prowadzoną działalnością gospodarczą - jeśli dotyczy (załącznik Nr 10c Regulaminu) (oryginał)
 • Zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. b)
 • Zaktualizowane oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik Nr 5e Regulaminu) (oryginał)
 • Zaktualizowany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik Nr 5f Regulaminu) (oryginał)

Powyższe dokumenty należy złożyć w 2 egzeplarzach. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Ponadto uczestnik projektu przedkłada oryginały dokumentów do wglądu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonu 87 428 22 16 (Giżycko).


28 czerwca 2017

Publikujemy zaktualizowaną Listę wniosków ocenionych pozytywnie, rekomendowanych do II etapu rekrutacji z dnia 02.12.2016r. oraz Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 13.12.2016r. Zmiana dotyczy punktacji wskzanej dla wniosku nr 7/DotacjeM16-Pisz/16. Poprzednio omyłkowo podano, że w ramach oceny merytorycznej wniosek uzyskał 24,5 punkta, poprawna wartość to 22,5 punkta, co przekałada się również na wartość punktów wskazaną na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, gdzie wskazano 46,5 punkta a powinno być 44,5. Zmiana nie wpływa na przyznaną wartość dofinansowania oraz kolejność na listach rankingowych.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie, rekomendowanych do II etapu rekrutacji z dnia 02.12.2016r aktualizacja z dnia 28.06.2017r

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 13.12.2016r. aktualizacja z dnia 28.06.2017r


14 czerwca 2017

Informacja dotyczy osób, które dnia 08.06.2017 ukończyły szkolenie i aktualnie piszą swoje Biznespalny.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO (DOTACJI)
i nne terminy z tym związane

Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego upływa dnia 22 czerwca 2017r. (czwartek). Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do godz. 13:00 w Biurze projektu tj. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko.

Na Komplet dokumentów składa się:

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Proszę zwrócic uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni tj. najpóźniej do 6 lipca 2017r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani listownie. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.


03 czerwca 2017

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych, po II etapie rekrutacji, do udziału w projekcie. Od poniedziałku (05.06.2017) zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Lista_rankingowa_po_II_etapie_rekrutacji.pdf


24 maja 2017

Wszystkich zainteresowanych informujemy, ze jest lista rankingowa kwalifikująca do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym.

Lista wniosków, które zostały ocenione pozytywne tzn. uzyskały więcej niż 21 punktów.

Lista_rankingowa_kwalifikująca_do_II_etapu_rekrutacji.pdf

Jednocześnie informuję, że spotkania z doradcą zawodowym będą sie odbywały w okresie od 25 maja do 3 czerwca. W dniu dzisiejszym skontaktuje sie z Państwem nasz pracownik w celu ustalenia dokładnej daty i godziny spotkania.


15 maja 2017

UWAGA!!! KOŃCZYMY NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie. Dnia 17 maja 2017r. (środa) kończymy nabór formularzy zgłoszeniowych. Została więc dosłownie chwila dla zainteresowanych na zgłoszenia. Nie przegapcie swojej szansy!

 


15 maja 2017

Informacja o przybliżonych terminach dalszych działań dot. osób, które złożyły/ą formularze zgłoszeniowy do 17 maja br.:

- wstępna ocena pomysłów na biznes oraz rozmowy z doradcą zawodowym odbęda się do końca maja br. w Giżycku,

- publikacja listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie planowane jest na pierwsze dni czerwca

- szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości zostanie zrealizowane najpóźniej do połowy czerwca (miejsce realizacji giżycki Ośrodek ZDZ)

- składanie biznesplanów wstępnie zaplanowano na koniec czerwca - proszę przed szkoleniem zapoznać się z poniższymi dokumentami oraz przymierzyć się do napisania biznesplanu

Załącznik nr 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

- najpóźniej w połowie lipca zostanie opublikowana lista osób które uzyskały dotację.

Powyższe terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie.


19 kwietnia 2017r.

ROZLICZENIE DOTACJI

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości § 10 pkt. 12 Beneficjent pomocy zobowiązany jest ponieśćwydatki inwestycyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji. W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji, określonego w Umowie, zobowiązany jest przedstawić Zakładowi Doskonalenia Zawodowemu w Białymstoku szczegółowy wykaz poniesionych wydatków (Załącznik nr 10b. Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i lub usług) wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem.


19 kwietnia 2017r.

PODPISANIE UMÓW

(dotyczy wniosków wskazanych na liście rankingowej opublikowanej dnia 7.04.2017).

Informujemy, że podpisanie Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Wsparcia Pomostowego nastąpi w terminie 20-21.04.2017r w godz. 8:00-15:00 w Biurze Projektu (Giżycki Ośrodek ZDZ, ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko). Uwaga! W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu podpisania umowy.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zarejestrowanie działalności gospodarczej zgodnie ze złożonym i ocenionym wnioskiem oraz o przygotowanie następujących dokumentów:

 • Zaktualizowany Biznes Plan oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. (Oryginały) (dotyczy tych beneficjentów, którym zmniejszono kwotę dofinansowania lub rekomendowano inne zmiany wymagające aktualizacji dokumentu).
 • Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG).
 • Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis. (załącznik Nr 10a Regulaminu) (oryginał)
 • Zobowiązanie do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na prowadzoną działalnością gospodarczą - jeśli dotyczy (załącznik Nr 10c Regulaminu) (oryginał)
 • Zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. b)
 • Zaktualizowane oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik Nr 5e Regulaminu) (oryginał)
 • Zaktualizowany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik Nr 5f Regulaminu) (oryginał)

Powyższe dokumenty należy złożyć w 2 egzeplarzach. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Ponadto uczestnik projektu przedkłada oryginały dokumentów do wglądu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonu 87 428 22 16 (Giżycko).


7 kwietnia 2017r.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji na załozenia działalności gospodarczej.

Lista rankingowa

17 marca 2017r.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINASOWEGO (DOTACJI)
i nne terminy z tym związane

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego upływa dnia 24 marca 2017r. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do do godz. 12:00 w Biurze projektu tj. w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko.

Na Komplet dokumentów składa się:

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Proszę zwrócic uwagę, że zgodnie z regulaminem należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni tj. do 7 kwietnia 2017r. O wynikach oceny zostaną Państwo poinformowani listownie. Ponadto na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI zostanie opublikowana Lista rankingowa.


27 lutego 2017r.

UWAGA!!! Rekrutacja do projektu nadal trwa! Miejsca wręcz topnieją - jak to na wiosnę :) Zostało ich już tylko 7!

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób biernych zawodowo.


08 marca 2017

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że już jest lista kolejnych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Grono uczestników projektu tym samym powiększyło się o koljne 16 osób. Witamy w projekcie!!!

Lista rankingowa.pdf

W najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o terminie szkolenia ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć własna firmę.


24 lutego 2017

Osoby, które zaostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zgodnie z lista rankingową opublikowaną dnia 17.02.2017r. zapraszamy na rozmowy z doradcą zawodowym. Harmonogramy oraz miejsca spotkań znajdą państwo klikając link poniżej

II_etap_rekrutacji_-_harmonogram.pdf


17 lutego 2017r.

Poniżej prezentujemy listę formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie. Ich autorów zapraszamy do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym. O jej terminie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez naszego pracownaika. Proszę czekać na kontakt z naszej strony. Do usłyszenia :)

Lista_rankingowa_kwalifikująca_do_II_etapu_rekrutacji.pdf


23 stycznia 2017r.

UWAGA!!! Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków, które zostały rekomendowane do uzyskania wsparcia finansowego i wparcia pomostowego.

lista_rankingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji.pdf

 

 

 


logo RPOWM

20 grudnia 2016r.

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY

Uwaga!!! Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego upływa dnia 9 stycznia 2017r. Wniosek wraz z załącznikami (w tym biznesplan) należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej do Biura projektu mieszczącego się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego, ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą decyduje data wpływu.

Uwaga!

Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni tj. do 23 stycznia 2016r. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu w zakładce AKTUALNOŚCI.

W terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o możliwości przyznania dofinansowania, Beneficjenci są zobowiązani do złożenia w Biurze projektu dokumentów wskazanych w załączniku nr 10 do Regulaminu rekrutacji. Jest to warunkiem podpisania umowy o udzielenie dofinansowania.

Po spełnieniu wszystkich warunków umowy, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane będzie jednorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy (z zastrzeżeniem §9 ust.4 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

Beneficjent pomocy zobowiązany jest ponieść wydatki inwestycyjne w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji, określonego w Umowie, zobowiązany jest przedstawić Zakładowi Doskonalenia Zawodowemu w Białymstoku szczegółowy wykaz poniesionych wydatków wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem.

Beneficjent pomocy będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe i pomostowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego. W ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie 12-go miesiąca Beneficjent pomocy zobowiązany jest do dostarczenia do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, takich jak:

a) aktualny wypis z organu rejestrowego;

b) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

Niedostarczenie dokumentów do ostatniego dnia wyznaczonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oznacza niedotrzymanie warunków Umowy i skutkować będzie rozpoczęciem procesu odzyskania środków pochodzących z dotacji, zgodnie z warunkami Umowy podpisanej z Beneficjentem pomocy.

UWAGA! Dokumentem obowiązującym wszystkich beneficjentów projektu jest Regulamin_udziału_w_projekcie_Dotacje_na_Start_-_rekrutacja_uzupełniająca_z_dn._25.10.2016.pdf


16 grudnia 2016r.

Baner na www

UWAGA!!! Wydłużamy nabór do projektu! To właśnie na Ciebie czekamy do 28 lutego 2017!!!

Nie pracuj "na czarno"! Załóż własną działalność! Z nami to proste!

23 360,00 PLN na założenie działalności mogą otrzymać osoby, które:

 • chcą być szefem same dla siebie
 • mają pomysł na działalność
 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, mają więcej niz 30 lat, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy czyli: mają ponad 50 lat, są kobietami, osobami długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, posiadaja wykształcenie co najwyżej średnie,
 • zamieszkują powiat giżycki, węgorzewski oraz piski

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Do pobrania
Szegółowe informacje w najbliższym biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym:
Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23.

poziom polskie kolor

 


13 grudnia 2016r.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie po II etapie rekrutacji - DotacjeWM16_Lista_rankingowa_po_II_etapie.pdf


2 grudnia 2016r.

Lista rankingowa osób zakalifikowanych do projektu DotacjeWM16_Lista_rankingowa_02.12.2016.pdf

II etap rekrutacji (rozmowa z doradca zawodowym) planowany jest w terminie 9-11 grudnia 2016. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu, terminie i godzinie doradztwa. Harmonogram doradztwa zostanie zamieszczony wkrótce.


25 październik 2016r.

Dotacje zdjęcie

Nabór uzupełniający do projektu!
Masz szansę zastanowić się, wypełnić formularz i zgłosić się do Nas!
Czekamy od 02 do 18 listopada 2016!

Wypełnij dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce Do pobrania
i złóż je w najbliższym biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym:
Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23.

O projekcie

logo RPOWM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.08.2016 – 30.11.2018
realizował projekt:

„Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 60 niepracujących osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski do końca XI 2018, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie pomocy szkoleniowo-doradczej oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 50 z nich.

Projekt skierowany jest do 60 osób (32 kobiet i 28 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski przy czym 31 osób (17 kobiet i 14 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 29 osób (15 kobiet i 14 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 •   kobiety,
 •   osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 •   osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników projektu

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap - indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (1,5h/osobę)

2. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 60 osób - grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (30 godzin)

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacje na założenie działalności w wysokości 23 360 zł dla 50 osób

4. Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci usług doradczo-szkoleniowych dla 50 osób (indywidualne – 10godzin/osoba, grupowe – 8 godzin)

Całkowita wartość projektu wynosi 1 561 619, 09 zł w tym dofinansowanie z UE– 1 327 376,22 zł

Rekrutacja

15 maja 2017

UWAGA!!! KOŃCZYMY NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie. Dnia 17 maja 2017r. (środa) kończymy nabór formularzy zgłoszeniowych. Została więc dosłownie chwila dla zainteresowanych na zgłoszenia. Nie przegapcie swojej szansy!


27 lutego 2017r.

UWAGA!!! Rekrutacja do projektu nadal trwa! Miejsca wręcz topnieją - jak to na wiosnę :) Zostało ich już tylko 7!

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób biernych zawodowo.

17 lutego 2017r.

Poniżej prezentujemy listę formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie. Ich autorów zapraszamy do II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym. O jej terminie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez naszego pracownaika. Proszę czekać na kontakt z naszej strony. Do usłyszenia :)

Lista_rankingowa_kwalifikująca_do_II_etapu_rekrutacji.pdf


16 grudnia 2016r.

Baner na www

UWAGA!!! Wydłużamy nabór do projektu! To właśnie na Ciebie czekamy do 28 lutego 2017!!!

Nie pracuj "na czarno"! Załóż własną działalność! Z nami to proste!

23 360,00 PLN na założenie działalności mogą otrzymać osoby, które:

 • chcą być szefem same dla siebie
 • mają pomysł na działalność
 • są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, mają więcej niz 30 lat, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy czyli: mają ponad 50 lat, są kobietami, osobami długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, posiadaja wykształcenie co najwyżej średnie,
 • zamieszkują powiat giżycki, węgorzewski oraz piski

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce Do pobrania
Szegółowe informacje w najbliższym biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym:
Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23.

poziom polskie kolor


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: węgorzewski, giżycki, piski
 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 30 lat
 • należą do jednej z następujących grup:
 •   osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo.
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 •   osoby o niskich kwalifikacjach

Regulamin projektu przewiduje premiowanie uczestników, którzy:

 • planują prowadzić działalność gospodarczą w obszarze co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji określonej dla województwa warmińsko-mazurskiego, zidentyfikowanej w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025:
 • żywności wysokiej jakości,
 • ekonomii wody,
 • meblarstwa i przemysłu drzewnego.
 • W ramach utworzonej działalności gospodarczej planują stworzenie dodatkowego miejsca/miejsc pracy.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wypełniony komputerowo wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 26.09.2016 – 18.11.2016 do godz. 15:30, osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/poczty do jednego z biur rekrutacyjno-konsultacyjnych:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16,
 •   Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423-27-45,
 •   Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427-20-23,

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych w zakładce Do pobrania.

Harmonogram wsparcia

22 maja 2017

Osoby, które zaostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zgodnie z lista rankingową opublikowaną dnia 24.05.2017r. zapraszamy na rozmowy z doradcą zawodowym. Harmonogramy oraz miejsca spotkań znajdą państwo klikając link poniżej

Harmonogram II - go etapu rekrutacji - rozmowa z doradcą.pdf


08 marca 2017

Osoby zakwalifikowane do projektu zgodnie z listą rankingową z dnia 8 marca 2017 zapraszamy na szkolenie z zakresu ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć własną firmę. Poniżej szczegółowy harmonogram szkolenia.

Harmonogram znajduje się tutaj.


24 lutego 2017

Osoby, które zaostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zgodnie z lista rankingową opublikowaną dnia 17.02.2017r. zapraszamy na rozmowy z doradcą zawodowym. Harmonogramy oraz miejsca spotkań znajdą państwo klikając link poniżej

II_etap_rekrutacji_-_harmonogram.pdf


Harmonogram znajduje się tutaj.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy jeżeli działalność została założnona w ramach projektu, ze środków dotacji inwestycyjnej, to można zmianić wybraną formę opodatkowania przed upływem 12 misięcy?

Tak, zmiana formy opodatkowania jest możliwa na zasadach przewidzianych dla wszystkich przedsiębiorców.


2. Czy dla działalności założonej z doacji można dokonac rozszerzenia PKD?

Rozszerzenie PKD jest możliwe o ile nie znajduje się ono wśród kodów PKD wykluczonych z udzielania pomocy de minimis.


3. Czy w ramach działalności gospodarczej założonej w projekcie można dkonywać zakupów poza terenem Kraju?

Tak. Przedsiębiorca, który założył działalność gospodarczą moze dokonywać zaków na takich samych zasadch jak inni przedsiębiorcy czy równeiż dokonywac zakupów poza terenem Kraju.


Do pobrania

Pytania i odpowiedzi:

Regulamin:

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dot. szkolenia:

Dokumenty składane razem z Biznesplanem oraz związane z jego oceną:

Dokumenty obowiązujące na etapie podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Wzory dokumentów do poręczenia realizacji umowy:

Dokumenty należy przesłać na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok