Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Wiek i wiedza – kompleksowe wsparcie prowadzące do uzyskania zatrudnienia bezrobotnych osób po 50 roku życia

O projekcie

WiekWiedza

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 15.08.2011 - 31.12.2012 realizuje projekt „Wiek i wiedza – kompleksowe wsparcie prowadzące do uzyskania zatrudnienia bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-20-038/11-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.

Celem projektu jest zaktywizowanie 64 mężczyzna i 36 kobiet po 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne), mieszkańców woj. podlaskiego.

Powyższy cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych wraz z modułami uzupełniającymi, staży przygotowujących do podjęcia zatrudnienia.

Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie oferujemy:

 • Doradztwo zawodowe:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) – zajęcia poświęcone m. in. nauce sporządzania dokumentów aplikacyjnych i kształtowaniu właściwej postawy na rozmowie kwalifikacyjnej
  • Doradztwo indywidualne (3godz./osobę) – zajęcia mające na celu zidentyfikowanie preferowanych kierunków rozwoju zawodowego i określenie IPD uwzględniającego działania zmierzające do zatrudnienia
 • Pośrednictwo pracy: spotkania z pośrednikiem pracy w celu konsultacji postępów w realizacji IPD. Ponadto dostęp do Internetu, możliwość zamieszczania ogłoszeń „szukam pracy” i przeszukiwania ofert pracy.
 • Szkolenia zawodowe wraz z modułami uzupełniającymi: indywidualne szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami lokalnego ryku pracy oraz predyspozycjami uczestników projektu (średnio 120 godz./osoba). Ponadto 16 godzinny moduł wprowadzający ukierunkowany na wzrost motywacji i kreatywności, realizowany na wyjeździe oraz 30 godzinny moduł rozwijający umiejętność obsługi komputera.
 • Staże: 3- miesięczne staże w podlaskich przedsiębiorstwach

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendium szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzoną na szkoleniu godzinę
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/ doradztwo/ egzamin
 • Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną