Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Lepsze jutro aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce

O projekcie

 stopka kolor

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (jako partner Partner) w okresie 01.11.2017 do 28.02.2019
realizował projekt partnerski z Gminą Sokółka – Lider, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokółce – Realizator

„Lepsze jutro aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Dofinasowanie projektu z UE: 1 075 140,56 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń OPS w Sokółce w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzona indywidualnie dla każdej osoby z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb każdego z uczestników. Narzędziem realizacji usług aktywnej integracji będzie kontrakt socjalny, w ramach którego zostanie ustalona indywidualna ścieżka uczestnictwa. Kontrakt zostanie podpisany pomiędzy uczestnikiem a pracownikiem socjalnym. Działanie ma na celu określenie współdziałania w celu rozwiązania problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rezultatem będzie zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy.

Grupa docelowa:

Projektem zostanie objętych 140 osób (4 grupy). Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej doświadczające wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki (100 osób) oraz osoby należące do III profili pomocy (40 osób). Podczas rekrutacji preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Zadania projektu:

  1. Program Aktywizacja Integracja na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce
  2. Poradnictwo specjalistycznego
  3. Poradnictwo indywidualne oraz grupowe
  4. Kursy i szkolenia
  5. Staże zawodowe

Kontakt:

OKZ Sokółka, ul. Grodzieńska 76, 16-402 Sokółka tel. 85 711-22-57

Zapytania

1.Zapytanie ofertowe nr 1/OPS/2016 z dn. 14.11.2016r.

Zapraszamy do składania ofert na realizację pośrednictwa pracy dla uczestników projektu. Termin składania ofert 21.11.2016r.

Zapytanie i załaczniki

Informacja o wynikach postępowania

2. Rozeznanie rynku nr 1/Lepsze_jutro/2017 - dostawa obiadów dla uczestników projektu

3. Rozeznanie rynku nr 2/Lepsze_jutro/2017 - dostawa artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku na potrzeby organizacji przerw kawowych dla uczestnikom warsztatów i szkoleń

4. Rozeznanie rynku nr 3/Lepsze_jutro/2017 - przeprowadzenie egzaminów TOEIC Bridge dla uczestników projektu

5.Zapytanie ofertowe nr 1/OPS/2018 z dn. 22.02.2018r.

Zapraszamy do składania ofert na realizację pośrednictwa pracy dla uczestników projektu. Termin składania ofert 01.03.2018r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

Informacja o wynikach postępowania