Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI - kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia (powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki)

 

O projekcie

image002

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 02.01.2017 – 30.06.2018 będzie realizował projekt:

"OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI - kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa IOsoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u 72 osób biernych zawodowo i 12 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w wieku 15-29 lat z grupy NEET do VI2018 z powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego poprzez realizację kompleksowego,zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń zawodowych i staży

Projekt skierowany jest do 72 osób biernych zawodowo i 12 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy zamieszkujących powiat bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki (min.15%os. każdy) w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się i nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie), których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także zbyt niskie/brak kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Grupę priorytetową w projekcie stanowią:
- osoby nie posiadające lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku (min. 40% grupy docelowej)
- osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 30% grupy docelowej).
- osoby długotrwale bezrobotne (min. 7 osób)

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne(6 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe do wyboru spośród następujących:
       - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli (4 grupy po 5 osób)
       - Spawanie metodą MAG (4 grupy po 6 osób)
       - Pracownik ds. kadrowych i płacowych (4 grupy po 5 osób)
       - Pracownik ds. obsługi biurowej (4 grupy po 5 osób)
 • 3 miesięczne staże zawodowe

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 84 osoby nabędą/podniosą umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 84 osoby nabędą kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 48 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 84 osoby nabędą doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 969 182,90 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 816 827,35zł

Harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji projektu:

1. Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (styczeń–marzec 2017)
2. Realizacja poradnictwa zawodowego (luty–czerwiec 2017)
3. Realizacja wsparcia psychologicznego (luty–czerwiec 2017)
4. Realizacja szkoleń zawodowych (kwiecień–sierpień 2017)
5. Realizacja staży zawodowych (czerwiec-grudzień 2017)

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego lub wysokomazowieckiego
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo i/lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy ), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Projekt jest realizowany przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach i Białymstoku:

Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730-24-49,
Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682-24-85,
Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax. 85 655-21-43,
Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-25-17 (powiat wysokomazowiecki).

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w zakładce Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w jednym z Ośrodków ZDZ:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin udziału w projekcie