Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

O projekcie

image002

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.07.2016 – 31.01.2018
realizował projekt:

„MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

 

Celem projektu: Zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u 290 osób (110 kobiet i 180 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 15-29 l. z grupy NEET do stycznia 2018 roku z podregionu ełckiego poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń i staży zawodowych prowadzącego do zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 290 osób młodych (180 mężczyzn i 110 kobiet), w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Ze wsparcia wyłączone są os. kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy (śr. 3 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu,
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 700 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

Rekrutacja

Rekrutacja trwa!

Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Rozpoznanie rynku

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. C – Węgorzewo – do pobrania

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia „Koparko-ładowarki – wszystkie typy klasy III” – Giżycko – do pobrania

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia „Spawanie TIG spoiwem litym – 141 –stałe – poziom 1 Wykonywanie spoin pachwinowych” – Giżycko – do pobrania

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C” – Olecko – do pobrania

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. C, C1, CE, C1E” – Ełk – do pobrania

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C” – Olecko – do pobrania

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. C+E” – Olecko – do pobrania

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” – Giżycko – do pobrania

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C” – Ełk – do pobrania

Rozpoznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia „Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych” - Giżycko – do pobrania