Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

BĄDŹ AKTYWNY - kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają mniej niż 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Białystok, powiat białostocki,  sokólski
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają  trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
 • są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

Projekt jest realizowany przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku i Sokółce:

Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. 85 711 22 57,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce Do pobrania.

O projekcie

image002

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.03.2016 – 30.06.2017 realizował projekt:

„BĄDŹ AKTYWNY - kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa IOsoby młode na runku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy 90 (40K i 60M) osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat z grupy NEET do VI2017 poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń zawodowych, staży.

Projekt skierowany jest do 90 osób w chwili przystąpienia do projektu mają mniej niż 30 lat, które:

 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Białystok, powiat białostocki,  sokólski
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają  trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
 • są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby wieku 15-24 (min. 50% grupy docelowej) oraz osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 67% grupy docelowej).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne (1,5 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (10 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 6 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe do wyboru spośród następujących:

- „Spawacz metodą MAG” – 146 godzin

- „Kucharz z elementami carvingu” – 220 godzin

- „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli” – 130 godzin

- „Robotnik ogólnobudowlany z uprawnieniami SEP” – 120 godzin

- „Kurs dla kandydatów na księgowego” – 120 godzin

 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł. netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90 os. nabędzie/podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 90 os. nabędzie kwalifikacje/uprawnienia zawodowe
 • 37 os. znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 75 os. nabędzie doświadczenie zawodowe

Harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji projektu:

1. Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (marzec - czerwiec 2016)

2. Realizacja poradnictwa zawodowego (marzec - październik 2016)

3. Realizacja wsparcia psychologicznego-doradczego (marzec - lipiec 2016)

4. Realizacja szkoleń zawodowych (maj – październik 2016)

5. Realizacja staży zawodowych (czerwiec 2016 - luty 2017)

Całkowita wartość projektu wynosi 1 114 924,14 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 059177,93 zł.

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne wkrótce.