Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

DOBRY START – aktywizacja zawodowa osób niepracujących (woj. podlaskie)

Aktualności

Poniżej prezentujemy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Augustów

Grajewo

Mońki

Sejny

Suwałki

Zakończone przyjmowanie formularzy - powiat suwalski i miasto Suwałki

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończono przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych osób zamieszkujących na terenie powiatu suwalskiego i miasta Suwałki. Skrócenie okresu rekrutacji jest wynikiem ogromnej liczby chętnych, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie do chwili obecnej. Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem.

Rekrutacja do projektu rozpoczęta

Zapraszamy osoby bezrobotne i niepracujące zamieszkujących powiaty: miasto Suwałki, suwalski, augustowski, moniecki, grajewski i sejneński do udziału w projekcie.

O projekcie

plakat

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku dnia 02.12.2013r. podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (nr umowy UDA-POKL.06.01.01-20-006/13-00) na podstawie której w okresie 01.11.2013 – 31.01.2015 realizuje projekt „DOBRY START – aktywizacja zawodowa osób niepracujących”. Jest to pomoc świadczona w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy 48 kobiet i 72 mężczyzn niepracujących przed 30 rokiem życia i po 50 roku życia prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do I.2015r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, zmierzając do osiągnięcia ww. celu, zorganizuje i zrealizuje wsparcie szkoleniowo – doradcze, w wyniku którego osoby niepracujące nabędą umiejętności niezbędne do efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Oferowane wsparcie szkoleniowe przyczyni się do zdobycia przez nich umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.


Osobom niepracującym, zamieszkującym na terenie miasta Suwałki, powiatu suwalskiego,  augustowskiego, monieckiego, grajewskiego i sejneńskiego oferujemy:
• Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy:
- doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
- pośrednictwo pracy – dyżur pośrednika pracy 2godz tygodniowo przez okres 4 miesięcy – wsparcie mające na celu wsparcie beneficjentów w aktywnym poszukiwaniu zatrudniania
• Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy (średnio 100 godz./osoba)
• Staże u lokalnych przedsiębiorców: 5- miesięczne, płatne staże w przedsiębiorstwach

 

Osobom uczestniczącym w projekcie oferujemy wsparcie towarzyszące:
•    Dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzona na szkoleniu godzinę
•    Stypendium stażowe – 1500 zł. brutto miesięcznie
•    Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Szczegóły nt. rekrutacji są dostępne w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (80% zarejestrowanych jako bezrobotni i 20% niezarejestrowanych) mieszkańców miasta Suwałki, powiatu suwalskiego,  augustowskiego, monieckiego, grajewskiego i sejneńskiego, które nie ukończyły 30 roku życia lub mają skończone 50 lat. W grupie osób zakwalifikowanych do projektu min. 30% będą stanowiły osoby z terenów wiejskich.
Jeżeli spełniasz poniższe warunki, wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go w Punkcie Rekrutacyjnym jak najszybciej.

REKRUTACJA TRWA TYLKO DO 15 LUTEGO!

Do projektu rekrutujemy osoby, które spełniają poniższe warunki:
•    w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 50 lat lub nie mają skończonych 30 lat,
•    zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Suwałki, powiat suwalski,  augustowski, moniecki, grajewski, sejneński
•    są osobami pozostającymi bez zatrudnienia oraz są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy
•    nie prowadzą działalności gospodarczej
•    nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS
•    nie są uczniami/słuchaczami szkół dziennych oraz studentami studiów dziennych


Kolejnym zgłaszającym się osobom przyznajemy punkty zgodnie z poniższym:
- wykształcenie maksymalnie średnie ogólne – 1 punkt
- okres pozostawania bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy – 1 punkt


Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.
Formularze zgłoszeniowe dostępne w zakładce Do pobrania.

PUNKTY REKRUTACYJNE:
PUP w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71a, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 26 50, fax. 87 565 26 89, pokój nr 20
PUP w Augustowie, ul. Mickiewicza 2, 16-300 Augustów, tel. 87 644 49 00, fax. 87 644 77 08, pokój nr 18
PUP w Grajewie, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo, tel. 86 261 30 11, fax. 86 272 36 05
PUP w Mońkach, ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki, tel. 85727 87 10, fax. 85 727 87 10
PUP w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny, tel. 87 516 39 70, fax. 87 516 33 75