Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

DOBRY START – kompleksowe wsparcie młodych bezrobotnych (woj. warmińsko-mazurskie)

O projekcie

 ulotka str 1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie (nr umowy UDA-POKL.06.01.01-28-151/12-00) w okresie 01.09.2012 – 31.05.2014 zrealizował projekt „DOBRY START – kompleksowe wsparcie młodych bezrobotnych”.

Projekt w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy u min. 95% w gr. bezrobotnych 50 kobiet i 40 mężczyzn do 24 roku życia z subregionu ełckiego prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do V 2014r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, zmierzone cele osiągnął. Zorganizowano i zrealizowano wsparcie szkoleniowo – doradcze, w wyniku którego młodzi ludzie nabyli umiejętności niezbędne do efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Oferowane wsparcie szkoleniowe przyczyniło się do zdobycia przez nich umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Osobom w wieku 15 - 24 lata, zamieszkującym na terenie podregionu ełckiego (powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski), oferowaliśmy:

  • Wsparcie doradczo – aktywizujące:
  • Doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD
  • Warsztaty „Aktywnie szukam pracy” (16 - godz. 2 – dniowe wyjazdowe): mające na celu zmotywowanie do działania, wzmocnienie postawy kreatywnej itp.
  • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy. (średnio 100 godz./osoba)
  • Staże: 3- miesięczne staże w warmińsko – mazurskich przedsiębiorstwach

oraz wsparcie towarzyszące:

  • Stypendia szkoleniowe
  • Stypendium stażowe
  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia