Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Logo

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020
będzie realizował projekt:

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 769 733,87 zł

Cel projektu:  aktywizacja zawodowa 60 osób biernych zawodowo od 30 roku życia, zamieszkujących powiaty m. Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski lub moniecki, prowadząca do znalezienia zatrudnienia przez min. 30 uczestników poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do XII 2020r.

Projekt skierowany jest do 60 osób biernych zawodowo (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 30+ zamieszkujących jeden z powiatów:

 • m. Suwałki,
 • suwalski,
 • augustowski,
 • sejneński,
 • grajewski
 • lub moniecki,

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach, 

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

     - osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 30 osób)
     - osoby powyżej 50 roku życia (min. 10 osób)
     - osoby niepełnosprawne (min. 2 osoby)
     - min. 12 osób zamieszkuje na terenie miasta: Augustów, Grajewo lub Suwałki

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (60 osób, 4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (60 osób, 2 godz./os.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz./10grup

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (60 osób, śr. 120 godz. /osobę)

    4) Staże zawodowe - 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 50 osób

    5) Pośrednictwo pracy (do 4 godz./osobę)

 oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - stypendium stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
     - ubezpieczenie NNW

 Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

     - 60 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
     - 60 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
     - 27 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
 • zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski lub moniecki
 • są bierne zawodowo i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

          - kobiety
          - os. niepełnosprawne
          - osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)
          - osoby powyżej 50 roku życia

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.09.2019- 30.09.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6B, tel./fax. (86) 272-64-27
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-37-87

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne wkrótce w zakładce do Pobrania.

 

Do pobrania

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie.pdf

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy.pdf

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych

na potrzeby rekrutacji do projektu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
 2. dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do Kwalifikacje – Doświadczenie – Praca – aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życianr WND-RPPD.02.01.00-20-0257/18 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
 4. administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 5. administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 8. uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w rekrutacji do projektu