Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

LEPSZE JUTRO – aktywizacja zawodowa osób niepracujących (woj. podlaskie)

O projekcie

Projekt „LEPSZE JUTRO – aktywizacja zawodowa osób niepracujących” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA.POKL.06.01.01-20-025/13-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w okresie 01.11.2013 - 31.01.2015.

 Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy niepracujących osób przed 30 rokiem życia i po 50 roku życia, prowadzące do zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego wsparcia, zamieszkujących następujące powiaty:
•    bielski
•    hajnowski
•    siemiatycki
•    wysokomazowiecki

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie i realizację następujących form wsparcia:
•    doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
•    zindywidualizowanych szkoleń zawodowych
•    płatnych 5-miesięcznych staży zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach

Osobom uczestniczącym w projekcie oferujemy wsparcie towarzyszące:
•    Dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za każdą faktycznie spędzona na szkoleniu godzinę
•    Stypendium stażowe – 1500 zł. brutto miesięcznie
•    Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:
•    w chwili przystąpienia do projektu nie ukończyły 30 roku życia lub mają 50 lat lub więcej
•    posiadają zameldowanie stałe lub tymczasowe na terenie powiatów bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego lub wysokomazowieckiego
•    są osobami pozostającymi bez zatrudnienia oraz są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy
•    nie prowadzą działalności gospodarczej
•    nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS

Kandydaci do projektu spełniający ww. kryteria muszą złożyć do jednego z 4 Punktów Rekrutacyjnych znajdujących się w Powiatowych Urzędach Pracy Formularze zgłoszeniowe:
•    Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski, Fax. (85) 833 27 01, kom. 515 561 451
•    Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, ul. M.J. Piłsudskiego 10 A, 17-200 Hajnówka, Fax. (85) 682 96 11, Tel.(85) 682 96 13
•    Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, Fax. (85) 656 60 16, Tel. (85) 656 60 13
•    Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Fax. (86) 275 86 13, (86) 275 86 21

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce Do pobrania.

REKRUTACJA TRWA TYLKO DO 15 LUTEGO