Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

DOBRY START – aktywizacja zawodowa osób niepracujących II edycja (woj. podlaskie)

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w dniu 30.05.2014r. podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (nr umowy UDA-POKL.06.01.01-20-126/13-00) na podstawie której w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015 realizuje projekt „DOBRY START – aktywizacja zawodowa osób niepracujących – II Edycja". Jest to pomoc świadczona w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy 56 kobiet i 64 mężczyzn niepracujących przed 30 rokiem życia i po 50 roku życia prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do VI.2015r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, zmierzając do osiągnięcia ww. celu, zorganizuje i zrealizuje wsparcie szkoleniowo – doradcze, w wyniku którego osoby niepracujące nabędą umiejętności niezbędne do efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Oferowane wsparcie szkoleniowe przyczyni się do zdobycia przez nich umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Osobom niepracującym, zamieszkującym na terenie miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego i sejneńskiego oferujemy:

Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy:

 • doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • pośrednictwo pracy – dyżur pośrednika pracy przez okres 4 miesięcy – wsparcie mające na celu wsparcie beneficjentów w aktywnym poszukiwaniu zatrudniania

Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy (średnio 100 godz./osoba)

Staże u lokalnych przedsiębiorców: 5- miesięczne, płatne staże w przedsiębiorstwach

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepracujące mieszkające na terenie miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego i sejneńskiego, które nie ukończyły 30 roku życia lub mają skończone 50 lat. W grupie osób zakwalifikowanych do projektu min. 30% będą stanowiły osoby z terenów wiejskich.
Jeżeli spełniasz poniższe warunki, wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go w Punkcie Rekrutacyjnym jak najszybciej.

REKRUTACJA TRWA TYLKO DO 31 LIPCA!

Do projektu rekrutujemy osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 50 lat lub nie mają skończonych 30 lat,
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Suwałki, powiat suwalski, augustowski, moniecki, grajewski, sejneński
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia oraz są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy
 • nie prowadzą działalności gospodarczej
 • nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS
 • nie są uczniami/słuchaczami szkół dziennych oraz studentami studiów dziennych
 • Kolejnym zgłaszającym się osobom przyznajemy punkty zgodnie z poniższym:

- wykształcenie maksymalnie średnie ogólne – 1 punkt
- okres pozostawania bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy – 1 punkt


Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.
Formularze zgłoszeniowe dostępne w zakładce Do pobrania.

PUNKTY REKRUTACYJNE:
PUP w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 71a, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 26 50, fax. 87 565 26 89, pokój nr 20
PUP w Augustowie, ul. Mickiewicza 2, 16-300 Augustów, tel. 87 644 49 00, fax. 87 644 77 08,
PUP w Grajewie, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo, tel. 86 261 30 11, fax. 86 272 36 05
PUP w Mońkach, ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki, tel. 85727 87 10, fax. 85 727 87 10
PUP w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny, tel. 87 516 39 70, fax. 87 516 33 75