Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Równi na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku dnia 27.05.2014r. podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (nr umowy UDA-POKL.06.01.01-20-098/13-00) na podstawie której w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015 realizuje projekt „Równi na rynku pracy – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących". Jest to pomoc świadczona w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy 45 kobiet i 55 mężczyzn niepracujących przed 30 rokiem życia i po 50 roku życia prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do VI.2015r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, zmierzając do osiągnięcia ww. celu, zorganizuje i zrealizuje wsparcie szkoleniowo – doradcze, w wyniku którego osoby niepracujące nabędą umiejętności niezbędne do efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Oferowane wsparcie szkoleniowe przyczyni się do zdobycia przez nich umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Osobom niepracującym, zamieszkującym na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego oferujemy:

 • Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy:
 • doradztwo grupowe (3godz.) i indywidualne (3 godz.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • pośrednictwo pracy – dyżur pośrednika pracy przez okres 4 miesięcy – wsparcie mające na celu wsparcie beneficjentów w aktywnym poszukiwaniu zatrudniania
 • Szkolenia zawodowe: indywidualne szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy (średnio 100 godz./osoba)
 • Staże u lokalnych przedsiębiorców: 5- miesięczne, płatne staże w przedsiębiorstwach

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepracujące mieszkające na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego, które nie ukończyły 30 roku życia lub mają skończone 50 lat. W grupie osób zakwalifikowanych do projektu min. 30% będą stanowiły osoby z terenów wiejskich.

Jeżeli spełniasz poniższe warunki, wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go w Punkcie Rekrutacyjnym jak najszybciej.

REKRUTACJA TRWA!!!

Do projektu rekrutujemy osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają skończone 50 lat lub nie mają skończonych 30 lat,
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Białystok, powiat białostocki, sokólski
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia oraz są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy
 • nie prowadzą działalności gospodarczej
 • nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS
 • nie są uczniami/słuchaczami szkół dziennych oraz studentami studiów dziennych

Kolejnym zgłaszającym się osobom przyznajemy punkty zgodnie z poniższym:
- wykształcenie maksymalnie średnie ogólne – 1 punkt
- okres pozostawania bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy – 1 punkt

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.
Formularze zgłoszeniowe dostępne w zakładce Do pobrania.

PUNKTY REKRUTACYJNE:

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
Centrum Aktywizacji Zawodowej pok. 208, 209 tel. 85 747-38-17,
mail: bernarda.suchodolska@pup.bialystok.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka
tel. 48 536-937-746, 48 536-937-776
mail: kruchelska.zdz@wp.pl , kuzma.zdz@wp.pl