Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

DOBRY START - kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia (powiaty: augustowski, moniecki, grajewski, sejneński, m.Suwałki, suwalski)

 

O projekcie

image002

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 02.01.2017 – 30.06.2018 realizował projekt:

"DOBRY START - kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa IOsoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u 77 osób biernych zawodowo i 13 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w wieku 15-29 lat z grupy NEET do VI2018 poprzez realizację kompleksowego,zindywidualizowanego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń zawodowych i staży.

Projekt skierowany jest do 77 osób biernych zawodowo i 13 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy  zamieszkujących powiat m. Suwałki (max.15%os.), powiat suwalski, augustowski, sejneński, grajewski, monieckie (min.15%os. każdy) w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET (osoba nie pracująca, nie kształcąca się i nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie), których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także zbyt niskie/brak kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Grupę docelowąw projekcie stanowić będą:
- osoby nie posiadające lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 1 roku (min. 40% grupy docelowej)
- osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 30% grupy docelowej).
- osoby długotrwale bezrobotne (min. 6 osób)

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD,
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (6 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe do wyboru spośród następujących:
       - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli (4 grupy po 6 osób)
       - Obsługa żurawi przenośnych HDS (2grupy po 6 osób)
       - Konserwator z uprawieniami SEP (1 grupa 6 osób)
       - Kelner –barman (1 grupa 6 osób)
       - Pracownik ds. kadrowych i płacowych (3grupy po 6 osób)
       - Pracownik ds. obsługi biurowejz językiem obcym (angielskim/litewskim) (4grupy po 6 osób)
 • 3 miesięczne staże zawodowe

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 90osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 90 osóbnabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 51 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 90 osób  nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 965 556,50 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 813 771,02 zł

Harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji projektu:

 

1. Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (styczeń–marzec 2017)

2. Realizacja poradnictwa zawodowego (luty–czerwiec 2017)

3. Realizacja wsparcia psychologicznego (luty–czerwiec 2017)

4. Realizacja szkoleń zawodowych (kwiecień –sierpień 2017)

5. Realizacja staży zawodowych (czerwiec - grudzień 2017)

 

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat
 • zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: miasto Suwałki, powiat suwalski,  augustowski, moniecki, grajewski, sejneński
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają  trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo i/lub bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy ), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Projekt jest realizowany przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ w Augustowie, Grajewie i Suwałkach:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w zakładce Do pobrania

Rozpoznanie rynku

Białystok, 06.01.2017

ROZPOZNANIE RYNKU nr 1/DOBRY/17 

 

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie rozpoznania rynku mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na potrzeby realizacji projektu „DOBRY START – kompleksowe wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia do 29 roku życia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

Tel./Fax. 85 742-41-51

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Opracowanie Indywidualnego Planu Działań dla 90 uczestników projektu zawierającego minimum identyfikację potrzeb uczestnika i zdiagnozowanie jego możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy – 2 godziny na osobę.

 Realizacja Indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 90 uczestników projektu (6 godzin na osobę) zawierającego co najmniej:

-2 godziny - pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (analiza ogłoszeń internetowych, prasowych itd.

-4 godziny - tematyka spotkań w zależności od potrzeb uczestnika np.: metody poszukiwania pracy, przygotowywanie dok. aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem itd.

 

 3.      WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

O współpracę mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • umożliwiają transakcję przelewową
 • są uprawnieni do realizacji zamówienia
 • są uprawnieni do realizacji zamówienia tj. posiadają wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie doradztwa oraz posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie doradztwa, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

 4.      OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoba uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Piotr Januszewski tel.: 85 742-41-51, fax: 85 742-41-51, e-mail: p.januszewski@zdz.bialystok.pl

  5.      TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać faxem nr: 85 742-41-51, elektronicznie pod adresem: Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok pocztą lub osobiście w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, w terminie najpóźniej do dnia 20.01.2017, do godz. 15.30.