Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych

Aktualności

staż2

Wyjedź na staż i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!

Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki? A może zastanawiasz się co w życiu robić?

Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które nie uczą się oraz są bezrobotne.

Nie obawiaj się, że nie znasz języka, nie poradzisz sobie... Przygotujemy cię językowo, kulturowo, zawodowo  i wyjedziemy razem z Tobą! W grupie zawsze raźniej!

Rekrutacja zakończona.

 

O projekcie

image002

Program: Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Projekt: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”
Termin realizacji: 01.02.2016r. - 01.01.2018r.
Obszar realizacji: woj. podlaskie i warmińsko - mazurskie (podregion ełcki)
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 2 916 594,28 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 750 056,75 zł.
Cel projektu: Zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy lub systemem edukacji u 100 osób do 35 r.ż długotrwale bezrobotnych, w wyniku współpracy ponadnarodowej oraz działań: szkoleń, staży zagranicznych i wsparcia psychologicznego.
Grupa docelowa: 108 osób bezrobotnych należących do grupy NEET, w tym 97 długotrwale bezrobotnych, w wieku 18-35 lat, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)

Fazy projektu (realizowane w 4 cyklach):

1. Rekrutacja uczestników
 • Etap 1 - weryfikacja formalna (spełnienie kryteriów grupy docelowej) oraz ocena kompetencji językowych i wstępna ocena motywacji i predyspozycji
 • Etap 2 - weryfikacja merytoryczna (rozmowy kwalifikacyjne i testy), ocena predyspozycji, motywacji i posiadanych kompetencji.
2. Przygotowanie uczestników do mobilności
 • Określenie IPD dla każdego z uczestnika (śr.10h/ osoba)
 • Kurs językowo-kulturowe (60h kursu/os.)
 • Coaching indywidualny (śr.3h/ osoba)
 • Warsztaty psychologiczne „Ja w społeczeństwie”(16h/ grupa)
 • Spotkania integracyjne z mentorem grupowe i indywidulane (2 razy w miesiącu)
3. Pobyt uczestników za granicą
 • 60-dniowe staże w zagranicznych firmach w Szwecji (40 osób), Portugalii (30 osób) i Hiszpanii (38 osób)
 • Kurs językowy (30h)
 • Zajęcia kulturowe w weekendy
 • Opieka mentorska
4. Wsparcie po powrocie:
 • Opracowanie indywidualnych strategii dla uczestników (5h/ osoba)
 • Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców (50h/osoba)
 • Warsztaty „Komunikacja interpersonalna” (16h/ grupa)
 • Spotkania motywacyjne z mentorem (grupowe i indywidualne)
Wsparcie towarzyszące:
 • Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
 • Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • Zapewniona podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

 

Projekt realizowany przez: 

logo zdzLider: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Biuro Projektu: ul. Pogodna 63/1, pok. 221

tel. 85 742 41 51, e-mail: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl

 

Partnerzy ponadnarodowi:

eme2

Europa: Movilidad Estudiantil S.L

(Hiszpania, Walencja)

logo

CASA DA EDUCACAO – Sapere Aude   

(Portugalia, Lizbona)

BizCare logo

BizCare Insight HB

(Szwecja, Sztokholm)

 

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.
 • mile widziane osoby nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż (UWAGA! nie jest to warunek konieczny)
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby z terenów wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach.

Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Augustów, ul. Tytoniowa 10, tel./fax. 87 643 52 53,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. 87 566 49 64,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23,
 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
 • Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, tel./fax. 85 730 24 49,
 • Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. 85 682 24 85,
 • Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax.85 655 21 43,
 • Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax.85 711 22 57,
 • Zambrów, ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. 86 271 42 11.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w zakładce Do pobrania.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte m.in. następujące rezultaty:

 • 98 osób nabędzie kompetencje zawodowe i międzynarodowe doświadczenie zawodowe
 • u 98 osób wzrosną kompetencje posługiwania się językiem obcym (hiszpańskim, portugalskim lub szwedzkim)
 • u 98 osób wzrosną kompetencje społeczne
 • 30 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub powróci do systemu edukacji

Harmonogram realizacji projektu

Wsparcie realizowane będzie w 4 cyklach:

1. Rekrutacja:
 • marzec - czerwiec 2016 - I cykl
 • maj - grudzień 2016 - II cykl
 • styczeń - kwiecień 2017 - III cykl
 • sierpień - wrzesień 2017 - IV cykl
2. Przygotowanie do mobilności
 • czerwiec - sierpień 2016 - I cykl
 • lipiec 2016 - luty 2017 - II cykl
 • styczeń - lipiec 2017 - III cykl
 • wrzesień - październik 2017- IV cykl
3. Pobyt za granicą - 2-miesięczne staże w przedsiębiorstwach
 • sierpień - listopad 2016 - I cykl
 • październik 2016 - maj 2017 - II cykl
 • maj - wrzesień 2017 - III cykl
 • październik - grudzień - IV cykl
4. Wsparcie po powrocie
 • listopad 2016 - marzec 2017 - I cykl
 • marzec - czerwiec 2017 - II cykl
 • czerwiec - październik 2017 - III cykl
 • grudzień 2017 - styczeń 2018 - IV cykl

Szczegółowy harmonogram poszczególnych form wsparcia dostępny tutaj.

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe nr 1/Horyzonty/16 na realizację zadań Mentora grupy uczestników projektu w Gołgapi

Termin składania ofert 15.04.2016r. godz. 9:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

2. Zapytanie ofertowe nr 2/Horyzonty/16 na realizację kursów językowych

Termin składania ofert 17.06.2016r. godz. 9:00

Zapytanie ofertowe - aktualne od dn 15.06.2016

Załączniki - aktualne od dn 15.06.2016 

Zapytanie ofertowe

Załączniki

3. Rozpoznanie rynku nr 3/Horyzonty/16 na nocleg, wyżywienie i zapewnienie sal na szkoleniach

Termin składania ofert 07.07.2016r

Zapytanie

4. Zapytanie ofertowe nr 4/Horyzonty/16 na usługę organizacji podróży uczestników projektu do miejsc odbywania stażu zagranicznego

Termin składania ofert 03.08.2016r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe - aktualne

Załączniki -aktualne

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wynikach postępowania

5. Zapytanie ofertowe nr 5/Horyzonty/16 na realizację zadań Mentora grupy uczestników projektu

Termin składania ofert 03.08.2016r. godz. 9:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze wykonawcy

6. Zapytanie ofertowe nr 6/Horyzonty/16 na realizację zadań Mentora grupy uczestników projektu

Termin składania ofert 17.03.2017r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyborze wykonawcy

7. Rozpoznanie rynku nr 7/Horyzonty/16 na realizację kursu językowego

Termin skłądania ofert 01.09.2017

Zapytanie

Załączniki