Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Wybierz podkategorie:

Projekty

Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia

O projekcie

logo RPOWM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.08.2016 – 31.01.2018
realizował projekt:

„Wykwalifikowani i kompetentni – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących powyżej 29 roku życia”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Dofinansowanie UE: 1257 041,79 PLN

 

Cel projektu: Zwiększenie efektywnościw poruszaniu się po rynku pracy niepracujących 120 osób (64 kobiet i 56 mężczyzn) po 29 roku życia z podregionu ełckiego prowadzące do znalezienia zatrudnienia, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia do I 2018r.

Projekt skierowany jest do 120 osób (64 kobiet i 56 mężczyzn), powyżej 29 roku życia (mają skończone 30 lat), bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo, zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy (śr. 3 godz./os.),
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba)
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 700 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

Rekrutacja

baner 2Zapraszamy do projektu osoby:

 • które ukończyły 30 lat
 • są bezrobotne lub poszukujące pracy lub nieaktywne/ bierne zawodowo
 • zamieszkują podregion ełcki
 • oraz które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z kategorii: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

 

Punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

ZPORR 2004-2006 "Potencjał - szkolenia doskonalące dla zatrudnionych w regionie" - Województwo Warmińsko-Mazurskie

Budowanie i wzmacnianie własnej pozycji na rynku pracy wymaga obecnie uaktualniania wiedzy i zdobywania umiejętności służących bardziej efektywnemu wykonywaniu zadań służbowych lub też pracy w poszukiwanym na rynku zawodzie. Dokształcanie stało się więc elementem znacząco wpływającym na umiejętność dostosowania się do bieżącej sytuacji zatrudnieniowej zarówno w kontekście poszukiwania i zmiany pracy jak jej utrzymania. Chcąc stworzyć pracującym mieszkańcom podregionu ełckiego możliwość ww. działania na rzecz poprawy ich atrakcyjności na rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zaoferował im udział w projekcie „Potencjał – szkolenia doskonalące dla zatrudnionych w regionie”.

Projekt realizowany od grudnia 2005r. do stycznia 2007 r. współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Podstawą dla jego realizacji była umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Adresatem oferowanych w projekcie działań byli pracownicy sprawujących funkcje administracyjno-biurowe oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw w tym MŚP i innych instytucji. W ramach projektu wszyscy uczestnicy mogli skorzystać ze wsparcia w postaci bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, a niektórzy z nich także z poradnictwa zawodowego i biznesowego.

W ramach przedsięwzięcia 393 osoby zatrudnione na terenie 6 powiatów województwa warmińsko – mazurskiego: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach, a 261 spośród nich także z doradztwie zawodowym. W trakcie całego projektu przeprowadzono 27 szkoleń w tym w powiecie: giżyckim- 6, gołdapskim-3, ełckim- 6, oleckim-4, piskim- 5, węgorzewskim-3. Zrealizowane szkolenia dotyczyły następujących zakresów: ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętność Komputerowych) z językiem angielskim, Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju firmy, Prowadzenie uproszczonej rachunkowości przedsiębiorstw, Nauka bezwzrokowego pisania, Wykorzystanie metod negocjacji w biznesie z językiem angielskim, Uproszczona rachunkowości przedsiębiorstw z elementami korespondencji handlowej, Korespondencja handlowa z elementami archiwizacji i językiem angielskim. Ponadto w projekcie przeprowadzono 18 usług doradczych złożonych z sześciogodzinnych sesji grupowych oraz tej samej ilości indywidualnych zajęć z doradcą. W ramach programu szkolenia z zakresu „Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju firmy” prowadzone było także doradztwo biznesowe dla uczestników tego kursu.

Udział w projekcie ukończyło 96% jego uczestników !!! Otrzymali oni zaświadczenia o ukończeniu szkolenia poświadczające nabycie nowych umiejętności oraz certyfikaty dokumentujące ich uczestnictwo w projekcie. Absolwenci szkolenia w zakresie ECDL, którzy uzyskali pozytywny wynik w ramach egzaminów po zakończeniu każdego z modułów szkolenia (72 os.) uzyskali ponadto certyfikaty ECDL uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

Większość uczestników projektu, wśród których przeprowadzono ankiety oceniające wsparcie w ramach projektu wyraziło pozytywne opinie na jego temat stwierdzając m.in. iż udział w nim spełni ich oczekiwania i był użyteczny, a zakres tematyczny i sposób prowadzenia zajęć były odpowiednie.

Absolwentom projektu serdecznie dziękujemy za skorzystanie z jego oferty. Mamy nadzieje, iż udział w projekcie pomoże Państwu w osiąganiu sukcesów w zawodowych oraz zachęci do korzystania z podobnych inicjatyw w przyszłości.

Nowy START – doradztwo i szkolenia dla rolników i ich rodzin (województwo podlaskie)

Aktualności

UWAGA! Trwa rekrutacja na szkolenia dla osób ubezpieczonych w KRUS.

Wybierz jedno z poniższych szkoleń:

 • „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (80 godzin w tym 40 godzin ćwiczeniowych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

 • „Robotnik ogólnobudowlany” (120 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

 • „Drwal – operator pilarki” (110 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych i 30 teoretycznych) – OKZ Augustów

  rolnik13 logo2 

lub zapytaj o inne w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce Do pobrania.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca stcznia 2014 roku lub do wyczerpania miejsc.

Dane kontaktowe: 

Augustów ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53, e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl

Białystok ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. (85) 675-25-17, e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl

Bielsk Podlaski ul. Kryniczna 22, tel./fax. (85) 730-24-49, e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Grajewo ul. Kolejowa 6 B, tel./fax. (86) 272-64-27, e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl

Hajnówka  ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. (85) 682-24-85, e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl

Siemiatycze ul. Pałacowa 24, tel./fax. (85) 655-21-43, e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57, e-mail: sokolka@zdz.bialystok.pl

Suwałki ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-49-64, e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl

Zambrów ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. (86) 271-42-11, e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl

O projekcie

rolnik13 logo3

Instytucja realizująca projekt: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1

Tytuł projektu: „Nowy START – doradztwo i szkolenia dla rolników i ich rodzin”

Okres realizacji projektu: 18.01.2013r. – 30.11.2014r.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu tworzy 540 osób odchodzących z rolnictwa (rolników lub domowników) ubezpieczonych w KRUS (zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), posiadających stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania na terenie województwa podlaskiego.

 Formy wsparcia realizowane w projekcie

W ramach projektu oferujemy Państwu:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Moduły uzupełniające do szkoleń zawodowych

Oferowane uczestnikom projektu doradztwo zawodowe ma na celu dostarczenie informacji na temat poruszania się na regionalnym rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz stworzenie dla każdego z uczestników projektu Indywidualnego Planu Działań. Realizowane będzie w formie 3-godzinnego doradztwa grupowego i 2-godzinnego doradztwa indywidualnego.

 

Szkolenia zawodowe realizowane będą w trzech cyklach:

I cykl – okres realizacji szkoleń IV-VIII 2013

 • „Spawanie metodą MAG” (146 godzin w tym 126 godzin zajęć praktycznych i 20 teoretycznych) - 10 osób w 3 OKZ (Białystok, Sokółka, Hajnówka)
 • „Bukieciarz/florysta” (80 godzin w tym 40 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 6 OKZ (Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Siemiatycze, Suwałki, Zambrów)
 • „Magazynier z obsługą wózków widłowych” (110 godzin w tym 95 godzin zajęć teoretycznych i 15/os praktycznych) – 10 osób 9 OKZ

II cykl – okres realizacji szkoleń X 2013 – I 2014

 • „Opiekun osób zależnych z masażem” (140 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych i 80 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ
 • „Kuchnia europejska i obsługa przyjęć” (120 godzin w tym 85 godzin zajęć praktycznych i 35 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

III cykl – okres realizacji szkoleń III – VI 2014

 • „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (80 godzin w tym 40 godzin zajęć ćwiczeniowych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ
 • „Robotnik ogólnobudowlany” (120 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

Po zakończeniu szkoleń zawodowych każdy z uczestników projektu musi dodatkowo wziąć udział w jednym z dwóch modułów dodatkowych:

„Język angielski” (36 godzin)

„Obsługa komputera” (36 godzin)

 Każdy uczestnik projektu może uczestniczyć w jednym szkoleniu zawodowym.

Rekrutacja

Terminy rekrutacji na szkolenia:

I cykl  III - IV 2013r. lub do wyczerpania miejsc:

 • „Spawanie metodą MAG” (146 godzin w tym 126 godzin zajęć praktycznych i 20 teoretycznych) - 10 osób w 3 OKZ (Białystok, Sokółka, Hajnówka)
 • „Bukieciarz/florysta” (80 godzin w tym 40 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 6 OKZ (Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Siemiatycze, Suwałki, Zambrów)
 • „Magazynier z obsługą wózków widłowych” (110 godzin w tym 95 godzin zajęć teoretycznych i 15/os praktycznych) – 10 osób 9 OKZ

II cykl VII - VIII 2013r. lub do wyczerpania miejsc:

 • „Opiekun osób zależnych z masażem” (140 godzin w tym 60 godzin zajęć praktycznych i 80 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ
 • „Kuchnia europejska i obsługa przyjęć” (120 godzin w tym 85 godzin zajęć praktycznych i 35 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

III cykl XII 2013r. – I 2014r. lub do wyczerpania miejsc:

 • „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (80 godzin w tym 40 godzin zajęć ćwiczeniowych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ
 • „Robotnik ogólnobudowlany” (120 godzin w tym 80 godzin zajęć praktycznych i 40 teoretycznych) - 10 osób w 9 OKZ

 Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą osobiście, drogą pocztową, elektroniczną i telefonicznie.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce Do pobrania.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w następujących lokalizacjach:

Augustów ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53, e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl

Białystok ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. (85) 675-25-17, e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl

Bielsk Podlaski ul. Kryniczna 22, tel./fax. (85) 730-24-49, e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl

Grajewo ul. Kolejowa 6 B, tel./fax. (86) 272-64-27, e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl

Hajnówka  ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. (85) 682-24-85, e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl

Siemiatycze ul. Pałacowa 24, tel./fax. (85) 655-21-43, e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl

Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57, e-mail: sokolka@zdz.bialystok.pl

Suwałki ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-49-64, e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl

Zambrów ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. (86) 271-42-11, e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl

Przy rekrutacji do projektu priorytetowo traktowane będą następujące grupy osób:

posiadające wykształcenie niższe niż ponadgimnazjalne - 3 punkty

poniżej 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia - 2 punkty

posiadające gospodarstwa rolne mniejsze niż 5 ha - 1 punkt

Rozpoznania rynku

Projekt "Nowe kwalifikacje - Nowe Perspektywy – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia" RPWM.10.02.00-28-0073/18

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. Rozeznanie rynku z dn. 8.06.2020 nr 1/Perspektywy/2020 na zakup i dostawę 10 laptopów i 10 tabletów. Oferty należy składać do dn 16.06.2020r.
  - rozeznanie nr 1/Perspektywy19/2020
  - formularz ofertowy do rozeznania nr 1/Perspektywy19/2020
 2. Rozeznanie rynku z dn.17.06.2020 nr 5/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 22.06.2020
 3. Rozeznanie rynku z dn. 15.05.2020 nr 4/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. B. Oferty składać do 22.05.2020
 4. Rozeznanie rynku z dn. 27.04.2020 nr 4/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 4.05.2020
 5. Rozeznanie rynku z dn. 18.02.2020 nr 3/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na operatora koparko ładowarki kl. III. Oferty składać do 21.02.2020
 6. Rozeznanie rynku z dn. 18.02.2020 nr 2/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 1 osoby. Oferty składać do 21.02.2020
 7. Rozeznanie rynku z dn. 14.02.2020 nr 1/14/2020 na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat.”D + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla 2 osób. Oferty składać do 19.02.2020
 8. Rozeznanie rynku z dn.28.01.2020 nr 3/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B+E Oferty należy składać do dn. 4.02.2020
 9. Rozeznanie rynku z dn.28.01.2020 nr 2/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 4.02.2020
 10. Rozeznanie rynku z dn. 15.01.2020 nr 1/15/2020 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 21.01.2020
 11. Rozeznanie rynku z dn. 18.10.2029 nr 2/14/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn. 25.10.2019
 12. Rozeznanie rynku z dn. 27.09.2019 nr 20/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 4.10.2019
 13. Rozeznanie rynku z dn. 10.06.2019 nr 15/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 24.06.2019
 14. Rozeznanie rynku z dn. 10.06.2019 nr 14/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 24.06.2019
 15. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 2/PerspektywyWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Gizycku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 16. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 3/PerspektywyWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Piszu zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 17. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 4/PerspektywyWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Węgorzewie zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 18. Rozeznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 5/PerspektywyWM19/2019 na dostawę artykułów spożywczych do Ośrodków ZDZ. Oferty należy składać do dn. 28.08.2019r.
 19. Rozeznanie rynku nr 1/PerspektywyWM19/2019 z dnia 8.02.2019 na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)- przeprowadzenie identyfikacji potrzeb zawodowych oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego.
     - rozeznanie rynku nr 1/PerspektywyWM19/2019
     - formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 1/PerspektywyWM19/2019
     Oferty należy składać do dn 22.02.2019r.

Projekt "Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia" RPWM.10.02.00-28-0077/18

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. Rozpoznanie rynku z dnia 6.03.2020r. nr 5/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Strzyżenie damskie, formy masywne. Oferty składać do 16.03.2020
 2. Rozpoznanie rynku z dnia 27.01.2020r. nr 4/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych zaistniałych w różnych sytuacjach według zmian w przepisach na 2020. Oferty należy składać do 3.02.2020
 3. Rozpoznanie rynku z dn. 27.01.2020r. nr 3/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Rozliczenia VAT, najczęściej popełniane błędy i interpretacje. Oferty należy składać do dn 3.02.2020
 4. Rozpoznanie rynku z dn. 27.01.2020r. nr 2/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia Kuchnia śródziemnomorska. Oferty należy składać do dn 31.01.2020
 5. Rozpoznanie rynku z dn. 03.01.2020r. nr 1/11/AktywnośćWM19/2020 na przeprowadzenie szkolenia operator koparko ładowarki kl III. Oferty należy składać do dn 10.01.2020
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 21.10.2019r. nr 2/11/AktywnośćWM19/2019 na przeprwadzenie szkolenia Narzędzia, formularze, procedury, raporty, strategie w HR. Oferty składać do dnia 28.10.2019
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 12.08.2019r. nr 1/11/AktywnośćWM19/2019 na przeprowadzenie szkolenia Terapia zajęciowa. Oferty należy składać do dn 19.08.2019
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 2/AktywnośćWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Olecku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 9. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 3/AktywnośćWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Gołdapi zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 10. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 4/AktywnośćWM19/2019 na dostawę do Ośrodka w Ełku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 28.02.2019
 11. Rozpoznanie rynku z dn. 20.02.2019r. nr 5/AktywnośćWM19/2019 na dostawę artykułów spożywczych do Ośrodków ZDZ. Oferty należy składać do dn. 28.08.2019r.
 12. Rozeznanie rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019 z dnia 8.02.2019 na opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)- przeprowadzenie identyfikacji potrzeb zawodowych oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego.
     - rozeznanie rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019
     - formularz ofertowy do rozeznania rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019
     Oferty należy składać do dn 22.02.2019r.

 

Projekt "Twój Cel - PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego" RPWM.10.02.00-28-0068/18

 Zapraszamy do składania ofert na: 

 1. Rozpoznanie rynku z dn. 21.01.2019 nr 1/11/PracaWM18/19 na przeprowadzenie szkolenia Rusztowania budowlano- montażowe metalowe montaż i demontaż. Oferty należy składać do dn 29.01.2019, do godz. 10:00.
 2. Rozpoznanie rynku z dn. 13.02.2019 nr 01/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia koparko - ładowarki III kl. Oferty należy składać do dn 20.02.2019, do godz. 15:30.
 3. Rozpoznanie rynku z dn. 18.02.2019 nr 01/12/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn 08.03.2019, do godz. 15:00.
 4. Rozpoznanie rynku z dn. 25.02.2019 nr 10/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 08.03.2019, do godz. 15:00.
 5. Rozpoznanie rynku z dn. 16.04.2019 nr 2/11/PracaWM18/19 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie kadr i płac. Oferty należy składać do dn 19.04.2019, do godz. 10:00.
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 09.05.2019 nr 3/11/PracaWM18/19 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 14.05.2019, do godz. 10:00.
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 17.06.2019 nr 1/14/2019/PracaWM18 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie robót wykończeniowych żywica dekoracyjna i beton dekoracyjny. Oferty należy składać do dn 25.06.2019, do godz. 10:00.
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 03.01.2020 nr 1/11/PracaWM18/20 na przeprowadzenie szkolenia w zakresie operator koparko ładowarki kl III. Oferty należy składać do dn 10.01.2020r. do godz. 10.00.

Projekt "MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja" POWR.01.02.01-28-0069/18

 Zapraszamy do składania ofert na:

 

 1. Rozpoznanie rynku z dn.28.01.2019 nr 6/2019 na przeprowadzenie szkolenia Operator koparko - ładowarki kl. III. Oferty należy skłądać do dn. 08.02.2019 do godz. 10:00
 2. Rozpoznanie rynku z dn. 31.01.2019 nr 4/2019 na prowadzenie szkolenia Manicure Tytanowy LART Kolor + French. Oferty należy składać do dn. 08.02.2019 do godz. 10:00.
 3. Rozpoznanie rynku z dn. 31.01.2019 nr 3/2019 na prowadzenie szkolenia stylizacja rzęs metodą 1:1. Oferty należy składać do dn. 08.02.2019 do godz. 10:00.
 4. Rozpoznanie rynku z dn. 08.02.2019 nr 01/15/2019 na przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn 15.02.2019, do godz. 10:00.
 5. Rozpoznanie rynku z dn. 18.02.2019 nr 10/2019 na prowadzenie szkolenia dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. B. Oferty nalezy składać do dn. 01.03.2019 do godz. 10:00
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 14.03.2019 nr 11/2019 na prowadzenie szkolenia dla kandydatów na prawo jazdy kat. B. Oferty należy składać do dn. 22.03.2019 do godz. 10:00.
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 20.03.2019 nr 9/2019 na prowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Oferty należy składać do dn. 29.03.2019 do godz. 10:00
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 05.04.2019 nr 5/2019 na prowadzenie szkolenia operator koparko – ładowarki kl. III. Oferty należy składać do dn. 15.04.2019 do godz. 10:00.
 9. Rozpoznanie rynku z dn. 02.05.2019 nr 12/2019 na prowadzenie szkolenia AutoCAD. Oferty należy składać do dn. 13.05.2019 do godz. 10:00.
 10. Rozpoznanie rynku z dn. 06.05.2019 nr 8/2019 na prowadzenie szkolenia prawo jazdy kat. C. Oferty należy składać do dn. 14.05.2019 do godz. 10:00
 11. Rozpoznanie rynku z dn. 06.05.2019 nr 7/2019 na prowadzenie szkolenia kwalifikacja wstępna przyspieszona. Oferty należy składać do dn. 14.05.2019 do godz. 10:00

 

Projekt "POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja" RPWM.10.05.00-28-0004/16

 1. Rozpoznanie rynku z dn. 20.06.2017r. nr 4/PomagamyWM17 na dostawę do Ośrodka w Olecku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 27.06.2017. 
 2. Rozpoznanie rynku z dn. 20.06.2017r. nr 4/PomagamyWM17 na dostawę do Ośrodka w Ełku zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 27.06.2017. 
 3. Rozpoznanie rynku z dn. 22.06.2017r. nr 3/PomagamyWM17 na realizację warsztatów „Gotowość do zmian” . Oferty należy składać do dn. 29.06.2017.
 4. Rozpoznanie rynku z dn. 20.07.2017r. nr 1/2017 na dostawę do Ośrodka w Gołdapi zestawów obiadowych dla uczestników projektu. Oferty należy składać do dn. 03.08.2017.
 5. Rozpoznanie rynku z dn. 25.07.2017r. nr 3/2017 na realizację szkolenia pn. "Prawo jazdy kat. D" . Oferty należy składać do dn. 31.07.2017.
 6. Rozpoznanie rynku z dn. 25.07.2017r. nr 4/2017 na realizację szkolenia pn. "Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D" . Oferty należy składać do dn. 31.07.2017.
 7. Rozpoznanie rynku z dn. 01.08.2017r. nr 5/PomagamyWM17 na dostawę artykułów spożywczych do Ośrodków ZDZ. Oferty należy składać do dn. 08.08.2017r.
 8. Rozpoznanie rynku z dn. 10.01.2018r. nr 1/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych". Oferty należy składać do dn. 26.01.2018r.
 9. Rozpoznanie rynku z dn. 12.01.2018r. nr 1/2018 na realizację szkolenia pn. "Prawo jazdy kat. C" . Oferty należy składać do dn. 19.01.2018.
 10. Rozpoznanie rynku z dn. 12.01.2018r. nr 2/2018 na realizację szkolenia pn. "Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C + E". Oferty należy składać do dn. 19.01.2018.
 11. Rozpoznanie rynku z dn. 12.01.2018r. nr 3/2018 na realizację szkolenia pn. "Prawo jazdy kat. C+E" . Oferty należy składać do dn. 19.01.2018.
 12. Rozpoznanie rynku z dn. 26.02.2018r. nr 4/2018 na realizację szkolenia pn. "Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C, C + E” . Oferty należy składać do dn. 05.03.2018.
 13. Rozpoznanie rynku z dn. 22.03.2018r. nr 2/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Tułów - baza do ruchu". Oferty należy składać do dn. 28.03.2018r.
 14. Rozpoznanie rynku z dn. 23.03.2018r. nr 3/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Suche igłowanie - medyczna akupunktura". Oferty należy składać do dn. 28.03.2018r.
 15. Rozpoznanie rynku z dn. 22.10.2018r. nr 4/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation (IASTM)". Oferty należy składać do dn. 29.10.2018r.Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation (IASTM)". Oferty należy składać do dn. 29.10.2018r.
 16. Rozpoznanie rynku z dn. 22.10.2018r. nr 5/11/Pomagamywm17/2018 na przeprowadzenie szkolenia "Terapia Wisceralna". Oferty należy składać do dn. 29.10.2018r.
 17. Rozpoznanie rynku z dn. 11.03.2019r. nr 1/11/Pomagamywm17/2019 na przeprowadzenie szkolenia "Kosmetologia estetyczna". Oferty należy składać do dn. 14.03.2019r.Kosmetologia estetyczna". Oferty należy składać do dn. 14.03.2019r.
 18. Rozpoznanie rynku z dn. 14.03.2019r. nr 2/11/Pomagamywm17/2019 na przeprowadzenie szkolenia "Operator koparko ładowarki kl III" i "Koparka kl. III". Oferty należy składać do dn. 15.03.2019r.Operator koparko ładowarki kl III" i "Koparka kl. III". Oferty należy składać do dn. 15.03.2019r.

Projekt "WSPARCIE NA STARCIE - szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" UDA-RPPD.02.03.00-20-0052/15

Zapraszamy do składania ofert na: 

1. Rozpoznanie rynku z dn. 1.03.2017r nr 1/Wsparcie17 na ocenę formularzy rekrutacyjnych. Oferty należy składać do dn 10.03.2017r.

2. Rozpoznanie rynku z dn. 11.12.2017 nr 2/Wsparcie17 na przeprowadzenie doradztwa biznesowego. Oferty należy składać do dn 18.12.2017r.   

Projekt "Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" UDA-RPPD.02.03.00-20-0053/15

Zapraszamy do składania ofert na: 

1. Rozpoznanie rynku z dn. 1.03.2017r nr 1/Dotacje17 na ocenę formularzy rekrutacyjnych. Oferty należy składać do dn 10.03.2017r.

Projekt "Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących" RPPD.02.01.00-20-0157/17

Zapraszamy do składania ofert na: 

 1. Rozpoznanie rynku z dn 8.05,2018 na szkolenie prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną, badaniami learkimi oraz egzaminem. Oferty składać do 14.05.2018.

Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

 Logo

O projekcie

wizualizacja

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020
będzie realizował projekt:

Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 598 332,00 zł

Cel projektu: nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez 100 osób (44K i 56M) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy od 30 roku życia, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatów: białostockiego, sokólskiego lub m. Białystok,  prowadzące do poprawy warunków zatrudnienia przez min. 27 z nich do XII 2020r.

Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących w wieku 30+ zamieszkujących jeden z powiatów:

 • białostocki,
 • sokólski
 • lub m. Białystok

i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku, tj. spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • tzw. ubodzy pracujący,
 • osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowych,
 • osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych,

których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu

 

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

    1)  Indywidualny Plan Działania - zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (100 osób, 4 godz./osobę) 

    2) Poradnictwo zawodowe
        - zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (100 osób, 2 godz./os.),
        - Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku” 8godz./20grup

    3) Szkolenia zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (100 osób, śr. 120 godz. /osobę)

    4) Pośrednictwo pracy (do 4 godz./osobę)

 

oraz wsparcie towarzyszące:

     - stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
     - zwrot kosztów dojazdu
     - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
     - ubezpieczenie NNW

 

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

     - 100 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
     - 100 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
     - 27 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat
 • zamieszkują powiaty objęte projektem tj.: białostocki, sokólski lub m. Białystok,
 • są pracujące i należą do jednej z następujących grup:

          - osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
          - osoby zatrudnione w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu
          - osoby ubogie pracujące tj. osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia lub osoby zamieszkujące           w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.09.2019- 30.09.2020 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-25-17,
 • Sokółka ul. Grodzieńska 76, tel./fax. 85 711 22 57.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne wkrótce w zakładce do Pobrania.

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących”  na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu
 • administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 • administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.05.2020 – 31.12.2022
realizuje projekt:

MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 120 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnoprawnościami i 60 osób pracujących, w wieku 15-29 lat zamieszkujących subregion ełcki, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez min. 55 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez min.17osób pracujących do XII2022.

Projekt skierowany jest  do osób zamieszkujących/pracujących na terenie subregionu ełckiego tj. w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski, w wieku 15-29 lat, należących do jednej z następujących grup:

 1. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,  w tym w szczególności tzw. młodzież NEET
 2. osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

I. Osoby bezrobotne niezarejestrowanych w PUP lub bierne zawodowo w szczególności tzw. młodzież NEET

 • Indywidualne doradztwo (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./osobę)
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu dla 100 osób (śr. 100 godzin / osoba)
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców dla 70 osób

II. Osoby pracujące,

 • Indywidualne doradztwo (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
 • Pośrednictwo pracy (do 2 godz./osobę) dla 20 osób,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 100 godzin / osoba)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1 033,70 zł netto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,84 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • ubezpieczenie NNW

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 180 osób nabędzie /podniesie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • 160 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 55 osób znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie
 • 17 osób poprawi swoją sytuację na rynku pracy
 • 70 osób  nabędzie doświadczenie zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 573 717,56 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 326 329,15zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (maj 2020 – sierpień 2022)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (maj 2020 – wrzesień 2022)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (czerwiec 2020 – grudzień 2022)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (czerwiec 2020 – grudzień 2022)

5) Realizacja staży zawodowych (maj 2020 – grudzień 2022)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu nie mają skończonych 30 lat,
2) zamieszkują na terenie powiatów objętych projektem tj.: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski lub węgorzewski,
3) należą do jednej z następujących grup:

a) osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w szczególności tzw. młodzież NEET

b) osoby pracujące:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120 minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120 zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

W projekcie mogą wziąć udział  byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają określone w kryteria dotyczące grupy docelowej.

Z udziału w projekcie wyłączone są:

1) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu  w instytucjach pieczy zastępczej.

2) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)

3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)

4) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)

5) matki przebywające w domach samotnej matki,

6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.05.2020- 31.08.2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punktach Rekrutacyjnych znajdujących się w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax 87 428 22 16,
 • Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57,
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 • Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel./fax 87 520 26 35,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Węgorzewo, ul. Teatralna 5, tel./fax. 87 427 20 23.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne i złóż je w najbliższym Ośrodku ZDZ.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne wkrótce w zakładce Do pobrania.

Czas na rozwój zawodowy - bezpłatne szkolenia dla osób pracujących do 29 roku życia

O projekcie

loga x3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.02.2020 – 31.12.2021
realizuje projekt:

„Czas na rozwój zawodowy - bezpłatne szkolenia dla osób pracujących do 29 roku życia”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest: nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez 80 osób (40Ki40M) pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 15-29 lat, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu: m. Łomża, łomżyńskim, kolneńskim lub zambrowskim, prowadzące do poprawy warunków zatrudnienia przez min. 22 z nich do XII2021r.

Projekt skierowany jest  do osób pracujących tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz w ramach umów cywilnoprawnych zamieszkujących/ pracujących na terenie powiatu m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego lub zambrowskiego w wieku 15-29 lat.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 40% grupy docelowej)
 2. osoby pochodzące z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno - gospodarcze tj. Łomża, Zambrów min. 20% grupy docelowej

 W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • IPD (4 godz./osobę) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie IPD oraz monitoring realziacji IPD (80osób)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (2 godz./osobę) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (80osób)
 • warsztat kreowania wizerunku (8godz./ grupa) (80osób)
 • pośrednictwo pracy (śr. 4h/osobę) (opcjonalnie dla 32 osób)
 • szkolenia zawodowe (śr. 50 - 120godz.) (80osób)

 oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • 80 osobom zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania
 • 80 osób nabędzie kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • 22 osoby pracujące poprawi warunki zatrudnienia

Całkowita wartość projektu wynosi 474 707,00 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 400 083,05 zł.

Harmonogram realizacji projektu

1) Promocja i rekrutacja uczestników do projektu (luty 2020 – październik 2021)

2) Realizacja poradnictwa zawodowego (marzec 2020 – grudzień 2021)

3) Realizacja pośrednictwa pracy (marzec 2020 – grudzień 2021)

4) Realizacja szkoleń zawodowych (marzec 2020 – grudzień 2021)

Rekrutacja

Zapraszamy do projektu osoby, które:

1) w chwili przystąpienia do projektu mają nie więcej niż 29 lat,

2) zamieszkują lub pracują na terenie powiatu objętego projektem tj.: m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego lub zambrowskiego,

3) osoby pracujące spełniające co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • osoba pracująca, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych)[2] na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba zatrudniona na umowie/ umowach krótkoterminowych[3], której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoba pracująca w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800zł[1])  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
[1] Kwota podana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021r.
[2] W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
[3] Stosunek pracy lub inna forma zatrudnienia, zawarty na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu (01.02.2020 – 31.07.2021) lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

4) Uczestnikami projektu mogą być byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP.

 

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1POWER, w tym z następujących grup:
a) tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z poniższych grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

 

Rekrutacja odbywa się w terminie: 01.02.2020- 31.10.2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punkcie Rekrutacyjnym znajdującymsię w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ w:

 • Zambrowie, al. Wojska Polskiego 5, 18-300 Zambrów, tel./fax. 86 271 42 11

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne wkrótce będą w zakładce Do pobrania.

Dotacje na Start - kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – III edycja (woj. warmińsko-mazurskie, powiaty: giżycki, piski, węgorzewski)

O projekcie

poziom polskie kolor

Dotacje IIIed wizualizacja

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w okresie 01.03.2020 – 31.07.2022
realizuje projekt:

"Dotacje na start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
III edycja"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X – Regionalny rynek pracy

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja uczestników proj.

I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych

II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (1h/osobę)

2. Wsparcie szkoleniowe dla 102 os:

- grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości” (7grup*śr.14-15osób*30h)

- indywidualne szkolenie specjalistyczne w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji wraz z  biznesplanem i innymi załącznikami oraz Wniosku o przyznanie finans owego wsparcia pomostowego (3h/osobę)

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł netto dla 70 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł netto dla 70 osób przez okres 12 m-cy.

 

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 70 osób niepracujących i 32 osób pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki lub piski do końca VII 2022r., prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 70 z nich.

Projekt skierowany jest do 102 osób (51 kobiet i 51 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski tj. 48 os.bezrobotnych, 22 os.biernych zaw., 32 os.pracujące, w tym:
- 40 osób bezrobotne i 22 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-8 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-32 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2800,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3360,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3360,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 2 881 377,90 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 2 817 987,58 zł.

Aktualności

09.07.2021

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr VII.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji Gr. VII

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


23.06.2021

Informacja dla osób z GRUPY VII o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 28.06.2021 (poniedziałek) w godz. od 9:30 do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


09.06.2021

Informuję, że znamy już skład grupy VII i tym samym kończymy rekrutację do projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa VII

Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości dla osób z grupy VII rozpocznie się w dniu jutrzejszym (10.06.2021) o godz. 9:00. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku ZDZ w Giżycku, ul. Kopernika 5. Poniżej szczegółowy hgarmonogram szkolenia.

ABC przedsiębiorczości - harmonogram szkolenia - gr VII


 28.05.2021

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr VI.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_udzielenia_dotacji_28.05.2021_dot._GR_VI

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


19.05.2021

Poniżej publikuję listę wniosków osób z grupy V, które były oceniane w ramach procedury odwołania.

Lista rankinkingowa wniosków ocenianych w ramach procedury odwołania Gr. V

 


14.05.2021

Informacja dla osób z GRUPY VI o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 18.05.2021 (wtorek) do godz. 14:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


20.04.2021

Informuję, że znamy już skład grupy VI. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 17 osób w tym 8 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 11 osób pracujących.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w projekcie gr. VI.pdf

Rozpoczęcie szkolenia dla osób z grupy VI planowane jest na 22go kwietnia. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku ZDZ w Giżycku, ul. Kopernika 5.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 2 osób bezrobotnych oraz 8 osób biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 2 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 4 osób pracujacych (BLOK III).


16.04.2021

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr V.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji GR. V

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


24.03.2021

Informacja dla osób z GRUPY V o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 31.03.2021 (środa) do godz. 10:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi

 


18.03.2021

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie oraz nieuchronnie zbliżający się koniec rekrutacji publikuję listę osób, które mają szansę znaleźć się w gr VII. Na chwilę obecną jest ich 6.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa VII

Pozostałym osobom, które złożyły formularze zgłoszeniowe do dnia 08.03.2021 sedecznie dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem. Jenocześnie zapraszmy w przypadku gdy Państwa sytuacja na rynku pracy ulegnie zmianie i będą Państwo wpisywać się w jedną z poniższych grup. Do zakończenia rekrutacji potrzebujemy jeszcze 10 osób po 30 roku życia tj.:

 •  5 osób biernych zawodowo, które jednocześnie spełniają jeden z warunków tj.: są po 50 roku życia, są kobietą, są osobą z niepełnosprawnością, są długotrwale bezrobotne, mają niskie kwalifikacje;
 • 2 bezrobotnych mężczyzn niebędących w trudnej sytuacji na rynku pracy czyli takich, krórzy: nie ukończyli 50 roku życia, nie są osbą z niepełnosprawnością, nie są długotrwale bezrobotni, mają wykształcenie wyższe lub policealne;
 • 3 osoby pracujące, które:

                   - wpisują się w grupę tzw. ubogich pracujących[1],

                   - są zatrudnione na postawie umowy krótkoterminowej[2] lub w ramach umów cywilno – prawnych a ich miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości min. wynagrodzenia (tj. w 2021r 120% minimalnego wynagrodzenia wynosi 3360,00zł), w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

 

[1] Uboga pracująca:

- to osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych3), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej tj. 528,00zł w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo

- osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. w 2021r. 2800,00 zł brutto (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

[2] Osoba zatrudniona na podstawie umowy krótkoterminowej to osoba zatrudniana na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy


17.03.2021

Poniżej publikujemy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do grupy VI. Ostateczna kwalifikacja nastąpi po przeprowadzeniu II etapu rekrutacji jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym. Z uwagi na sytuację epidemiczną na chwilę obecną nie podajemy konkretnych terminów spotkań z doradcą i prosimy o cierpliwość.

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa VI


15.02.2021

Informuję, że znamy już skład grupy V. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 14 osób w tym 11 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 2 osoby pracujące.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa V

Rozpoczęcie szkolenia dla osób z grupy V planowane jest na 18go lutego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku ZDZ w Giżycku, ul. Kopernika 5.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 10 osób biernych i 6 bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 15 osób pracujacych (BLOK III).


02.02.2021

Informujemy, że w najbliższym czasie z osobami, które mają szansę znaleźć sie w gr. V skontaktują się niasi pracownicy. Osoby te zostaną poproszone o udział w spotkaniu z doradcą zawodowym. Po przeprowadzeniu wszytskich zaplanowanych spotkań zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do gupy V. Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości planujemy przeprowadzić w drugiej połowie lutego. Niestety utrzymujące się obostrzenia nie ułatwiają jego organizacji. Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku utrzymania obowiązujących obostrzeń rozważamy mozliwość zorganizowania szkolenia on-line.


01.12.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr IV.

Lista rankinkingowa wniosków rekomendowanych do uzyskania dotacji GR IV.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


26.11.2020

Poniżej publikuję listę wniosków osób z grupy III, które byłu oceniane w ramach procedury odwołania.

Lista rankinkingowa wniosków ocenianych w ramach procedury odwołania (Gr.III)


25.11.2020

Informacja dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Szanowi Państwo informujemy, że kolejna grupa zostanie zrekrutowana i rozpocznie szkolenie w styczniu 2021r.

Dobra wiadomość jest taka, że przyjmiemy do projeku jeszcze trzy grupy a nie jak zakładaliśmy jedną.

Szegóły niebawem w Regulaminie.


05.11.2020

Informacja dla osób z GRUPY IV o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 16.11.2020 (poniedziałek) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


27.10.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr III.

Lista_rankinkingowa_wniosków_rekomendowanych_do_uzyskanie_dotacji_Gr III.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych zostaną do Państwa przesłane listownie informacje dotyczące oceny wniosków oraz warunki i termin podpisania umowy.


12.10.2020

Informuję, że znamy już skład grupy IV. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 14 osób w tym 7 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 7 osóbę pracującą.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa IV

Rozpoczęcie szkolenia dla osób z grupy IV planowane jest na 15go października.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 5 osób biernych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 1 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 8 osób pracujacych (BLOK III).


29.09.2020

Informacja dla osób z GRUPY III o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 12.10.2020 (poniedziałek) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


09.09.2020

Informuję, że znamy już skład grupy III. W związku z tym witamy w projekcie kolejne 14 osób w tym 11 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 2 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach oraz 1 osóbę pracującą.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa III

Szkolenia dla osób z grupy II planowane są na połowę lipca.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 10 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 1 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 16 osób pracujacych (BLOK III).


31.08.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego Gr II.

Lista rankinkingowa wniosków o udzielenie dotacji Gr. II

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych otrzymają Państwo listownie informacje dotyczące oceny wniosków wraz z informacją o warunkach i terminie podpisania umowy.


24.08.2020

Aktualizacja listy rankingowej publikowanej dnia 05.08.2020 (Grupa I)

Aktualizacja listy rankingowej


18.08.2020

Informacja dla osób przygotowujących się do podpisania Umów

Podpisanie Umów odbędzie się w Giżyckim Ośrodku ZDZ, ul. Kopernika 5. Konkretną datę oraz godzinę podpisania umowy nalezy ustalić telefonicznie. Wzory dokumentów, które nalezy przygotowac do podpisania umowy znajdują się w zakładce Do pobrania (https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#do-pobrania).

Przypominam, że:

 • na umówiony termin podpisania Umowy stawia sie Benficjent wraz z żoną/ mężem (jeżeli pozostaje w związku małzeńskim i nie posiada rozdzielnosci majątkowej)
 • jeżeli jako jedną z form zabezpieczenia realizacji umowy wybrali Państwo poręczenie osoby fizycznej to na podpisanie umowy powinien się stawić poręczyciel wraz z małżonką/ małżonkiem (z wyłaczeniem osób, które posiadają rodzielność majątkową). Poręczyciel powinien posiadać dokument (np. zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanym dochochodzie oraz formie i okresie zatrudnienia)
 • w przypadku gdy jedną z form zabezpieczenia realizacjie umowy jest akt notarialny o poddaniu się egzekucji komorniczej Beneficjent z podpisaną przez obie strony (ZDZ i Beneficjent) udaje się do notariusza w celu sporządzenia ww. aktu notarialnego. Dotacja zostanie przekazana po dostarczeniu aktu notarialnego na adres ZDZ Białusytok, ul. Pogodna 63/1; 15-365 Białystok.

UWAGA!! Wszystkie osoby stawiajace się na podpisaniu umowy powinny posiadać przy sobie ważny dokuemt tożsamości.

 

07.08.2020

Informacja dla osób z GRUPY II o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 17.08.2020 (poniedziałek) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

 • osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;
 • osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5
 • osoby z powiatu węgorzewskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Węgorzewie, ul. Bolesława Prusa 8

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Osoby, które w ramach dotacji inwestycyjnej zamierzają zakupić auto powinny do biznesplanu załączyć kopię prawa jazdy (Regulamin §10 pkt 5a).

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


05.08.2020

Wyniki weryfikacji Wniosków o uzyskanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego gr I

Lista_rankingowa_wniosków_Gr_I

Jednocześnie informuję, że w ciągu 5 dni roboczych otrzymają Państwo listownie szczegółowe informacje dotyczące oceny wniosków wraz z informacją o warunkach i terminie podpisania umowy.


08.07.2020

Informacja dla osób z GRUPY I o sposobie składania wniosków o uzyskanie dotacji

Wnioski o uzyskanie dotacji wraz z załącznikami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, należy złożyć najpóźniej dnia 22.07.2020 (środa) do godz. 13:00 we właściwym sobie Biurze Rekrutacyjno – Konsultacyjnym tj.

- osoby z powiatu piskiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Piszu, ul. Rybacka 5;

- osoby z powiatu giżyckiego składają wnioski  w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być trwale spięty. Tak przygotowane 2 egzemplarze dokumentów powinny zostać złożone w jednej zaklejonej kopercie.

Na komplet dokumentów składa się:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jedno znich dotyczy sposobu wypełnienia załącznika 5d.

https://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#pytania-i-odpowiedzi


Przyszedł czas aby powitać w projekcie kolejne osoby. W Grupie II jest 14 osób w tym 7 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 2 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach oraz 5 osób pracująch.

Zapraszamy do zapoznania się z listą poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie - Grupa II

Szkolenia dla osób z grupy II planowane są na połowę lipca.

W projekcie nadal pozostają wolne miejsca dla 21 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (BLOK I w formularzu zgłoszeniowym), 3 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach (BLOK II) oraz 17 osób pracujacych (BLOK III).


Witamy w projekcie pierwsze 15 osób. Szczegóły na liście poniżej:

Lista_osób_zakwalifikowanych_do_udziału_w_projekcie_-_Grupa_I

Jednocześnie informujemy że do projektu zakwalifikowanych zostało 14 osób należących do grupy osób biernych oraz bezrobotnych znajdujących sie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 1 osoba pracująca.

Tym samym czekamy nadal na 28 osób biernych i bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnymi, o niskich kwalifikacjach oraz 22 osoby pracujące.

Zajrzyj do zakładki Do pobrania aby dowiedzieć się więcej.

Zapraszamy!!!

 

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają więcej niż 30lat, zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. warmińsko - mazurskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkują powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, w tym:

- 23 osoby bezrobotne i 19 osób biernych zawodowo, w wieku 30lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniają jeden z poniższych warunków:

 •  są po 50 roku życia,
 •  kobiety,
 •  są osobami z niepełnosprawnościami,
 •  są długotrwale bezrobotne,
 •  są osobami o niskich kwalifikacjach,

-5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach

-23 osoby pracujące wieku 30lat i więcej tj.:

 • osoby pracujące, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (2600,00zł) w miesiącu poprzedzajacym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł brutto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby zatrudnione na umowie/ umowach krótkoterminowych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • osoby pracujące w ramach umowy/ umów cywilno – prawnych, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto (3120,00zł)  w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny), za pośrednictwem kuriera/poczty, mailem:

w jednym z Biur Rekrutacyjno-Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek: 12.00-17.00

wtorek - piątek: 9.00-16.00

Giżycko – ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko, Tel. 87 428-22-16, mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

Pisz – ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz, Tel. 87 423-27-45, mail: pisz@zdz.bialystok.pl

Węgorzewo – ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo, Tel. 87 427-20-23, mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Regulamin:

REGULAMIN_REKRUTACJI_I_PRZYZNAWANIA_ŚRODKÓW_FINANSOWYCH_NA_ROZWÓJ_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.docx

Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.rtf

Dokumenty dot. szkolenia:

Załącznik nr 4. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowych

Dokumenty składane razem z Biznesplanem oraz związane z jego oceną:

Załącznik nr. 5. Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5a. Wzór Biznes Planu

Załącznik nr 5b. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Załącznik nr 5c. Oświadczenie o nieotrzymaniu-wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5d. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami:

Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego

Załączniki do powyższej Umowy:

Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu

Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o założeniu rachunku bankowego

Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania COVID-19

Rozliczenie wsparcia pomostowego - dokumenty:

Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego

Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach wsparcia pomostowego

Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania COVID-19

Pytania i odpowiedzi

1. Czy do udziału w projekcie kwalifikuja się osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym?

Odp. Osoby na rencie/emeryturze/urlopie wychowawczym wpisują się w definicję osoby biernej zawodowo i w zwiazku z tym kwalifikują się do udziału w projekcie.

2. Jak wypełnić załącznik 5d do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego?

Odp. Po kliknięciu w link będą mogli Państwo zapoznac się z wzorem wypełnionego załącznika 5d. Prosze jednak dostosowac go włsnej sytuacji. Wzór sporządzono przy założeniu, ze osoba ubiegajaca sie o dotację po raz pierwszy ubiega się o pomoc de minimis.

Wzór wypełnionego załącznika_5d do wniosku o udzielenie dotacji.