Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Przedsiębiorca z POWER-em

O projekcie

FE POWER poziom pl 1 rgb

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • w okresie 01.06.2021 – 30.09.2023
 • realizuje projekt:
 • "Przedsiębiorca z POWER-em"
 • współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 • Oś Priorytetowa – I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Działanie: 1.2
 • Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
 • Poddziałanie: 1.2.1
 • Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego młodych
 • Numer projektu:  POWR.01.02.01-20-0007/20

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do memntu zrekrutwania założonej w projekcie grupy docelowej (90 osób).

 • I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych (ok. 150)
 • II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (2 godz./osobę)

2. Wsparcie szkoleniowe dla 90 os:

Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę” (9 grup * śr. 8 osób w grupie * 45 godzin)

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł brutto dla 90 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł netto dla 90 osób przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 90 osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się w subregionie białostockim (powiaty: białostocki, m. Białystok, lub sokólski, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do końca czerwca 2023, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 90 z nich.

Projekt skierowany jest do 90 osób biernych zawodowo (48 kobiet i 42 mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę i cywilno-prawne),
 • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski,

w tym:

 • minimum 20% stanowią osoby pochodzące z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Sokółka (13 kobiet, 10 mężczyzn).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.:

1. Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucję pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do roku po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

2. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które otrzymują jednocześnie wsparcia z innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Osoby bierne zawodowo -  To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Wartość projektu ogółem wynosi 3 500 798,95 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 3 466 831,50 zł.

 

Aktualności

30.11.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 19.11.2022-26.11.2022 nr 152/22:

 

  GRUPA XII  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
70/04/2022 93,5 pozytywna
71/04/2022 80 pozytywna
72/04/2022 79,5 pozytywna
73/04/2022 80 pozytywna
74/04/2022 78 pozytywna
75/04/2022 82,5 pozytywna
76/04/2022 92 pozytywna
77/04/2022 90,5 pozytywna
78/04/2022 75 pozytywna
brak środków
79/04/2022 74,5 pozytywna
brak środków

 

 


 

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 26.09.2022-30.09.2022:

  GRUPA XI  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
67/04/2022 89 pozytywna
68/04/2022 80 pozytywna
69/04/2022 81,5 pozytywna
15/Sokółka/Dotacje21 74 pozytywna
16/Sokółka/Dotacje21 81 pozytywna
17/Sokółka/Dotacje21 81 pozytywna
18/Sokółka/Dotacje21 85 pozytywna
19/Sokółka/Dotacje21 70 pozytywna
20/Sokółka/Dotacje21 82,5 pozytywna
21/Sokółka/Dotacje21 72,5 pozytywna
22/Sokółka/Dotacje21 40 negatywna
23/Sokółka/Dotacje21 70 pozytywna
24/Sokółka/Dotacje21 39,5 negatywna
26/Sokółka/Dotacje21 44,5 negatywna
27/Sokółka/Dotacje21 79,5 pozytywna

 

 


29.09.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 08.09.2022-14.09.2022:

  GRUPA X  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
57/04/2022 45 negatywna
58/04/2022 87 pozytywna
59/04/2022 80 pozytywna
60/04/2022 82 pozytywna
61/04/2022 87,5 pozytywna
62/04/2022 54 negatywna
63/04/2022 81 pozytywna
64/04/2022 82,5 pozytywna
65/04/2022 76,5 pozytywna
66/04/2022 74,5 pozytywna
10/Sokółka/Doracje21 82 pozytywna
44/04/2022 35 negatywna

 


 

07.08.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 17.08.2022-23.08.2022:

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
48/04/2022 96,5 pozytywna
49/04/2022 95,5 pozytywna
52/04/2022 94 pozytywna
46/04/2022 83 pozytywna
54/04/2022 72,5 pozytywna
53/04/2022 72,5 pozytywna
50/04/2022 71 pozytywna

 


 

 

28.07.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 30.06.2022-08.07.2022:

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
33/04/2022 97 pozytywna
34/04/2022 93 pozytywna
37/04/2022 93 pozytywna
38/04/2022 90 pozytywna
45/04/2022 88 pozytywna
35/04/2022 86 pozytywna
39/04/2022 80,5 pozytywna
47/04/2022 72,5 pozytywna

 


28.07.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 30.06.2022-11.07.2022:

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
32/04/2022 84,5 pozytywna
43/04/2022 83 pozytywna
41/04/2022 80,5 pozytywna
40/04/2022 79 pozytywna
42/04/2022 78 pozytywna
31/04/2022 74 pozytywna

 


Liczba udzielonych dotacji finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zaktualizowana na dzień 23.05.2022

 

L.P. Numer dotacji NIP Nazwa firmy Adres firmy
1 12/04/2021 5423444416 Biuro Rachunkowe CODEX Ernest Anusiewicz woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zwierzyniecka, nr 13, lok. 98, 15-312
2 1/04/2021 5432190501 „Wesoła Dżungla - Sala Zabaw” Dominika Szarko  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. gen. Władysława Andersa, nr 26, 15-124
3 10/04/2021 5423444787  JAKUB RATYŃSKI AUTODETAILING  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Produkcyjna, nr 39, 15-680
4 3/04/2021 5423445137 MBeauty Secret Magdalena Kurza  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wierzbowa, nr 12, 15-743
5 7/04/2021 5423445002 Neuromedic Łukasz Magnuszewski  Łukasz Magnuszewski, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Malinowa, nr 21, 15-803
6 8/04/2021 9662159678 Patryk Leonkiewicz Patryk Leonkiewicz, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Mazowiecka, nr 37B, lok. 6, 15-301
7 3/Sokółka/Dotacje21 5451824651 Help-Bud Marek Kirpsza  Marek Kirpsza, woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, Ostrówek, nr 1, 16-100 
8 4/Sokółka/Dotacje21 5423445232 KaroLashes Karolina Kirpsza woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Transportowa, nr 3, lok. P1, 15-399
9 7/Sokółka/Dotacje21 5451824705 APS Anna Saniukiewicz  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Ciesielska, nr 2, lok. 14, 15-542
10 5/Sokółka/Dotacje21 5451824680 FILIP CZYŻEWSKI  woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Kolejowa, nr 65, lok. 6, 16-100
11 6/04/2021 9662160144 Transport Jakub Andrzejuk  Jakub Andrzejuk, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jana III Sobieskiego, nr 4, lok. 5, 15-013
12 2/Sokółka/Dotacje21 5451824697 PART STUDIO PAULINA BIERKO woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Fabryczna, nr 15, 16-100
13 4/04/2021 5423445462 Katarzyna Matysiewicz Studio Urody Passiflora woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Białówny, nr 4, lok. 4, 15-437
14 1/Sokółka/Dotacje21 5451824674 Trening Koni Vanessa Lenkiewicz woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Kuźnica, miejsc. Łowczyki, nr 11, 16-123
15 2/04/2021 5423445611 BYŁO SOBIE ZDJĘCIE, FOTOGRAFIA - MAGDALENA KORNIEJCZYK woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Antoniukowska, nr 17B, lok. 21, 15-740
16 4/04/2022 9662161072 Make me color - Studio stylizacji paznokci Karolina Burzyńska  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Fabryczna, nr 35, lok. U1, 15-369
17 7/04/2022 5423446013 Mobilna Kosmetyczka Klaudia Wielogórska  Klaudia Wielogórska, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Pogodna, nr 11, lok. 22, 15-354 
18 8/04/2022 5423446473 Logobulans - Gabinet logopedyczny Dominika Danowska woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Aleja Solidarności, nr 9, 15-751
19 9/04/2022 5423446941 M.C.11 Biuro Rachunkowe Marlena Czajkowska  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Upalna, nr 1A, lok. 49, 15-668
20 10/04/2022 5423446987 ANITA ŻMUDZIŃSKA  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Upalna, nr 1A, lok. 12, 15-668
21 3/04/2022 5423445692 Glam Look Anna Krasowska woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Depowa 9D, nr -, lok. U5, 15-381
22 12/04/2022 9662161505 Wild West Barbershop Kamila Kędzierska  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Warszawska, nr 44, lok. 2, 15-077
23 11/04/2022 9662161511 Agencja reklamowa "Artgrade" Jakub Łabanowski  woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Czarna Białostocka, miejsc. Czarna Białostocka, ul. Sokólska, nr 21, 16-020
24 20/04/2022 9662161853 Zrefleksowana Julia Wakulewska  woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Dobrzyniewo Duże, miejsc. Fasty, ul. Polonijna, nr 10, 15-694
25 2/04/2022 5423448503 Katarzyna Radziewicz PMU   Katarzyna Radziewicz, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Częstochowska, nr 25, lok. 4, 15-459 
26 18/04/2022 9661996691 Kamil Chrzanowski Usługi remontowo-budowlane  Kamil Chrzanowski, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Pułkowa, nr 3, lok. 42, 15-143 
27 17/04/2022 5423448414 K7 AUTO SERWIS MATEUSZ GODLEWSKI  woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Szkolna, nr 101, 15-640
28 16/04/2022 5423146819 MAKE DANCE EASIER Przemysław Wojszel  Przemysław Wojszel, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Antoniukowska, nr 10A, lok. 71, 15-845
29 13/04/2022 9662035396 PRECYZJA MICHAŁ KACZANOWSKI MICHAŁ KACZANOWSKI, woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Supraśl, miejsc. Sobolewo, ul. RYBACKA, nr 26, 15-509

 

 


31.05.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 05.05.2022 - 12.05.2022:

  GRUPA VI  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
22/04/2022 79 pozytywna
15/04/2022 87,5 pozytywna
23/04/2022 79 pozytywna
25/04/2022 76,5 pozytywna
26/04/2022 95,5 pozytywna
27/04/2022 44,5 negatywna
28/04/2022 71 pozytywna
29/04/2022 73 pozytywna
30/04/2022 94 pozytywna

 


20.05.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 21.04.2022 - 28.04.2022:

  GRUPA V  
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
9/Sokółka/Dotacje21 60 negatywna
11/Sokółka/Doracje21 71 pozytywna
12/Sokółka/Doracje21 74 pozytywna
13/Sokółka/Doracje21 75 pozytywna
14/Sokółka/Doracje21 82 pozytywna

 


25.03.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 25.02.2022 - 07.03.2022:

GRUPA IV
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
13/04/2022 74,5 pozytywna
14/04/2022 45 negatywna
16/04/2022 92 pozytywna
17/04/2022 78 pozytywna
18/04/2022 73 pozytywna
19/04/2022 45 negatywna
20/04/2022 80 pozytywna

 


20.03.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 14.03.2022 - 21.03.2022:

  GRUPA III  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
8/04/2022 89,00 pozytywna
4/04/2022 87,00 pozytywna
7/04/2022 86,00 pozytywna
10/04/2022 85,00 pozytywna
12/04/2022 83,00 pozytywna
3/04/2022 82,00 pozytywna
9/04/2022 82,00 pozytywna
11/04/2022 81,00 pozytywna
2/04/2022 79,00 pozytywna

 

 


21.02.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sokółce w terminie 14.01.2022 - 24.01.2022:

                                                             GRUPA II

Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
2/Sokółka/Dotacje21 94 pozytywna
4/Sokółka/Dotacje21 90,50 pozytywna
3/Sokółka/Dotacje21 82 pozytywna
7/Sokółka/Dotacje21 81 pozytywna
5/Sokółka/Dotacje21 75 pozytywna
1/Sokółka/Dotacje21 73 pozytywna

 


08.02.2022

Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 13.12.2021 - 18.01.2022:

  GRUPA I  
     
Numer
Biznes Planu
Ocena punktowa
Bizes Planu
Ocena
1/04/2021 78 pozytywna
10/04/2021 84 pozytywna
12/04/2021 80 pozytywna
2/04/2021 80 pozytywna
3/04/2021 77 pozytywna
4/04/2021 87 pozytywna
5/04/2021 37 negatywna
6/04/2021 79 pozytywna
7/04/2021 88 pozytywna
8/04/2021 73 pozytywna
9/04/2021 46 negatywna

 

w dniu 09.02.2022 wysłane zostaną pisma informujące o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem.

 


 

24.01.2022

Informuję, że termin składania biznesplanów dla grupy uczestniczącej w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w terminie 14.01.2022 - 24.01.2022 (realizowane przez OKZ Sokółka) upływa w dniu 07.02.2022 r.

Biznesplany wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok lub w formie elektronicznej na adres p.januszewski@zdz.bialystok.pl.

 


 

19.01.2022

Informuję, że termin składania biznesplanów dla grupy uczestniczącej w szkoleniu "ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w terminie 13.12.2021 - 18.01.2022 upływa w dniu 25.01.2022 r.

Biznesplany wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok lub w formie elektronicznej na adres p.januszewski@zdz.bialystok.pl.

 


17.01.2022

W dziale "do pobrania" zamieszczono aktualny wór biznesplanu wraz z załącznikami oraz zaktualizowany regulamin udzielania wsparcia finansowego

 


17.01.2022

Poniżej przedstawiam numery formularzy rekrutacyjnych, po ocenie formalnej i merytorycznej.

Numer formularza Data wpływu formularza Liczba punktów
Ocena merytoryczna
(max. 50 pkt.)
Rozmowa z doradcą
(max. 30 pkt.)
Łącznie
(max. 84 pkt.)
4/Sokółka/Dotacje21 02.12.2021 39 27 67
5/Sokółka/Dotacje21 09.12.2021 30 28 60
6/Sokółka/Dotacje21 09.12.2021 29 28 59
7/Sokółka/Dotacje21 28.12.2021 29 29 60
8/Sokółka/Dotacje21 10.01.2022 ocena negatywna

 


29.11.2021

Poniżej przedstawiam numer formularza rekrutacyjnego, który pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej.

  Liczba punktów
Numer formularza Ocena formalna Ocena merytoryczna Łącznie
1/Sokółka/Dotacje21 3 29 32

 

Informuję, że w przyszłym tygodniu zaplanowano spotkania z doradcą oceniającym Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczych.Celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu i godziny spotkania, skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Ośrodka.


19.11.2021

Poniżej przedstawiam listę osób, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

  Liczba punktów
Numer formularza Ocena formalna Ocena merytoryczna Łącznie
1/04/2021 2 35 37
2/04/2021 1 37 38
3/04/2021 1 38 39
4/04/2021 1 31 32
5/04/2021 0 35 35
6/04/2021 0 31 31
7/04/2021 0 41 41
8/04/2021 0 26 26
9/04/2021 1 29 30
10/04/2021 1 29 30
11/04/2021 1 32 33
12/04/2021 0 32 32
2/Sokółka/Dotacje21 2 29 31
3/Sokółka/Dotacje21 2 25 27

 

Informuję, że w przyszłym tygodniu zaplanowano spotkania z doradcą oceniającym Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczych.Celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu i godziny spotkania, skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Ośrodka.


Uprzejmie informujemy, że dnia 02.11.2021 zakończony zostanie etap rekrutacji. Dokumenty złożone do końca tego dnia zostaną przekazane do oceny formalnej i merytorycznej.


Informujemy, że w dalszym ciągu można składać Formularze zgłoszeniowe ponieważ limit miejsc w projekcie nie został wyczerpany.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 73 osób biernych zawodowo (39 kobiet i 34 mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę i cywilno-prawne),
 • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski,

w tym:

 • minimum 20% stanowią osoby pochodzące z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Sokółka (13 kobiet, 10 mężczyzn).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.:

1. Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucję pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do roku po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

2. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które otrzymują jednocześnie wsparcia z innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Osoby bierne zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny), za pośrednictwem kuriera/poczty, mailem:

w jednym z Punktów Rekrutacyjno - Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, (85) 675-25-17, bialystok@zdz.bialystok.pl
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce, ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka, (85) 711-22-57, sokolka@zdz.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Regulamin:

Dokumenty rekrutacyjne:

WAŻNE: Kluczowy wpływ na zakwalifikowanie Państwa do projektu będzie miało to w jak szczegółowy i wyczerpujący sposób przedstawione zostaną w Formularzu rekrutacyjnym pomysł i koncepcja działalności gospodarczej, którą zamierzają Państwo założyć w ramach projektu.

Proszę o przedstawienie pomysłu na biznes w sposób jak najbardziej szczegółowy i wyczerpujący.

 

Dokumenty składane wraz z Biznesplanem oraz związane z jego oceną (dotyczy osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie „ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę”):

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami:

Załączniki do powyższej Umowy:

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia pomostowego wraz z załącznikami:

Rozliczenie wsparcia pomostowego - dokumenty:

Szczegółowe informacje na temat wnoszenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o wspacie finansowe

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na formułowane przez Państwa pytania są zamieszczane na bieżąco.

Na podstawie jakich dokumentów powinno się dokumentować utratę pracy w wyniku pandemii po dniu 01.03.2020 r.? Czy oświadczenie uczestnika projektu jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność w tym zakresie tj. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące utraty zatrudnienia, rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy bądź nieprzedłużenia stosunku pracy w wyniku stanu pandemii w kraju?

Spełnienie przez uczestnika warunków kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie powinno być potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem. We wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w dokumentowaniu związku utraty zatrudnienia z sytuacją gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że pracodawca daną umowę rozwiązał (niezależnie od powodu) lub nie przedłużył jej we wskazanym okresie. Zasadnym wydaje się tu zatem przedstawienie przez potencjalnego uczestnika dokumentu potwierdzającego powyższy fakt, tj. np. świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy itp.

Czy kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu osoby, które utraciły zatrudnienie na skutek pandemii zatrudnione wcześniej zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilno-prawnych?

Do grupy osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie/pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy (również poza terytorium Polski) z uwzględnieniem pozostałych kryteriów dotyczących grupy docelowej wynikających z Regulaminu. Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych

na potrzeby działalności statutowej

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą:

a. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca z POWER-em” nr POWR.01.02.01-20-0007/20 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od końca realizacji projektu jednak nie krócej niż do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską

4) administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

5) administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8) uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w projekcie