Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Przedsiębiorca z POWER-em

O projekcie

FE POWER poziom pl 1 rgb

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • w okresie 01.06.2021 – 30.06.2023
 • realizuje projekt:
 • "Przedsiębiorca z POWER-em"
 • współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 • Oś Priorytetowa – I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Działanie: 1.2
 • Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
 • Poddziałanie: 1.2.1
 • Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego młodych
 • Numer projektu:  POWR.01.02.01-20-0007/20

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Rekrutacja cykliczna uczestników projektu odbywać się będzie etapowo (wrzesień 2021, październik 2021, luty 2022)

 • I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych (ok. 150)
 • II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (2 godz./osobę)

2. Wsparcie szkoleniowe dla 73 os:

Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę” (9 grup * śr. 8 osób w grupie * 45 godzin)

Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.

3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł netto dla 73 osób,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł netto dla 73 osób przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 73 osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się w subregionie białostockim (powiaty: białostocki, m. Białystok, lub sokólski, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do końca czerwca 2023, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 73 z nich.

Projekt skierowany jest do 73 osób biernych zawodowo (39 kobiet i 34 mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę i cywilno-prawne),
 • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski,

w tym:

 • minimum 20% stanowią osoby pochodzące z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Sokółka (13 kobiet, 10 mężczyzn).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.:

1. Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucję pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do roku po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

2. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które otrzymują jednocześnie wsparcia z innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Osoby bierne zawodowo -  To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Wartość projektu ogółem wynosi 3 500 798,95 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 3 466 831,50 zł.

Aktualności

29.11.2021

Poniżej przedstawiam numer formularza rekrutacyjnego, który pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej.

  Liczba punktów
Numer formularza Ocena formalna Ocena merytoryczna Łącznie
1/Sokółka/Dotacje21 3 29 32

 

Informuję, że w przyszłym tygodniu zaplanowano spotkania z doradcą oceniającym Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczych.Celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu i godziny spotkania, skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Ośrodka.


19.11.2021

Poniżej przedstawiam listę osób, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

  Liczba punktów
Numer formularza Ocena formalna Ocena merytoryczna Łącznie
1/04/2021 2 35 37
2/04/2021 1 37 38
3/04/2021 1 38 39
4/04/2021 1 31 32
5/04/2021 0 35 35
6/04/2021 0 31 31
7/04/2021 0 41 41
8/04/2021 0 26 26
9/04/2021 1 29 30
10/04/2021 1 29 30
11/04/2021 1 32 33
12/04/2021 0 32 32
2/Sokółka/Dotacje21 2 29 31
3/Sokółka/Dotacje21 2 25 27

 

Informuję, że w przyszłym tygodniu zaplanowano spotkania z doradcą oceniającym Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczych.Celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu i godziny spotkania, skontaktuje się z Państwem pracownik naszego Ośrodka.


Uprzejmie informujemy, że dnia 02.11.2021 zakończony zostanie etap rekrutacji. Dokumenty złożone do końca tego dnia zostaną przekazane do oceny formalnej i merytorycznej.


Informujemy, że w dalszym ciągu można składać Formularze zgłoszeniowe ponieważ limit miejsc w projekcie nie został wyczerpany.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 73 osób biernych zawodowo (39 kobiet i 34 mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę i cywilno-prawne),
 • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski,

w tym:

 • minimum 20% stanowią osoby pochodzące z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Sokółka (13 kobiet, 10 mężczyzn).

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.:

1. Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucję pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do roku po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

2. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

UWAGA: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które otrzymują jednocześnie wsparcia z innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.

Osoby bierne zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc w projekcie.

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny), za pośrednictwem kuriera/poczty, mailem:

w jednym z Punktów Rekrutacyjno - Konsultacyjnych Beneficjenta

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, (85) 675-25-17, bialystok@zdz.bialystok.pl
 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce, ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka, (85) 711-22-57, sokolka@zdz.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą wkrótce w zakładce Do pobrania.

Do pobrania

Regulamin:

Dokumenty rekrutacyjne:

WAŻNE: Kluczowy wpływ na zakwalifikowanie Państwa do projektu będzie miało to w jak szczegółowy i wyczerpujący sposób przedstawione zostaną w Formularzu rekrutacyjnym pomysł i koncepcja działalności gospodarczej, którą zamierzają Państwo założyć w ramach projektu.

Proszę o przedstawienie pomysłu na biznes w sposób jak najbardziej szczegółowy i wyczerpujący.

Dokumenty dot. szkolenia:

 • Załącznik Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Dokumenty składane wraz z Biznesplanem oraz związane z jego oceną (dotyczy osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie „ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę”):

 • Załącznik Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 • Załącznik Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego
 • Załącznik Biznesplan
 • Załącznik Oświadczenia do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 • Załącznik Oświadczenia do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego
 • Załącznik Oświadczenie o nieotrzymaniu / wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 • Załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego wraz z załącznikami:

 • Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego
 • Załączniki do powyższej Umowy:
 • Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
 • Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu
 • Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o założeniu rachunku bankowego
 • Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania COVID-19

Rozliczenie wsparcia pomostowego - dokumenty:

 • Oświadczenie w sprawie wydatkowania środków ze wsparcia pomostowego
 • Szczegółowe zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach wsparcia pomostowego
 • Oświadczenie dot. braku podwójnego finansowania COVID-19

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na formułowane przez Państwa pytania są zamieszczane na bieżąco.

Na podstawie jakich dokumentów powinno się dokumentować utratę pracy w wyniku pandemii po dniu 01.03.2020 r.? Czy oświadczenie uczestnika projektu jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność w tym zakresie tj. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące utraty zatrudnienia, rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy bądź nieprzedłużenia stosunku pracy w wyniku stanu pandemii w kraju?

Spełnienie przez uczestnika warunków kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie powinno być potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem. We wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w dokumentowaniu związku utraty zatrudnienia z sytuacją gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że pracodawca daną umowę rozwiązał (niezależnie od powodu) lub nie przedłużył jej we wskazanym okresie. Zasadnym wydaje się tu zatem przedstawienie przez potencjalnego uczestnika dokumentu potwierdzającego powyższy fakt, tj. np. świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy itp.

Czy kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach niniejszego projektu osoby, które utraciły zatrudnienie na skutek pandemii zatrudnione wcześniej zarówno na podstawie umów o pracę jak i umów cywilno-prawnych?

Do grupy osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie/pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy (również poza terytorium Polski) z uwzględnieniem pozostałych kryteriów dotyczących grupy docelowej wynikających z Regulaminu. Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

RODO

Informacja dla kandydata w związku z przetwarzaniem danych osobowych

na potrzeby działalności statutowej

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą:

a. w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca z POWER-em” nr POWR.01.02.01-20-0007/20 na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od końca realizacji projektu jednak nie krócej niż do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską

4) administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

5) administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) każdy uczestnik projektu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8) uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w projekcie