Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

image Bielski Ośrodek ZDZ ogłasza nabór na szkolenie z zakresu:

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Zakres szkolenia:

  • poznanie podstawowych praw fizyki stosowanych w elektrotechnice
  • budowę i obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  • umiejętność wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
  • umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań
  • umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
  • racjonalne gospodarowanie energią i paliwami

Warunek uczestnictwa:

  • ukończone co najmniej gimnazjum/szkoła podstawowa(8 lat) lub szkoła zawodowa
  • ukończone 18 lat

Absolwent szkolenia otrzymuje:

Po zakończeniu kursu absolwenci przystępują do egzaminu wewnętrznego i po pozytywnym zdaniu tego egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Absolwenci szkolenia, w celu uzyskania kwalifikacji, przystępują do egzaminu zewnętrznego przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm).

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV.

Koszt szkolenia: 635,00 zł ( w tym koszt egzamiun przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną - 185,00 - 10% minimalnego wynagrodzenia)

Liczba godzin szkolenia: 28

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Czytaj więcej