Dotacje na założenie działalności gospodarczej - Projekt zakończony

 

Dotacje1

FE POWER poziom pl 1 rgb

Zdobądź dotację na założenie własnej działalności gospodarczej!

UWAGA! PROJEKT JUŻ ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie warunki:

  • są osobami biernymi zawodowo*
  • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
  • są osobami w wieku 18-29 lat,
  • są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (umowa o pracę, umowa zlecenie na co najmniej miesiąc)
  • zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski.

W ramach projektu oferujemy:

  • dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł dla 73 osób,
  • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł dla 73 osób przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

*Osoby bierne zawodowo -  To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN REKRUTACJI

Dokumenty zgłoszeniowe

+ formularz

+ kopia umowy o pracę/ zlecenie

+ oświadczenie uczestnika o rozwiązaniu umowy ze względu na pandemię Covid

+ aktualne zaświadczenie ZUS o niepodleganiu składkom ubezpieczeniowym (można pobrać z internetowego konta ZUS)

należy dostarczać do:

ZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77, pokój nr 6

15-365 Białystok

tel. 85 675 25 17, 85 675 13 89

k.roszkowska@zdz.bialystok.pl

WAŻNE: Kluczowy wpływ na zakwalifikowanie Państwa do projektu będzie miało to w jak szczegółowy i wyczerpujący sposób przedstawione zostaną w Formularzu rekrutacyjnym pomysł i koncepcja działalności gospodarczej, którą zamierzają Państwo założyć w ramach projektu.

Proszę o przedstawienie pomysłu na biznes w sposób jak najbardziej szczegółowy i wyczerpujący.

DO POBRANIA:

- Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego

- Wzór biznesplanu

- Regulamin przyznawania środków

- Wzór umowy o udzielenia wsparcia finansowego

- Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

Szczegółowe informacje o projekcie