Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Z Dobrym Zawodem w dorosłość

Aktualności

Rekrutacja rozpoczęta! Zapraszamy chętnych uczniów i nauczycieli Technikum oraz Branżowej Szkoły I° ZDZ w Białymstoku do udziału w projekcie.

O projekcie

 EFS

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 do 31.08.2021
realizuje projekt:

„Z Dobrym Zawodem w dorosłość”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III – Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Dofinasowanie projektu z UE: 1 117 179,48 zł

Cel projektu: uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia Zakładu ZDZ w Białymstoku, poprzez wdrożenie kompleksowego programu z uwzględnieniem potrzeb 150 uczniów, 8 nauczycieli oraz otoczenia do VIII 2021r.

Projekt skierowany jest do 150 uczniów i 8 nauczycieli Technikum oraz Branżowej Szkoły I° ZDZ w Białymstoku

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

WSPARCIE UCZNIÓW:

1. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 • Warsztaty umiejętności pracy w zespole
 • Zajęcia z przedsiębiorczosci
 • Warsztaty kreatywności
 • Kurs j. angielskiego zawodowego
 • Kurs programowania

2. Kursy zawodowe podnoszące kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe uczniów

 • Warsztaty fryzjerskie
 • Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych
 • Szkolenia w salonach fryzjerskich
 • Kurs stylizacji paznokci
 • Kurs wizażu i stylizacji
 • Kurs stylizacji rzęs
 • Spotkania z pracodawcami
 • Wyjazd na targi fryzjerskie
 • Szkolenia w drukarniach
 • Warsztaty fotograficzne
 • Kurs Photoshop
 • Wyjazd na targi reklamy i poligrafii
 • Kurs Adobe Illustrator

3. PROGRAMY INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIÓW

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości
 •  Indywidualne wsparcie psychologiczne

4.PORADNICTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

 • Opieka doradcy/pedagoga
 • Warsztaty doradztwa zawodowego
 • Zajęcia indywidualne – coaching

5. ORGANIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH U LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Staże zawodowe
 • Szkolenia BHP

6.POMOC STYPENDIALNA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

7. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania sprzętu TIK dla nauczycieli

8. DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELI ZAWODU I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 • Studia podyplomowe
 • Szkolenia z fryzjerstwa dla nauczycieli
 • Szkolenia z grafiki i programowania dla nauczycieli

 

Rekrutacja

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu podpisania Oświadczenia uczestnika projektu spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest uczniem lub pracownikiem (nauczycielem) Branżowej Szkoły Zawodowej I st. ZDZ Fryzjer i Technikum ZDZ w Białymstoku

Zakłada się, iż do grupy docelowej zakwalifikuje się 150 uczniów tj. 136 uczennic i 14 uczniów oraz 8 nauczycieli tj. 7 kobiet i 1 mężczyzna. Wszyscy uczniowie szkoły będą mieli równy dostęp do doradcy/pedagoga i świadczonych przez niego usług.

Uczniowie na etapie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe punkty, w sytuacji gdy wykażą:

 • uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie – 1 punkt
 • niski status materialny ucznia (dochód poniżej 600 zł na osobę) – 1 punkt
 • posiadany stopień niepełnosprawności – 1 punkt
 • opinia wychowawcy / pedagoga dotycząca skierowania ucznia na poszczególne zajęcia wyrównawcze: 1-5 punktów

W przypadku dużej liczby chętnych na poszczególne zajęcia liczba uzyskanych punktów decydować będzie o przyjęciu na poszczególne zajęcia. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decydować będzie opinia doradcy/pedagoga, następnie kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o skierowaniu danego ucznia na poszczególne zajęcia w ramach projektu podejmuje doradca/pedagog.

W przypadku nauczycieli o udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

 Punkty rekrutacyjny:

 • Sekretariat szkoły: Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675-24-91,

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel

Oświadczenie - dochód

Harmonogram

 1. Promocja i rekrutacja do projektu – okres: III 2019 – VI 2021
 2. Realizazcja zajęć kształtujących kompetencje kluczowe uczniów: III 2019 – VI 2021
 3. Realizacja kursów zawodowych podnoszących kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe uczniów: III 2019 – VI 2021
 4. Programy indywidualnego rozwoju uczniów: II2019 – VI2021
 5. Poradnictwo edukacyjno - zawodowe: II 2019 – VI2021
 6. Realizacja staży zawodowych: I 2019 – VIII 2021
 7. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów: IX 2019 – VI 2021
 8. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej: III 2020 – VI 2020
 9. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawdów: I2019 – VIII 2021

szczegółowe harmonogramy poszczególnych zajęć są dostępne tutaj.

Zapytania ofertowe

1/BOF/2019 Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu windowego do montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową budynku, dostarczeniem, transportem i montażem windy (platformy dla osób niepełnosprawnych).

Zapytanie ofertowe 1BOF2019 Projekt budowlany Projekt budowlany ZAMIENNY Załączniki do zapytania ofertowego

2/BOF/2019 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlano polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w dwóch salach dydaktycznych zlokalizowanych na poddaszu budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 2BOF2019      Załączniki do zapytania ofertowego

3/BOF/2019 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej instalacji kanalizacyjnej w 3 pracowniach fryzjerskich w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Zapytanie ofertowe 3BOF2019      Załączniki do zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl

2. dane osobowe przetwarzane będą:

 •  w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w procesie rekrutacji do projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość”  (PRPD.03.03.01-20-0184/18) na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 •  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat +1 od zakończenia realizacji projektu

4. administrator nie przetwarza  podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

5. administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7. każdy uczestnik projektu  posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

8. uczestnik projektu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w rekrutacji do projektu

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek